Delårsrapport för perioden 1 jan - 30 jun 2002

Report this content

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2002 · Omsättningen för perioden minskade med 30,7% till 401,4 MSEK (578,9). · Resultatet före skatt uppgick till -38,0 MSEK (23,4) och rörelseresultatet till -45,9 MSEK (14,8). · Resultat per aktie uppgick till -1,25 SEK (0,58). · Bolagets eget kapital uppgår till 23,20 SEK per aktie. · Bemanningsbranschen har efter periodens slut tecknat ett nytt kollektivavtal för tjänstemän i Sverige Omsättning Omsättningen för perioden minskade med 30,7% till 401,4 MSEK ( 578,9). Omsättningen för verksamheter utanför Sverige uppgick till 64,9 MSEK (63,5). Den verksamhet som bedrivs i dotterbolaget Uniflex AB, omsatte 61,8 MSEK. Personaluthyrning var fortsatt det dominerande tjänsteområdet. I absoluta tal var yrkesområdet Ekonomi störst. Omsättningens fördelning på tjänsteområden: Jan - Jun Jan - Jun Förändring Andel % Andel % MSEK 2002 2001 % 2002 2001 Personaluthyr 374,4 536,4 -30,2 93 93 ning Rekrytering 18,4 36,4 -49,5 5 6 Outsourcing 8,6 6,1 41,0 2 1 Summa 401,4 578,9 -30,7% 100 100 Resultat Resultatet före skatt uppgick för perioden till -38,0 MSEK (23,4). Rörelseresultatet uppgick till -45,9 MSEK (14,8). Verksamheter utanför Sverige har belastat rörelseresultatet med -19,1 MSEK. Verksamheten inom dotterbolaget Uniflex AB har ett rörelseresultat på -11,6 MSEK. Resultatet i den svenska verksamheten har påverkats av minskad efterfrågan inom rekrytering samt omstrukturerings-, omställnings- och anpassningskostnader i samband med uppdelning av verksamheten i de två varumärkena Poolia Professionals och Uniflex. Koncernens finansnetto uppgick för perioden till 7,9 MSEK (8,6). Händelser under andra kvartalet En fortsatt anpassning av kostnaderna har skett i den svenska verksamheten. En förändring i socialavgiftslagen i Sverige har ökat företagets pensionskostnader retroaktivt from första kvartalet 2002. Beläggningsgraden på de konsulter med högst utbildningsbakgrund har varit något lägre under andra kvartalet jämfört med första kvartalet. På ordinarie bolagsstämma den 8 april 2002 fastställdes en utdelning till aktieägarna om 0,25 kronor (0,75) per aktie. Dessutom beslutades om fortsättning av det incitamentsprogram för ledande befattningshavare som införts tidigare år. Händelser efter periodens utgång Bemanningsbranschen har fr.o.m. den 1 juli ett nytt kollektivavtal för tjänstemän i Sverige. Avtalet innebär en fast månadslön för de konsulter som arbetat mer än 18 månader. Likviditet och finansiering Koncernens likvida medel uppgick per den 30 juni 2002 till 372,0 MSEK (445,7). Kassaflödet från den löpande verksamheten var under perioden - 20,1 MSEK (3,8). Under andra kvartalet 2002 har bolaget tillförts 0,6 MSEK i samband med anställdas tecknande av optionsrätter. Aktieutdelning har lämnats med 5,7 MSEK. Soliditeten uppgick till 75,1% (73,7). Bolagets eget kapital uppgick till 533,5 MSEK varav 372,0 MSEK utgjordes av likvida medel. Investeringar Koncernens investeringar i anläggningstillgångar har under perioden uppgått till 42,1 MSEK (52,4) varav goodwill 40,2 MSEK, i allt väsentligt en effekt av fullgörandet av tidigare avtal. Medarbetare Antalet årsanställda har under perioden i genomsnitt uppgått till 2 009 personer (2 716). Per den 30 juni 2002 uppgick antalet anställda till 2 300 personer (3 066). Moderbolaget I moderbolaget bedrivs övergripande koncernledning, utveckling samt finansförvaltning. Omsättningen under perioden uppgick till 3,2 SEK (2,2) och resultatet före skatt till 8,7 MSEK (7,3). Marknad Under första kvartalet 2002 omsatte den svenska bemanningsbranschen ( SPUR - anslutna företag) 2.021 MSEK. Poolias marknadsandel uppgick till 8,4%. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00450/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00450/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar