Var tredje arbetsgivare vill anställa

Många arbetsgivare ser ett ökat personalbehov inom de närmaste sex månaderna. Det går att utläsa i Poolias stora undersökning, Kompetensindikatorn. Samtidigt svarar var fjärde arbetsgivare att de upplever tillgången på tjänstemän som dålig.

Många företag har gått på sparlåga och skurit ner i sina organisationer, men nu säger 29 procent av de tillfrågade arbetsgivarna att deras personalbehov ökar. Det är den högsta siffran sedan Poolias senaste undersökningarna, 2012 och 2013. I ett mer gynnsamt konjunkturläge vågar företag tillsätta flera tjänster och även starta upp nya utvecklingsprojekt. En annan förklaring är en ökad rörlighet bland arbetstagarna. När fler tjänster är ute blir folk mer benägna att byta jobb.

Charlotte Järeby Hellman, vd för Poolia i Göteborg, Jönköping och Linköping, upplever ett ökat behov och fler förfrågningar, både för rekrytering och inhyrning, jämfört med föregående år.

− En intressant tendens är att vi har en väldigt blandad uppdragslista, företag söker allt från tunga projektledare inom teknik, till löneadministratörer eller kommunikatörer. Det är även en större blandning av företag som behöver vår hjälp.

När nu företagen vill anställa visar det sig att 25 procent upplever att tillgången på tjänstemän är dålig. Det är framförallt ingenjörer, sälj- och marknadspersonal, ekonomer, it-personal och administratörer som efterfrågas. Charlotte Järeby Hellman, tror att förklaringen ligger i att många företag söker efter liknande kompetenser och erfarenheter.

− Företag riktar in sig på en viss typ av kandidat, exempelvis ekonom, minst tre års erfarenhet osv, vilket gör att profilen ser likadan ut och då är det klart att man kan uppleva att det finns en brist. På Poolia har vi inte upplevt att det är svårt att hitta konsulter, men vi arbetar mer med ”örat mot marken” för att tidigt se vilka kompetenser som kommer att efterfrågas.  

Inom offentlig sektor upplevs tillgången på tjänstemän i högre grad som god, men då är behovet av tjänstemän inom administration signifikant högre än i privat sektor. Inom privat sektor söker man i högre grad sälj- och marknadspersonal.

− Vi ser att det är en annan rörlighet på jobbmarknaden, kandidaterna försvinner fortare och som företag måste man agera snabbt och vara konkret i sitt erbjudande. Företag som är långsamma i sin beslutsprocess missar många bra kandidater, säger Charlotte Järeby Hellman.

Fakta Kompetensindikatorn

Poolia har under ett flertal år genomfört Kompetensindikatorn, en undersökning som visar förhållandet mellan utbud och efterfrågan på kvalificerade tjänstemän. Kompetensindikatorn ger även information om hur arbetsgivare och arbetstagare ser på rekryteringsmarknaden. Uppdraget är utfört av Novus.

Intervjuade

1) Arbetstagare

-       Tjänstemän med akademisk examen alt. som kommer att ta examen inom sex månader

-       Ålder 25-60 år

-       Lärare samt tjänstemän inom vård och omsorg är exkluderade från målgruppen.

2) Arbetsgivare

-       HR-chefer på företag med minst 50 anställda

-       Företag inom både privat och offentlig sektor

-       Skola och vård/omsorg har exkluderats från urvalet

Genomförande
1) Arbetstagare

-       Webbenkäter i Novus Sverigepanel

-       1017 besvarade enkäter

2) Arbetsgivare

-       Telefonintervjuer

-       Urval från PARs databas

-       500 genomförda intervjuer

Insamlingsperiod 23/2 – 9/3 2015

Cirka 3 av 10 arbetsgivare ser ett ökat personalbehov inom de närmsta 6 månaderna

Fråga: Hur ser ert personalbehov ut under de närmaste 6 månaderna? Kommer det att öka, minska eller vara oförändrat?

  • Inga signifikanta skillnader mellan de olika storleksklasserna eller mellan privat och offentlig sektor.

Störst behov av ingenjörer, sälj-/markandspersonal och ekonomer

Fråga: Vilken typ av tjänstemän har ni behov av att rekrytera/hyra in under de närmsta 12 månaderna?

  • Behovet av tjänstemän inom sälj & marknad är signifikant högre i privat sektor (17%)
  • Behovet av tjänstemän inom administration är signifikant högre i offentlig sektor (14%)
  • Behovet av ekonomer, ingenjörer och IT-personal är lägre hos de mindre företagen/organisationerna med 50-199 anställda

Var fjärde arbetsgivare upplever dålig tillgång på tjänstemän för behoven under kommande året

Fråga: Hur upplever du tillgången på tjänstemän för era behov de kommande 12 månaderna?

  • Inom offentlig sektor upplevs tillgången på tjänstemän i högre grad som god (59%)

Petra är projektledare Marknad och nås på 072-716 50 73

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Professionals, IT, Life Science, Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar