Strålfors niomånadersrapport: Fortsatt resultatförbättring

Strålfors niomånadersrapport: FORTSATT RESULTATFÖRBÄTTRING · Rörelseresultatet ökade till 89 MSEK (49) · 50-procentig tillväxt inom Information Logistics under tredje kvartalet · Fortsatt resultatförbättring förväntas Resultatförbättring Delårsperiodens rörelseresultat, 89 MSEK, är 81 % högre än jämförbart resultat under samma period i fjol (49). Det kostnadsbesparingsprogram som inleddes i fjol ger snabbare effekt än planerat och har inneburit en successiv kostnadsreduktion under året. Ett betydande antal större order har medfört en ökad omsättning inom affärsområdet Informationslogistik. Tillväxten inom detta område var drygt 50 % under tredje kvartalet att jämföra med 25 % under första halvåret. Konjunkturavmattningen har för Strålfors del märkts framför allt inom de svenska blankett- och etikettverksamheterna. Övriga verksamheter har en fortsatt god orderingång. Utsikter för 2001 Varje kvartal under innevarande år har bidragit till ett förbättrat rörelseresultat jämfört med i fjol. Det förväntade utfallet för fjärde kvartalet är med hänsyn till den osäkra konjunktursituationen svårt att bedöma. Med nu tillgänglig information, bl a att pågående rationaliseringsprogram går bättre än planerat, räknar vi ändå med att även årets sista kvartal skall ge ett bättre resultat än motsvarande kvartal i fjol (25 MSEK). Denna bedömning innebär för hela 2001 ett rörelseresultat på i storleksordningen 120 á 130 MSEK, att jämföra med 74 MSEK (exklusive jämförelsestörande poster) under 2000. Fullständig delårsrapport bifogas. För ytterligare information vänlig kontakta: VD Per Samuelson Tel: 0372 - 854 40 vVD Kjell Åke Jönsson Tel: 0372 - 852 34 Presskontakt: Elisabeth Sjöberg Tel: 0372 - 851 19 Strålfors är ett IT-fokuserat Business-to-Businessföretag med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring. Strålfors utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effektiv kommunikation av affärskritisk information. Koncernen omsätter 3,2 miljarder SEK och har verksamhet i 11 länder med totalt 1900 anställda. Strålfors B-aktie är noterad på Stockholmsbörsen sedan 1984. DELÅRSRAPPORT januari - september 2001 · Rörelseresultatet ökade till 89 MSEK (49) · 50-procentig tillväxt inom Information Logistics under tredje kvartalet · Fortsatt resultatförbättring förväntas Resultatutvecklingen Rörelseresultatet uppgick under årets nio första månader till 88,9 MSEK, vilket är 81 % högre än jämförbart resultat under motsvarande period i fjol (49,0 MSEK exklusive jämförelsestörande poster). Tredje kvartalets rörelseresultat, 12,3 MSEK, har belastats med 4,3 MSEK avseende engångskostnader för renodling av verksamheten i Strålfors TradeCom Solutions AB. Rensat från denna engångspost uppgick kvartalsresultatet till 16,6 MSEK, en förbättring med 14,6 MSEK jämfört med tredje kvartalet i fjol (2,0 MSEK exklusive jämförelsestörande poster). Nettoomsättningen uppgick till 2 403 MSEK, en ökning med 18 % (2 030). Av omsättningsökningen kan 190 MSEK hänföras till det under andra kvartalet i fjol nyförvärvade franska bolaget Siaco. Resultatförbättringen beror på både ökad omsättning och reducerade kostnader. Bruttoresultatet har ökat med 58 MSEK motsvarande 11 % till 595 MSEK (537) medan försäljnings- och administrationskostnaderna ökat med endast 17 MSEK motsvarande 3 % till 516 MSEK (499). Ökningen av bruttoresultatet och kostnaderna har påverkats av Siaco, som ingår i koncernredovisningen fr.o.m. juni 2000. För jämförbara enheter redovisas under delårsperioden såväl högre bruttoresultat som lägre kostnader jämfört med motsvarande period i fjol. Det kostnadsbesparingsprogram som inleddes i fjol ger snabbare effekt än