Information om årsstämma och utsedd valberedning i Polygiene AB (publ)

Årsstämma i Polygiene AB (publ) kommer att hållas fredagen den 15 maj 2020 kl. 12.00 på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö.   

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska, för att begäran med säkerhet ska kunna beaktas, inkomma med sådant förslag till styrelsen senast den 13 mars 2020. Styrelsen kan kontaktas genom styrelsens ordförande på e-post jonas.wollin@rudholm-hk.se eller med vanlig post på Polygiene AB, Styrmansgatan 2, 211 18, Malmö.

Enligt den instruktion för valberedning som antogs på årsstämman den 17 maj 2019 ska valberedningen bestå av fyra ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den 30 september 2019, jämte styrelsens ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna inte vill bli representerade i valberedningen ska frågan gå vidare till nästa aktieägare i fallande storleksordning. Med de största aktieägarna avses de ägargrupperade registrerade aktieägarna eller på annat sätt kända aktieägarna per den 30 september 2019. Om det sker rangordningsförändringar bland de största aktieägarna efter den 30 september 2019 kommer detta att beaktas.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman 2020 fastställts till att bestå av följande personer vilka tillsammans representerar cirka 18 procent av antalet aktier och röster i bolaget:

  • Håkan Lagerberg, ordförande i valberedningen, representerande Håkan Lagerberg;
  • Håkan Svanberg, representerande Svanberg & Co Invest;
  • Mette Gross, representerande Jonas Wollin; och
  • Jonas Wollin, styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2020 samt på bolagets hemsida, www.ir.polygiene.com.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 25 februari 2020. Valberedningen kan kontaktas genom ordföranden i valberedningen på e-post hakan.lagerberg@swedencare.se eller med vanlig post på Polygiene AB, Styrmansgatan 2, 211 18, Malmö.

För mer information, vänligen besök www.ir.polygiene.com eller kontakta:
Bolagets IR på e-post: ir@polygiene.com  
Jonas Wollin, Styrelseordförande, Polygiene.
Mobil: + 46 (0)70 634 09 86, e-post:
jonas.wollin@rudholm-hk.se
 

Ulrika Björk, VD, Polygiene.
Mobil: + 46 (0)70 921 12 75,

e-post: ubj@polygiene.com

Anmäl dig här för att prenumerera på rapporter, pressmeddelanden och News:
http://ir.polygiene.com/sv/press/prenumerera/

Om Polygiene
Som världsledande inom luktkontroll och stays fresh-lösningar, vill vi förändra sättet vi ser på kläder – från snabba konsumentvaror till något som håller längre. Vi behandlar kläder, produkter för hemmet och textilier så att du kan känna dig fräsch, tvätta mindre och låta plagg och produkter leva längre. Mer än 140 globala premium-varumärken har valt att använda Polygienes varumärke med sina produkter. Polygiene är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser, telefon: 08-463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

Taggar: