Bokslutskommuniké - 2002

Bokslutskommuniké från Powerit PS AB (publ.) Verksamhetsåret 2002 * Rörelsens nettointäkter ökade med 40 % till 23,9 MSEK (17,1) * Kraftigt förbättrat rörelseresultatet för koncernen -0,1 MSEK (- 6,6) * Positivt kassaflöde under året * Powerit Generation levererar CMS-licens till Japan värd 9 MSEK * Powerit MIC får sina första order från nya tyska samarbetspartners * Powerit MIC sluter flera återförsäljaravtal för den skandinaviska marknaden Efter periodens slut * Powerit ändrar ledningen för att få än mer marknadsfokus Inledning Powerit PS AB, som består av företagen Powerit Generation AB och Powerit MIC AB, utvecklar och säljer högteknologiska produkter som täcker området från kraftgenerering, via distribution till konsumtion av energi. Powerit skall vara en ledande leverantör av högteknologiska produkter för energioptimering på den globala marknaden. Denna optimering sker med hänsyn tagen till alla väsentliga faktorer, inte minst miljön, som får en allt större betydelse. Marknadsöversikt På energiområdet sker idag stora strukturomvandlingar. Den mest framträdande drivkraften är avregleringen på elmarknaden. Denna gör att energiproducenter och distributörer hamnar i en helt ny situation med avseende på konkurrensläge med påföljande krav på kostnadseffektivitet och leveranskvalitet. Detta skapar utrymme för Powerits kostnadsbesparande lösningar, samt för tillförsel av mervärde i den av energibolagen levererade tjänsten. Avregleringen är påbörjad i många europeiska länder, men befinner sig i olika faser. Ett resultat av processen i många avreglerade länder har blivit att energipriserna sjunkit medan effekt- och nätpriserna har stigit. Verksamheten Powerit MIC utvecklar, tillverkar och säljer produkter för energi- och miljöoptimering mot industri och större fastigheter. Den huvudsakliga produkten Powerit ECS(TM) (Energy Control System) är ett system för effekt- och energistyrning som övervakar, loggar och styr energianvändningen i en anläggning. Powerit MICs verksamhet har under perioden karaktäriserats av fortsatta marknads- och försäljningsframgångar både på den svenska och på den internationella marknaden. Efter att det nya återförsäljaravtalet med Sydkraft blev klart har under det fjärde kvartalet arbetet intensifierats på att bygga upp nya kompletterande kanaler på den skandinaviska marknaden. Under kvartalet har återförsäljaravtal slutits med: * ELAJO, ett av Sveriges större företag inom installation med sammanlagt ca 60 kontor i Sverige och Norge. * Turessons Industriteknik, ett installationsföretag som bl.a. specialiserat sig på ytbehandlingsindustrin. * Mescon, ett Oslo-företag som i huvudsak kommer att fokusera på försäljning av Powerit ECS. Dessa nya återförsäljare har redan börjat generera order och volymen av Powerit MICs egen direktförsäljning ökar. För den nordamerikanska marknaden har Powerit Solutions under perioden fortsatt att investera i introduktionen av Powerit ECS. Under kvartalet har ytterligare order inkommit från företag inom bl.a. livsmedelsindustrin. När erfarenheter vunnits från dessa installationer ligger en mycket stor marknad inom räckhåll, eftersom dessa tillverkare ingår i koncerner med flera hundra likvärdiga produktionsenheter spridda över hela USA. Det återförsäljaravtal som slöts med energibolaget ENRW för delar av den tyska marknaden (delstaten Nordrhein - Westfalen) samt Holland och Belgien har under det sista kvartalet lett till ett antal order, bl.a. en order från ett härderi i Düsseldorfområdet. ENRW ägs gemensamt av ett av Tysklands större energibolag EnBW och Stadtwerke Düsseldorf. Diskussioner förs även med ett antal andra företag, som är intresserade av att sälja Powerit ECS på den stora tyska marknaden och en större order har där inkommit redan innan ett formellt avtal är tecknat. Orderstocken uppgick vid periodens slut till 7,1 MSEK. Powerit Generation levererar integrerade system för tillståndsövervakning och driftoptimering till kraftindustrin i hela världen. Powerit Generations system hanterar processövervakning, processoptimering och simulering och finns i två olika versioner; CMS(TM) (Condition Monitoring System) för kärnkraftverk och PAX(TM) (Performance Advisory and Control System), som är en vidareutveckling av CMS anpassad för konventionella kraftverk med fossila bränslen och/eller biobränslen. Powerit Generations marknadsbearbetning är inriktad mot att dels få upp referensinstallationer på de olika marknaderna och dels etablera återförsäljaravtal med partners. Bearbetningen av olika marknader har kommit olika långt. Längst har den kommit i Japan, där CMS har sålts till två reaktorer hos JAPC (Japan Atomic Power Company). Den första leveransen gällde Tokai II, en reaktor av s.k. BWR-typ, och den andra var till Tsuruga II, vilket innebar den första leveransen av CMS till en s.k. PWR-reaktor (tryckvattenreaktor). Av Japans närmare 60 reaktorer är ca 40% av PWR-typ och i USA är andelen ännu högre. Alla PWR-reaktorer i Japan har levererats av Mitsubishi Heavy Industry, MHI. Övriga reaktorer i Japan och USA är i huvudsak av BWR-typ, d.v.s. samma typ som de tidigare CMS-installationerna. Processen med den tidigare aviserade försäljningen av en begränsad rätt till