Delårsrapport januari - juni 2004

Delårsrapport januari - juni 2004 · Rörelseresultat 27,4 (4,0) MSEK exkl jämförelsestörande poster · Operativt kassaflöde 85 MSEK (7) · Stor nordisk affär med Telenor · Nettoomsättning 1 555 MSEK (1 546) · Resultat efter skatt 8,3 MSEK (-10,8) · Resultat per aktie 0,39 SEK (-0,50) Omsättning och resultat Omsättningen uppgick under andra kvartalet till 763 MSEK, vilket är 4 % högre än under samma period i fjol (737). I förra delårsrapporten noterades att de två senaste årens negativa omsättningstrend bröts under första kvartalet. Denna tendens har förstärkts under andra kvartalet. Divisionen Information Logistics redovisar under andra kvartalet en omsättningsökning på 16 %, vilket kan jämföras med 6 % under första kvartalet. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick under andra kvartalet till 3,5 MSEK, en förbättring med 15 MSEK jämfört med samma period i fjol (-11,4). Förbättringen härrör från divisionerna Graphic Solutions och Information Logistics. För hela delårsperioden redovisas en omsättning på 1 555 MSEK (1 546). Ökningen härrör från divisionen Infor-mation Logistics, som under perioden passerat 700 MSEK i årlig omsättningstakt. Delårsperiodens rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 27,4 MSEK (4,0). Resultatförbätt-ringen härrör från divisionerna Graphic Solutions och Information Logistics. Inom Graphic Solutions beror förbätt-ringen i huvudsak på lägre kostnader medan förbättringen inom Information Logistics är intäktsrelaterad. Det operativa kassaflödet har utvecklats väl och uppgick för delårsperioden till 85 MSEK (7). Resultatet har för-bättrats samtidigt som såväl anläggnings- som rörelsekapital har minskat. Nya affärer Det stora antalet nya kundorder som tecknats under det senaste året har som framgår ovan nu börjat få genom-slag i omsättningen. Försäljningsaktiviteterna har varit fortsatt intensiva under andra kvartalet och resulterat i nya order från bl a Telenor och ATG. Kontraktet med Telenor avser all printning och distribution av fakturor för Tele-nors samtliga helägda bolag i Norden. Ordern, som löper över tre år med leveransstart i slutet av 2004, innebär en årlig produktionsvolym på mer än 30 miljoner utskick. Affären, som är en av de största i sitt slag som tecknats i Norden, är en ytterligare bekräftelse på Strålfors expansion av totallösningar inom informationslogistik. Avtalet med ATG avser gratisprogramblad och innebär att Strålfors även hanterar hela lager- och logistikdelen av såväl egenproducerade trycksaker som produkter från andra leverantörer. Strålfors är sedan 1981 leverantör av spelku-ponger och spelkvitton till ATG. Utsikter för resten av året Den bedömning som lämnats i tidigare rapporter kvarstår: Ett större antal nytecknade kundorder kommer under 2004 att successivt generera ett allt större intäktstillskott. Förutsättningarna för en fortsatt resultatförbättring under 2004 är således goda. Graphic Solutions Divisionen Graphic Solutions, bestående av affärsområdena Grafiskt och Etikett, redovisar under första halvåret ett rörelseresultat på 32,1 MSEK, nästan en fördubbling jämfört med samma period i fjol (16,8). Minskad kapitalbindning har medfört att avkastningen på det operativa kapitalet mer än fördubblats jämfört med första halvåret i fjol. En väsentlig del av resultatförbättringen härrör från det grafiska affärsområdet: Kostnaderna har fortsatt att minska men under andra kvartalet har även ökade intäkter börjat bidra till resultatförbättringen. Nya produkter och leveranslösningar inom det grafiska affärsområdet fortsätter att i allt högre grad kompensera volymminskningen inom det traditionella blankettsortimentet. Flera outsourcingavtal, bl a ovannämnda avtal med ATG, har träffats där Strålfors tar hand om kundens hela trycksaks- eller blankettbehov. Affärsområdet Etikett har en stabil utveckling i Skandinavien medan efterfrågan är fortsatt svag i Schweiz och Tyskland. Genomförda kostnadsreduktioner i dessa två länder har inte fullt ut kompenserat intäktsbortfallet. I Schweiz investeras nu i ytterligare produktionskapacitet för s k Multi-Label, en etikett för stora informationsmängder. Denna produkt bedöms ha en betydande försäljningspotential. Information Logistics Divisionen Information Logistics redovisar för första halvåret en omsättning på 365 MSEK, vilket är 11 % högre än under samma period i fjol (329). Tillväxten under andra kvaralet var 16 %. Delårsperiodens rörelseresultat uppgick till 16,1 MSEK, en förbättring med 12,1 MSEK jämfört med samma period i fjol (4,0). Av resultatförbättringen härrör 3 MSEK från första kvartalet och 9 MSEK från andra kvartalet. En stor del av resultatförbättring härrör från den hälftenägda danska verksamheten, som nu redovisar en god lönsamhet. Av divisionens fyra delområden, pappersbaserad utdataproduktion, kort, logistiklösningar och elektronisk informationsöverföring, dominerar fortfarande den pappersbaserade utdataproduktionen, såväl omsättnings- som resultatmässigt. Som nämnts ovan har detta område under andra kvartalet erhållit en ny stor nordisk order från TeleNor. Framgången på kortsidan har emellertid inneburit att denna verksamhet ökar i betydelse. Under