Bokslutskommuniké 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 · Årets resultat uppgick till 94 MSEK före skatt, något över lämnad prognos · Resultatåterhämtning under fjärde kvartalet · Markant resultatförbättring förväntas 2001 · Flera nya affärer inom informationslogistik med totalt årligt faktureringsvärde 100 MSEK Resultat och omsättning Årets resultat före skatt uppgick till 94 MSEK, vilket är något över lämnad prognos. Årets resultat före jämförelsestörande poster och skatt uppgick till 66 MSEK, vilket är 56 MSEK lägre än i fjol. Fjärde kvartalets resultat före jämförelsestörande poster och skatt uppgick till 23 MSEK. I årets resultat före skatt ingår jämförelsestörande intäkter på netto 28 MSEK. Beloppet består av intäkter på 60 MSEK (överskottsmedel från SPP och realisationsvinst vid avyttring av tillgångar) och strukturkostnader på 32 MSEK. Nettoomsättningen uppgick under året till 2 809 MSEK, varav 192 MSEK (7 månader) avser det under året nyförvärvade Siaco. Exklusive Siaco uppgick omsättningen till 2 617 MSEK (2 568). Såväl omsättningstillväxt som resultat har under året påverkats av den pågående struktureringsprocessen inom Strålfors. Intensifierat arbete med renodling av kundstrukturen har påverkat omsättningsutvecklingen. Betydande kostnader har under året lagts ned på utveckling och etablering av nya produkter och tjänster. Under senare delen av året har omsättning och resultat dessutom påverkats av kraftigt reducerade beställningar från kunder till segmentet Spelprodukter i Frankrike och Storbritannien. Nedgången beror på att kunderna reducerat sina lager. Beställningsnivån har nu normaliserats. För att säkerställa koncernens konkurrenskraft och nå uppsatta lönsamhetsmål pågår ett omfattande program för kostnadsreduktion och ökad produktivitet. Betydande personalneddragningar har beslutats i bl a Schweiz och Storbritannien. Målet är att inom sex månader ha reducerat koncernens årliga kostnader med minst 50 MSEK. Påbörjade strukturåtgärder i Siaco bedöms ge besparingar på ytterligare ca 20 MSEK, vilket således innebär en total årlig kostnadsneddragning på minst 70 MSEK. Samtliga kostnader för programmet har belastat 2000 års resultat. Ny koncernstruktur Från 2001 har Strålfors en ny koncernstruktur. Företaget fokuserar nu sin verksamhet på färre och tydligare verksamhetsgrenar : Informationslogistik (med en omsättning år 2000 på 432 MSEK), Grafiska produkter och tjänster (1 470 MSEK) samt System- och produktorienterad informationsöverföring, SPI (907 MSEK). Det är en organisation med korta beslutsvägar - ett resultat av de snabba förändringar Strålfors genomgått de senaste åren. Informationslogistik bildar ett affärsområde. Verksamheten inriktas mot företag och organisationer med kommunikationsbehov gentemot sina slutkonsumenter. Med ett välutvecklat och komplett koncept erbjuder Strålfors tjänsteinriktade helhetslösningar med högt förädlingsvärde. Här samlar Strålfors sina kunskaper och resurser inom bland annat Smarta Kort (Card Solutions), In- och utdatahantering (InfoConcept och Elektronisk Dokumenthantering), Elektroniska betaltjänster (Strålfors Auriga) och Logistik. Den grafiska verksamhetsgrenen innefattar affärsområdet Grafiskt, med spelprodukter och blanketter, samt affärsområdet Etikett, med märkning och identifiering System- och produktorienterad informationsöverföring, SPI, omfattar affärsområdena Lasermax och IT-Supplies samt dotterbolaget Strålfors TradeCom Solutions AB. Strålfors avser att fr o m delårsrapporten för första kvartalet 2001 redovisa omsättning och resultat per ovannämnda tre verksamhetsgrenar. Företagsförvärv Strålfors övertog den 1 februari 2001 Telias utdataverksamhet. Affären omfattar även ett samarbets- och