CMS för PWR-reaktorer på den japanska marknaden kom i november slutligen på plats i och med att avtal slöts med MHI. Avtalet gav en resultateffekt på +9,0 MSEK och en direkt likviditetspåverkan med +8,1 MSEK. Ansträngningarna för att nå ett kommersiellt genombrott i USA, världens största kärnkraftsmarknad, fortsätter i nära samarbete med Powerit Generations distributör InStep Software. Genom att Powerit Generations order oftast är relativt stora och antalet order ännu inte så många så varierar orderingång och orderstock stort månad för månad. Orderstocken var 0,1 MSEK vid periodens slut. Omsättning och Resultat Powerit aktiverade under 2000 kostnader för produktutveckling. Dessa utvecklingsinsatser skrivs av på fem år med början fr.o.m. 2001. Den vidareutveckling som f.n. sker av företagets produkter är mer av karaktären produktunderhåll och därför planeras ingen aktivering för närvarande. För verksamhetsåret uppgick rörelsens nettointäkter till 23,9 MSEK (17,1). Detta innebär att intäkterna har ökat med 40 %. För Powerit Generation ökade intäkterna med 30 % medan de för Powerit MIC ökade med 48 % jämfört med 2001. Verksamhetsårets rörelseresultat förbättrades kraftigt jämfört med året innan och uppgick till -0,1 MSEK (-6,6) samtidigt som resultat efter finansiella poster blev -0,6 MSEK (-6,9). Resultatet för verksamhetsåret har belastats med avskrivningar på sammanlagt 1,8 MSEK (1,8) för tidigare aktiverade utvecklingsinsatser. Kassaflödet från den löpande verksamheten för verksamhetsåret förbättrades kraftigt och uppgick till 1,5 MSEK (-5,3). Intäkter och resultat per bolag framgår av det bifogade siffermaterialet. Vid jämförelse med 2001 bör observeras att någon utfördelning på dotterbolagen av gemensamma kostnader inte gjordes under 2001. Finansiell ställning och investeringar Under verksamhetsåret uppgick investeringarna till 0,1 MSEK (0,3). Koncernens totala balansomslutning uppgick vid periodens slut till 14,2 MSEK jämfört med 12,5 MSEK per 2001-12-31 och soliditeten var vid årets slut 39,3 % (49,6). Koncernens likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit uppgick till 4,9 MSEK jämfört med 3,6 MSEK vid årsskiftet 2001-12-31. I och med att det ovan nämnda avtalet för Japan blev klart och som gav en direkt positiv likviditetspåverkan med +8,1 MSEK, så försvann behovet av att genomföra den planerade nyemissionen som styrelsen hade förberett som en reservplan för anskaffning av nödvändigt kapital. Den extra bolagsstämma som styrelsen hade kallat till inställdes därför. Personal För att ytterligare sätta fokus på marknadsföring och försäljning har från 1 februari följande förändringar genomförts. * Nuvarande VD, Kenneth Lundgren, avgår som VD och tillträder en befattning som marknadschef för Powerit och får i denna roll ansvaret för att leda uppbyggandet av Powerits distributionskanaler, både nationellt och internationellt. * Per Lambert, f.n. arbetande styrelseordförande i Powerit kommer samtidigt att ta över som VD efter Kenneth Lundgren. * Som ny styrelseordförande har styrelsen utsett Jörgen Michélsen, medlem i styrelsen sedan 2001. Styrelsen har också beslutat att till styrelsen adjungera Åsa Landén Ericsson från Catella Holding. Medelantalet heltidsanställda var under verksamhetsåret 19,1 (16,9). Ökningen är helt hänförbar till Powerit MICs ökade fokusering på marknadsföring och försäljning. Antalet anställda vid årets slut uppgick till 20 personer. I denna siffra ingår en person som är tjänstledig för att under en period ge Powerit Solution stöd på den amerikanska marknaden. Framtida utveckling Marknaden har blivit mer medveten om möjligheterna med den typ av produkter som Powerit säljer. Det ökande antalet återförsäljare på olika marknader innebär att förutsättningen för Powerit MIC successivt förstärks. Problemen med energiförsörjningen på olika marknader sätter fokus på Powerits produkter. Det finns hos våra huvudägare, samt i styrelsen och övriga organisationen en mycket stark tilltro till företagets möjligheter att lyckas med sina långsiktiga ekonomiska mål. Aktieutdelning Styrelsen föreslår ordinarie bolagsstämma att ingen aktieutdelning lämnas för verksamhetsåret 2002. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas i Nyköping den 6 maj kl. 13.00 i bolagets lokaler. Årsredovisning Årsredovisningen förväntas publiceras senast under vecka 18 och kommer att skickas med post till aktieägarna och kan också beställas från bolagets kontor på telefon 0155 - 55 990. Kommande rapportdatum Delårsrapport för januari - mars 2003 avges den 6 maj 2003 perioden januari - juni 2003 avges den 15 augusti 2003 januari - september 2003 avges den 6 november 2003 Bokslutskommuniké avges den 12 februari 2004 för verksamhetsåret 2003 Nyköping den 14 februari 2003 Styrelsen Föreliggande bokslutskommuniké har översiktligt granskats av bolagets revisorer. Frågor angående denna rapport besvaras av: Per Lambert, CEO 0155 - 55 901, 070 - 594 22 62 För ytterligare information om Powerit se: www.powerit.se dotterbolagen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20030213BIT01570/wkr0001.doc Hela Bokslutskommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20030213BIT01570/wkr0002.pdf Hela Bokslutskommunikén

Dokument & länkar