Delårsrapport januari - mars 2000

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2000 * Periodens resultat uppgick till 40 MSEK före jämförelsestörande poster och skatt, 33 % högre än motsvarande period i fjol (30) * Nettoomsättningen uppgick till 689 MSEK, 8 % högre än första kvartalet i fjol (638) * Strålfors expanderar i Europa med förvärv av franska börsnoterade Siaco * Trade-IT marknadsförs externt som e-handelslösning Resultat och omsättning För årets första kvartal redovisas ett resultat efter finansiella poster på 46,8 MSEK, att jämföra med 30,4 MSEK under första kvartalet i fjol. I årets kvartalsresultat ingår en jämförelsestörande nettointäktspost på 6,5 MSEK. Korrigerad för denna post uppgår årets periodresultat till 40,3 MSEK, en ökning med 33 % jämfört med motsvarande period i fjol (30,4). Re- sultatförbättringen beror generellt på ett förbättrat kapacitetsutnyttjan- de av produktionsresurserna. Dessutom har åtgärdsprogrammet i den norska verksamheten börjat ge effekt och verksamheten där redovisar under första kvartalet ett klart bättre resultat än under motsvarande period i fjol. Den jämförelsestörande nettointäktsposten om 6,5 MSEK består av en reali- sationsvinst på 11,5 MSEK och en kostnad på 5,0 MSEK avseende komplette- ring av pensionsåtagande. Realisationsvinsten uppstod vid försäljning av tillgångar som ett led i renodlingen av Strålfors verksamhet. Omsättningen uppgick under första kvartalet till 689 MSEK, en organisk tillväxt med 8 % jämfört med motsvarande period i fjol (638). God tillväxt redovisas för affärsområdena InfoConcept (36 %), Card Solutions (89 %) och Grafiskt, speciellt spelprodukter (14 %). Affärsområdet IT-Development, innefattande bl a e-handel och elektroniska betaltjänster, har en årlig omsättningstakt på 84 MSEK. Förvärv av franskt bolag Strålfors har träffat avtal om förvärv av 48,4 % av aktierna i det franska börsnoterade företaget Siaco S.A. Strålfors lägger inom kort även bud på resterande aktier. Ett förvärv av alla aktier i Siaco kostar ca 120 MSEK. Köpeskillingen erlägges kontant. Siaco är noterat i Paris på Second Mar- ché. Med förvärvet får Strålfors tillträde till en omfattande kund- och produk- tionsbas, som underlättar företagets expansion på den viktiga franska marknaden inom de prioriterade verksamhetsområdena InfoConcept, smarta kort och e-handel. Förvärvet stärker också Strålfors position som europe- isk marknadsledare inom segmentet grafiska spelprodukter. Efter genomfört förvärv möjliggörs strukturåtgärder, som bedöms öka Strål- fors vinst per aktie med ca 10 %. Strålfors resultat för år 2000 påverkas endast marginellt av förvärvet. Strålfors soliditet efter förvärvet blir ca 50 %, en minskning med 10 procentenheter jämfört med nuläget. Trade-it marknadsförs som e-handelslösning Strålfors delvis egenutvecklade webb/EDI-baserade handelsplats på Internet - Trade-it - har utvecklats till ett av marknadens mest kraftfulla be- ställnings- och informationssystem för handel mellan företag. Trade-IT, som hittills använts som ett verktyg för Strålfors egen försäljning av framför allt IT-tillbehör, kommer under innevarande år även att levereras externt via Strålfors e-handelsbolag TradeCom Solutions. Samarbete kommer eventuellt att ske med extern part. Bonus- och optionsprogram Ett incitamentsprogram för ett antal nyckelpersoner inom Strålforskoncer- nen avses införas. Programmet präglas av långsiktighet och baseras på kon- cernens ekonomiska utveckling. Utfallande bonus avses delvis användas för förvärv av teckningsoptioner. Med anledning härav har styrelsen föreslagit bolagsstämman emission av skuldebrev förenade med optionsrätter till ny- teckning av Strålforsaktier. Finansiell ställning Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 60 %, att jämföra med 58 % vid senaste årsskifte. Kassaflöde Det operativa kassaflödet uppgick under första kvartalet till 38 MSEK, att jämföra med 25 MSEK under första kvartalet i fjol. Investeringarna uppgick under perioden till 25 MSEK (19). Likvida medel uppgick vid kvartalets slut till 193 MSEK, en minskning med 22 MSEK under perioden. Dessutom finns outnyttjade kreditfaciliteter, som huvudsakligen beroende på minskad upplåning, ökat med 52 MSEK under kvar- talet till 216 MSEK vid periodens utgång. Kapitalavkastning Avkastningen på det operativa kapitalet (rörelseresultatet exklusive jäm- förelsestörande poster i procent av balansomslutningen minskad med likvida medel och icke räntebärande skulder) uppgick under första kvartalet till 17 %, att jämföra med 12 % under såväl första kvartalet i fjol som under hela 1999. Prognos för år 2000 Den i årsredovisningen lämnade prognosen kvarstår oförändrad: Ett flertal faktorer talar för en förbättrad lönsamhet för år 2000. Omstrukturerings- programmet är genomfört och den norska verksamheten beräknas ge positivt resultat. En god tillväxt förväntas inom ett flertal marknadssegment där Strålfors redan har en stark position. Ekonomisk information från Strålfors Frågor om innehållet i rapporten kan ställas till VD Per Samuelson, tele- fon 0372 85440, eller vVD Kjell Åke Jönsson, telefon 0372 85234. Nästa rapport, omfattande första halvåret, publiceras den 3 augusti. Verksamhetsbeskrivning Strålfors är ett IT-fokuserat Business to Business-företag med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverfö- ring. Koncernen omsätter 2,6 miljarder kronor och har egen verksamhet i 11 länder. Företaget har 1 580 anställda, varav 840 i Sverige. Strålfors ak- tier är noterade på Stockholmsbörsen sedan 1984. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT00610/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT00610/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Strålfors är ett IT-fokuserat Business to Business-företag med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring.

Prenumerera

Dokument & länkar