leveransavtal, som innebär att Strålfors får i uppdrag att svara för utskrift och distribution av teleräkningar och marknadsbudskap för Teliakoncernens olika affärsområden. Avtalet gäller 3 år med option på förlängning och beräknas ge ett omsättningstillskott på 120 MSEK under treårsperioden. Strålfors har under året förvärvat 93 % av aktierna i det franska börsnoterade företaget Siaco S.A. Så snart ett 95-procentigt ägande uppnåtts kan tvångsinlösenförfarande påbörjas. Med förvärvet har Strålfors fått tillträde till en omfattande kund- och produktionsbas, som underlättar företagets expansion på den viktiga franska marknaden inom flera av Strålfors affärsområden. Förvärvet stärker också Strålfors position som europeisk marknadsledare inom segmentet grafiska spelprodukter. Kundavtal i den nya verksamheten avseende logistiklösningar Betydande kundkontrakt har ingåtts med Canal Digital i Norden och med National Health Service i England. Avtalet med Canal Digital avser initialt leveranser av trycksaker, smarta kort och annan utrustning för digital TV till deras abonnenter i Norden. Affären med National Health Service innebär att Strålfors tar hand om distributionen av främst grafiska produkter till ett stort antal sjukhus i England. Dessa båda avtal, som ger en årlig omsättning på minst 60 MSEK, förväntas medföra ytterligare affärsmöjligheter för Strålfors inom affärsområdet Informationslogistik. Tillsammans med ovannämnda Telia-affär har området tillförts en årlig omsättning på 100 MSEK. Investeringar, finansiering och likviditet Investeringarna exklusive Siacoförvärvet uppgick under året till 111 MSEK. Siacoförvärvet har belastat kassaflödet med 107 MSEK. De likvida medlen har under året minskat med 89 MSEK och uppgick vid årets utgång till 130 MSEK. Dessutom finns outnyttjade kreditramar på sammanlagt 387 MSEK. Soliditeten uppgick vid årsskiftet till 50 %. Det är 7 procentenheter lägre än vid årets ingång och beror på förvärvet av Siaco. Förslag till vinstutdelning Styrelsen och verkställande direktören föreslår en oförändrad utdelning, d v s 1,65 SEK per aktie. Bolagsstämma Bolagsstämma avhålls i Ljungby den 3 maj. Årsredovisning Årsredovisningen beräknas bli publicerad och utsänd till aktieägare och andra intressenter i början av april och kan då också beställas från bolaget. Utsikter för 2001 Under slutet av år 2000 tecknades ett betydande antal större order, varför förutsättningarna inför år 2001 är goda. En stor del av pågående omstruktureringsarbete kommer att vara klart i mitten av innevarande år. Därutöver förväntas affärsområdet Informationslogistik växa kraftigt. Sammantaget bör detta leda till en markant resultatförbättring. Ekonomisk information från Strålfors Frågor om innehållet i rapporten kan ställas till VD Per Samuelson, telefon 0372-854 40, eller vVD Kjell Åke Jönsson, telefon 0372-852 34. Nästa rapport, delårsrapporten för första kvartalet 2001, publiceras den 3 maj. Verksamhetsbeskrivning Strålfors är ett IT-fokuserat Business to Businessföretag med grafisk tradition verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring. Strålfors utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effektiv kommunikation av affärskritisk information. Koncernen omsätter 2,9 miljarder SEK och har egen verksamhet i 11 länder med totalt 1940 anställda varav 900 i Sverige. Strålfors B- aktier är noterade på Stockholmsbörsen sedan 1984. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT00880/bit0001.doc Hela Kommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT00880/bit0001.pdf Hela Kommunikén

Om oss

Strålfors är ett IT-fokuserat Business to Business-företag med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring.

Prenumerera

Dokument & länkar