planerat och har inneburit en successiv kostnadsreduktion under året. Ett betydande antal större order har medfört en ökad omsättning inomaffärsområdet Informationslogistik. Tillväxten inom detta område var drygt 50 % under tredje kvartalet att jämföra med 25 % under första halvåret. Konjunkturavmattningen har för Strålfors del märkts framför allt inom de svenska blankett- och etikettverksamheterna. Övriga verksamheter har en fortsatt god orderingång. Kostnadsbesparingarna har hittills gett effekt huvudsakligen inom försäljningen och administrationen. Fr.o.m. nästa år kommer samordningseffekterna av Strålfors nya affärsområdesstruktur att ge kostnadsbesparingar inom framför allt produktionen och förväntas också leda till effektivare administration. En översyn pågår av koncernens inköpsrutiner, vilket förväntas ge ytterligare kostnadsbesparingar. Sammantaget bör detta leda till en förbättring av bruttomarginalen, som p.g.a. allt hårdare prispress har försämrats det senaste året. För att komma från nuvarande lönsamhetsnivå, 9 % avkastning på operativt kapital, till målet på 20 % krävs dessutom en högre omsättningstillväxt, vilket bedöms realistiskt om konjunkturnedgången inte blir alltför djup. Siacoförvärvet Strålfors har under oktober månad uppnått 95 % av röstetalet för samtliga aktier i Siaco, vilket innebär rätt att lösa in återstående aktier. Tvångsinlösen pågår nu och beräknas vara avslutad före årsskiftet. Graphic Solutions [REMOVED GRAPHICS] Omsättningen för Graphic Solutions, omfattande affärsområdena Grafiskt och Etikett, uppgick under årets nio första månader till 1 226 MSEK (1 065). Av delårsperiodens omsättningsökning kan 150 MSEK hänföras till Siacoförvärvet. För delårsperioden redovisas ett rörelseresultat på 66 MSEK, vilket är 4 MSEK högre än under motsvarande period i fjol (62). Resultatförbättringen härrör från första och tredje kvartalet. Som nämnts ovan har konjunkturavmattningen lett till dämpad efterfrågan inom framför allt blankett- och etikettverksamheterna i Sverige. Integrationen av Siaco pågår som planerat och verksamheten redovisar en resultatförbättring under tredje kvartalet. Resultatminskning i den svenska etikettverksamheten har kompenserats av en förbättring i Schweiz. Inom området Spelprodukter är orderingången fortsatt god. Information Logistics [REMOVED GRAPHICS] Omsättningen för Information Logistics, omfattande bl a de tidigare affärsområdena InfoConcept, Card Solutions samt merparten av IT- Development, uppgick under delårsperioden till 422 MSEK, en ökning med 33 % jämfört med samma period i fjol (317 MSEK). Ett betydande antal större order till verksamheterna i Sverige och Norge har medfört en successiv ökning av tillväxten: Under tredje kvartalet redovisas en omsättningstillväxt på mer än 50 %. Den långsiktiga tillväxttakten bedöms uppgå till i storleksordningen 25 %. Delårsperiodens rörelseresultat uppgår till 26 MSEK, en förbättring med 5 MSEK jämfört med samma period i fjol. Resultatförbättringen härrör från tredje kvartalet. SPI, System- and Product-related Information Transfer [REMOVED GRAPHICS] Den tredje rörelsegrenen i den nya organisationen, omfattande affärsområdena Lasermax och IT-Supplies, bolaget Strålfors TradeCom Solutions samt övriga verksamheter, redovisar under delårsperioden en omsättning på 755 MSEK, 108 MSEK högre än under motsvarande period i fjol (647). Av omsättningsökningen härrör 40 MSEK från den datatillbehörsverksamhet som ingår i Siaco. Rörelseresultatet uppgick till 10 MSEK, en ökning med 9 MSEK jämfört med samma period i fjol (1). Resultatförbättringen härrör från affärsområdet IT-Supplies. Under tredje kvartalet i år har verksamheten i Strålfors TradeCom Solutions koncentrerats till att