Delårsrapport januari - september 2004

Delårsrapport januari - september 2004 · Rörelseresultat 64,1 MSEK (1,5) inklusive jämförelsestörande poster · Rörelseresultat 38,0 MSEK (11,4) exklusive jämförelsestörande poster · Operativt kassaflöde 113 MSEK (12) · Nettoomsättning 2 259 (2 216) · Joint venture med Böwe Systec avseende Lasermax-verksamheten · Besparingsprogram igångsatt · Resultat efter skatt 43,7 MSEK (-8,0) · Resultat per aktie 2,05 SEK (-0,37) Omsättning och resultat Omsättningen uppgick under tredje kvartalet till 704 MSEK, en ökning med 5 % jämfört med samma period i fjol (670). Samtliga områden redovisar förbättrad omsättning. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick under tredje kvartalet till 10,6 MSEK (7,4). Divisionen Information Logistics redovisar en klar resultatförbättring under tredje kvartalet medan affärsområdena Etikett (divisionen Graphic Solutions) och Supplies (divisionen SPI) redovisar lägre resultat än under samma period i fjol. För hela delårsperioden redovisas en omsättning på 2 259 MSEK (2 216). Omsättningstillväxt har skett inom affärsområdena Grafiskt och Informationslogistik medan övriga områden redovisar något lägre omsättning än under samma period i fjol. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick under delårsperioden till 38,0 MSEK (11,4). Resultatförbättringar redovisas av divisionerna Graphic Solutions och Information Logistics medan divisionen SPI redovisar lägre resultat. Under delårsperioden redovisas jämförelsestörande intäkter om netto 26 MSEK, varav 56 MSEK avser realisationsvinst i samband med etableringen av joint venture med Böwe och 30 MSEK avser kostnader för besparingsåtgärder samt nedskrivning av tillgångar. Det operativa kassaflödet har utvecklats väl och uppgick för delårsperioden till 113 MSEK (12). Joint venture med Böwe Systec avseende Lasermax-verksamheten Böwe Systec och Strålfors har per den 30 september bildat ett gemensamt styrt bolag, som tagit över Böwes dotterbolag Roll Systems Inc, USA och Strålfors Lasermax-verksamhet. Därmed har de ledande globala leverantörerna av för- och efterbehandlingssystem till höghastighetsprintrar slagits samman. Det nya bolaget, Lasermax Roll Systems AB med huvudkontor i Ljungby, ägs till hälften vardera av Böwe och Strålfors. Roll Systems och Strålfors Lasermax-verksamhet kompletterar varandra väl geografiskt. Med en stärkt marknadsposition och gemensamma kunskaper inom produktområdet möjliggörs en snabbare lansering av nya lösningar till marknaden och en bättre bearbetning av såväl befintliga som potentiella marknader. Det nya gemensamma bolaget kommer att ha en omsättning på ca 400 MSEK och ca 200 anställda. Affären har gett Strålfors en realisationsvinst på 56 MSEK. Besparingsprogram Ett besparingsprogram har initierats under september månad. Strålfors möter nya kundkrav och hårdare konkurrens med såväl produktutveckling som allt högre produktivitet, effektivitet och specialisering. Detta medför ett minskat bemanningsbehov och ställer samtidigt allt högre krav på kompetens och flexibilitet hos personalen. De olika verksamheterna inom Strålfors befinner sig i olika utvecklingsfaser. Divisionen Information Logistics expanderar p g a flera nya affärer och är i behov av ytterligare medarbetare, medan resurserna måste reduceras inom andra områden, främst inom affärsområdet Etikett. Mot denna bakgrund har Strålfors beslutat att genomföra ett besparingsprogram som beräknas ge en årlig kostnadsreduktion på 40 à 50 MSEK med effekt fr o m första kvartalet 2005. Kostnaden för det totala åtgärdsprogrammet har belastat kvartal 3 med 28 MSEK. Nya affärer Scandinavian PC Systems i Växjö lanserade i oktober en EDI-lösning, som bygger på Strålfors fakturerings- och meddelandetjänst eBusiness Communication. Stora företag har länge skickat och tagit emot fakturor, beställningar, order och ordererkännanden på elektronisk väg. Med den nya lösningen blir detta möjligt även för mindre företag. Affärsområdet Supplies har tecknat avtal med IBM om leverans av deras totala behov av kontors- och datatillbehör i Norden. Leveranslösningen, som baseras på elektronisk kommunikation, medverkar till att effektivisera IBM:s administrationskostnader. Utsikter för resten av året Den bedömning som lämnats tidigare i år kvarstår: Förutsättningarna för en fortsatt resultatförbättring under 2004 är goda. Graphic Solutions Divisionen Graphic Solutions, bestående av affärsområdena Grafiskt och Etikett, redovisar under årets tre första kvartal ett rörelseresultat på 39,1 MSEK (30,4). Resultatförbättringen härrör från affärsområdet Grafiskt medan affärsområdet Etikett redovisar lägre resultat än I fjol. Resultatförbättringen inom det grafiska affärsområdet beror på såväl högre omsättning som lägre kostnader. Nya produkter och leveranslösningar kompenserar volymminskningen inom det traditionella blankettsortimentet. Affärsområdet Etikett har f n en negativ resultattrend, framför allt beroende på minskad efterfrågan i Schweiz och pressade marginaler. Det påbörjade besparingsprogrammet avser till väsentlig del etikettverksamheterna i Sverige och Schweiz. I Schweiz investeras dessutom i ny produktionskapacitet för s k Multi-Label, en etikett för stora informationsmängder. Denna produkt bedöms ha en betydande försäljningspotential. De nu pågående åtgärderna bedöms medföra att den negativa resultattrenden bryts under första halvåret 2005. Information Logistics Såväl omsättning som resultat fortsätter att förbättras inom divisionen Information Logistics. Delårsperiodens omsättning uppgick till 533 MSEK, en ökning med 11 % jämfört med samma period i fjol (480). Rörelseresultatet uppgick till 25,8, en förbättring med 20 MSEK jämfört med samma period i fjol (5,8). Divisionen domineras fortfarande av den pappersbaserade utdataproduktionen, men även övriga områden, kort, logistiklösningar och elektronisk informationsöverföring redovisar omsättnings- och resultatförbättringar. Aktiviteten på marknaden är f n mycket hög med flera nya uppdrag på väg in, exempelvis Telenor, vilket borgar för en fortsatt positiv utveckling för divisionen. SPI, System- and Product-related Information Transfer Divisionen SPI, som omfattar affärsområdena Supplies, Lasermax, bolaget Strålfors TradeCom Solutions AB samt övriga verksamheter, redovisar för delårsperioden en något lägre omsättning och ett lägre resultat än under motsvarande period i fjol. Den negativa trenden har bromsats upp under tredje kvartalet och bedöms kunna vändas under fjärde kvartalet i år. Som nämnts ovan ingår affärsområdet Lasermax fr o m den 30 september i det nya bolaget Lasermax Roll Systems AB, hälftenägt med Böwe Systec. Det nya bolaget kommer att redovisas enligt den s k klyvningsmetoden, som innebär att hälften av resultat- och balansposterna tas in i Strålfors koncernredovisning. Eftersom den sammanslagna verksamheten såväl resultat- som balansmässigt är ungefär dubbelt så stor som Strålfors Lasermaxverksamhet blir det ingen större omedelbar effekt på Strålforskoncernens redovisning. Gemensamma resurser De gemensamma resurserna består, förutom av sedvanliga koncernledningsfunktioner, av koncernresurser för bl a utveckling, e-handel, IT, miljö, kvalitet, säkerhet och valutahantering samt av koncernens rörelsefastigheter och koncernstrategisk goodwill. De gemensamma resurserna har belastat delårsperiodens rörelseresultat med 30 MSEK, en minskning med 15 MSEK jämfört med samma period i fjol (45). Minskningen beror huvudsakligen på ett förbättrat utfall av den centrala valutahanteringen, som i fjol drabbades av kursnedgången på US-dollarn och norska kronan. Jämförelsestörande poster Fr o m 2004 redovisas inte jämförelsestörande poster på separat rad i resultaträkningen. Delårsperiodens jämförelsestörande poster, 26,1 MSEK, avser realisationsvinst vid etableringen av det nya hälftenägda bolaget Lasermax Roll Systems om 55,8 MSEK samt kostnader för strukturåtgärder på 29,8 MSEK. I resultaträkningen redovisas realisationsvinsten i resultatposten Övriga rörelseintäkter och -kostnader medan strukturkostnaderna ingår med 16,1 MSEK i Kostnad för sålda varor och 13,7 MSEK i Försäljnings- och administrationskostnader. Fjolårets jämförelsestörande poster har ej omrubricerats i resultaträkningen. Koncernresultatet Delårsperiodens rörelseresultat 64,1 MSEK (1,5) har belastats med finansiella poster om 6,3 MSEK (6,7). Resultatet före skatt uppgick därmed till 57,8 MSEK (-5,2). Skatten på årets delårsresultat uppgick till 14,1, vilket motsvarar en skattekvot på endast 24 %. Anledningen till den låga skattekvoten är att endast en mindre del av realisationsvinsten i samband med etableringen av Lasermax Roll Systems är föremål för inkomstbeskattning. Delårsperiodens resultat efter skatt, 43,7 MSEK (-8,0) motsvarar ett resultat per aktie på 2,05 SEK (-0,37). Investeringar, kassaflöde, likviditet och finansiering Delårsperiodens operativa kassaflöde uppgick till 113 MSEK (12). De väsentligaste komponenterna i det operativa kassaflödet är rörelseresultatet exklusive engångsposter, 38 MSEK (11), avskrivningar överstigande investeringar, 36 MSEK (13) samt minskat rörelsekapital, 34 MSEK (-14). Det positiva kassaflödet har huvudsakligen använts till utdelning, 37 MSEK, och amortering av finansiella skulder, 68 MSEK. Delårsperiodens investeringar uppgick till 67 MSEK (90). I balansräkningen vid periodens utgång ingår fordringar om 82 MSEK avseende etableringen av det nya hälftenägda Lasermax-bolaget. Dessa fordringar har reglerats i början av oktober månad. I övrigt har etableringen av det nya bolaget inte medfört några större förändringar av Strålforskoncernens balansräkning. Likvida medel uppgick vid delårsperiodens utgång till 167 MSEK, d v s ungefär samma belopp som vid årets ingång (170). Utöver detta belopp fanns vid delårsperiodens utgång outnyttjade kreditfaciliteter om ca 681 MSEK. Ej räntebärande avsättningar har under delårsperioden ökat med 16 MSEK till 124 MSEK, huvudsakligen beroende på den avsättning för strukturåtgärder som har gjorts i balansräkningen per den 30 september. De finansiella skulderna har under delårsperioden minskat med 52 MSEK till 208 MSEK. Amorteringar har som nämnts ovan gjorts med 68 MSEK medan etableringen av det nya hälftenägda bolaget tillfört skulder på 15 MSEK. Ekonomisk information från Strålfors Frågor om innehållet i denna rapport kan ställas till: VD Per Samuelson, telefon 0372 854 40, eller vVD Kjell Åke Jönsson, telefon 0372 852 34. Presskontakt: Elisabeth Sjöberg, telefon 0372 85119 Bokslutskommunikén för 2004 publiceras den 11 februari 2005, vilket innebär en ändring av tidigare meddelat datum (10 februari). Dagen för nästa ordinarie bolagsstämma har fastställts till den 3 maj 2005. Samma dag publiceras delårsrapporten för januari - mars 2005. Redovisningsprinciper Denna rapport har upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 22 (Utformning av finansiella rapporter). Redovisningsrådets rekommendation RR 29 (Ersättningar till anställda) tillämpas fr o m 1 januari 2004. Till följd härav har Strålforskoncernens totala pensionsskuld minskat med 5 MSEK, vilket belopp, efter avdrag för uppskjuten skatt, förts direkt till ingående eget kapital, se Förändring av eget kapital ovan. I övrigt tillämpas de redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som presenterades i årsredovisningen för 2003. År 2005 kommer börsnoterade bolag inom EU att gå över till rapportering i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards). Alla rekommendationer har ännu inte fastställts. Strålfors bevakar kontinuerligt utvecklingen, men bedömningen är f n att övergången till redovisning enligt IFRS inte kommer att få någon större effekt på Strålfors redovisning. Översiktlig granskning Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. Adresser och organisationsnummer Strålfors AB (publ). Organisationsnummer: 556062-0618. Postadress: 341 84 Ljungby. Besöksadress: Helsingborgsvägen 20, Ljungby. Tel: 0372-850 00. Webbadress: www.stralfors.se Ljungby den 4 november 2004 Per Samuelson VD och Koncernchef Strålfors är ett IT-fokuserat Business-to-Businessföretag med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring. Strålfors utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effektiv kommunikation av affärskritisk information. Koncernen omsätter 3 miljarder SEK och har verksamhet i 12 länder med totalt 1725 anställda. Strålfors B-aktie är noterad på Stockholmsbörsen sedan 1984. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/04/20041104BIT20860/wkr0010.pdf Delårsrapp jan sep 2004

Om oss

Strålfors är ett IT-fokuserat Business to Business-företag med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring.

Prenumerera

Dokument & länkar