andra kvartalet har det Europeiska sjukförsäkringskortet levererats i stor mängd och under slutet av 2004 påbörjas leveranserna av de nya EMV-korten (Europay/Mastercard/Visa-kort). SPI, System- and Product-related Information Transfer Divisionen SPI, omfattande affärsområdena Supplies och Lasermax, bolaget Strålfors TradeCom Solutions AB samt övriga verksamheter, redovisar första halvåret ett rörelseresultat på 2,7 MSEK (16,9). Omsättningen uppgick till 465 MSEK (493). Omsättningsminskningen, som till största delen härrör från första kvartalet, är huvudsakligen valutarelaterad, beroende på betydande fakturering i norska kronor och US-dollar, två valutor som försvagats i förhållande till koncernvalutan svenska kronor. Gemensamma resurser De gemensamma resurserna, vari ingår bl a koncerngemensam valutahantering, har under första halvåret belastat koncernens rörelseresultat med 23,5 MSEK, vilket är betydligt lägre än under samma period i fjol (33,7). Förbättringen härrör huvudsakligen från valutadifferenser på rörelsefordringar. Jämförelsestörande poster Fr o m 2004 redovisas inte jämförelsestörande poster på egen rad i resultaträkningen. Delårsperiodens jämförelsestörande poster om 1,9 MSEK, som avser kostnader för ytterligare personalreduktioner inom verksamheterna i Frankrike och Tyskland, redovisas därför i resultaträkningen som kostnad för sålda varor (0,7 MSEK) samt försäljnings- och administrationskostnader (1,2 MSEK). Fjolårets jämförelsestörande poster har ej omrubricerats i resultaträkningen. Koncernresultatet Delårsperiodens rörelseresultat 25,5 MSEK (-6,0 MSEK) har belastats med finansiella poster om 4,3 MSEK (3,8), innebärande ett resultat före skatt på 21,2 MSEK (-9,8). Skattekostnad redovisas med 12,9 MSEK (0,7) och periodens nettoresultat blev därmed 8,3 MSEK (-10,8). Det motsvarar ett resultat per aktie på 0,39 SEK (-0,50). Den höga effektiva redovisade skattesatsen beror huvudsakligen på att uppskjutna skattefordringar hänförliga till skattemässiga underskottsavdrag ej beaktats fullt ut. Investeringar, kassaflöde, likviditet och finansiering För första halvåret 2004 redovisas ett operativt kassaflöde på 85 MSEK, vilket kan jämföras med 7 MSEK under samma period i fjol. Såväl anläggnings- som rörelsekapital har minskat under delårsperioden. Investeringarna uppgick till 39 MSEK medan avskrivningarna var 72 MSEK. Det positiva kassaflödet har använts, förutom till utdelning (37 MSEK), till att minska de finansiella skulderna. Koncernens nettoskuld (räntebärande avsättningar och skulder minus likvida medel) uppgick vid delårsperiodens utgång till 112 MSEK, varav 77 MSEK avser räntebärande avsättningar. De likvida medlen har under delårsperioden minskat med 8 MSEK och uppgick den 30 juni till 162 MSEK. Dessutom fanns vid delårsperiodens utgång outnyttjade kreditfaciliteter om sammanlagt 696 MSEK. Det egna kapitalet uppgick vid delårsperiodens utgång till 945 MSEK, motsvarande 44 SEK per aktie. Soliditeten är oförändrad, 51 %. Ekonomisk information från Strålfors Frågor om innehållet i denna rapport kan ställas till: VD Per Samuelson, mobil: 0708 58 54 40, eller vVD Kjell Åke Jönsson, mobil: 0708 99 52 34. Presskontakt: Elisabeth Sjöberg, telefon 0372 - 851 19. Nästa rapport, delårsrapporten för januari - september, publiceras den 4 november. Bokslutskommunikén för 2004 publiceras den 11 februari 2005, vilket innebär en ändring av tidigare meddelad datum (10 februari). Dagen för nästa ordinarie bolagsstämma har fastställts till den 3 maj 2005. Samma dag publiceras delårsrapporten för januari - mars 2005. Redovisningsprinciper Denna rapport har upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 22 (Utformning av finansiella rapporter). Redovisningsrådets rekommendation RR 29 (Ersättningar till anställda) tillämpas fr o m 1 januari 2004. Till följd härav har Strålforskoncernens totala pensionsskuld minskat med 5 MSEK, vilket belopp, efter avdrag för uppskjuten skatt, förts direkt till ingående eget kapital, se Förändring av eget kapital ovan. I övrigt tillämpas de redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som presenterades i årsredovisningen för 2003. Översiktlig granskning Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. Adresser och organisationsnummer Strålfors AB (publ). Organisationsnummer: 556062-0618. Postadress: 341 84 Ljungby. Besöksadress: Helsingborgsvägen 20, Ljungby. Tel: 0372-850 00. Webbadress: www.stralfors.se Ljungby den 11 augusti 2004 Per Samuelson VD och Koncernchef I bifogade Pdf-fil visas hela rapporten. Strålfors är ett IT-fokuserat Business-to-Businessföretag med grafisk tradition verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring. Strålfors utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effektiv kommunikation av affärskritisk information. Koncernen omsätter 3 miljarder SEK och har egen verksamhet i tolv länder med totalt 1 740 anställda. Strålfors B-aktie är noterad på Stockholmsbörsen sedan 1984. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/11/20040811BIT20700/wkr0001.pdf

Om oss

Strålfors är ett IT-fokuserat Business to Business-företag med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring.

Prenumerera

Dokument & länkar