omfatta endast EDI-lösningar. Den tidigare bedrivna Internetverksamheten har avvecklats. Åtgärden, som har belastat tredje kvartalets resultat med 4,3 MSEK, kommer att medföra en resultatförbättring redan från fjärde kvartalet i år. Centrala poster Kostnadsbesparingar och överföring av vissa tidigare centrala resurser till affärsområdena har medfört att resultatbelastningen från koncerncentrala funktioner under årets nio första månader minskat med 22 MSEK till 13 MSEK (35). Till minskningen har även bidragit kursvinster på fordringar i utländska valutor. Koncernen Koncernens resultat före skatt uppgick under delårsperioden till 79 MSEK. I motsvarande resultat under samma period i fjol, 71 MSEK, ingick jämförelsestörande nettointäkter med 28 MSEK (huvudsakligen överskottsmedel från Alecta, 55 MSEK, samt strukturkostnader, 27 MSEK). Det lägre finansnettot i år beror på förvärvet av Siaco. Resultatet per aktie uppgick under delårsperioden till 2,43 SEK. I motsvarande siffra under samma period i fjol (2,09) ingick jämförelsestörande intäkter med 0,90 SEK per aktie. Kassaflöde, likviditet och finansiering Det operativa kassaflödet uppgick under delårsperioden till 89 MSEK, en väsentlig förbättring jämfört med motsvarande period i fjol (30). De likvida medlen har under delårsperioden ökat med 37 MSEK och uppgick vid utgången av perioden till 167 MSEK. Härutöver fanns vid periodens utgång outnyttjade kreditfaciliteter om sammanlagt 505 MSEK. Det egna kapitalet har under delårsperioden ökat med 63 MSEK och uppgick vid periodens utgång till 1 070 MSEK, motsvarande 50 SEK per aktie. Soliditeten var vid delårsperiodens utgång 51 %, d v s samma nivå som vid årsskiftet 2000/01 (50). Balansomslutningen har sedan årsskiftet 2000/01 ökat med 114 MSEK till 2 111 MSEK. De likvida medlen har, som nämnts ovan, ökat med 37 MSEK och försvagningen av den svenska kronan har medfört en balansexpansion med 98 MSEK. Rensat från dessa poster har balansomslutningen minskat med 21 MSEK beroende på minskad kapitalbindning i anläggningstillgångar. Utsikter för 2001 Varje kvartal under innevarande år har bidragit till ett förbättrat rörelseresultat jämfört med i fjol. Det förväntade utfallet för fjärde kvartalet är med hänsyn till den osäkra konjunktursituationen svårt att bedöma. Med nu tillgänglig information, bl a att pågående rationaliseringsprogram går bättre än planerat, räknar vi ändå med att även årets sista kvartal skall ge ett bättre resultat än motsvarande kvartal i fjol (25 MSEK). Denna bedömning innebär för hela 2001 ett rörelseresultat på i storleksordningen 120 á 130 MSEK, att jämföra med 74 MSEK (exklusive jämförelsestörande poster) under 2000. Ekonomisk information från Strålfors Frågor om innehållet i rapporten kan ställas till VD Per Samuelson, telefon 0372-854 40 eller vVD Kjell Åke Jönsson, telefon 0372-852 34. Nästa rapport, bokslutskommunikén för 2001, publiceras den 11 februari 2002. Verksamhetsbeskrivning Strålfors är ett IT-fokuserat Business-to-Businessföretag med grafisk tradition verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring. Strålfors utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effektiv kommunikation av affärskritisk information. Koncernen omsätter 3,2 miljarder SEK och har egen verksamhet i elva länder med totalt 1900 anställda. Strålfors B- aktie är noterad på Stockholmsbörsen sedan 1984. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/08/20011108BIT00780/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/08/20011108BIT00780/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Strålfors är ett IT-fokuserat Business to Business-företag med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring.

Prenumerera

Dokument & länkar