Bokslutskommuniké 2000

Bokslutskommuniké från Powerit PS AB (publ) Verksamhetsåret 2000 Året i sammandrag: · Rörelsens intäkter uppgick till 12,4 MSEK (14,5) · Resultatet före skatt var samtidigt -3,6 MSEK (-7,6) · Kraftfull internationell lansering för att ta tillvara Powerits försprång · Kommersiellt genombrott i Japan Efter periodens slut: · Avtal med Sydkraft på ca 15 MSEK Framtidsutsikter · Successivt avreglerad energimarknad ger stora möjligheter · Powerits produkter hjälper till att minska energibristen Inledning Powerit PS AB, som består av företagen Powerit MIC AB och Powerit Generation AB, utvecklar och säljer avancerade dataprodukter som täcker området från kraftgenerering, via distribution till konsumtion av elektrisk energi. Powerit skall vara en ledande leverantör av produkter för energioptimering på den globala marknaden. Denna optimering sker med hänsyn tagen till alla väsentliga faktorer, inte minst miljön, som får en allt större betydelse. Marknadsöversikt På energiområdet sker idag stora strukturomvandlingar. Den mest framträdande drivkraften är avregleringen på elmarknaden. Denna gör att energiproducenter och distributörer hamnar i en helt ny situation med avseende på konkurrensläge med påföljande krav på kostnadseffektivitet och leveranskvalitet. På sikt skapar detta utrymme för Powerits kostnadsbesparande lösningar, samt för tillförsel av mervärde i den av energibolagen levererade tjänsten. Avregleringen är påbörjad i många europeiska länder, men befinner sig i olika faser. I England är den helt genomförd medan t.ex. Frankrike just har påbörjat arbetet. Politiska hänsyn till inhemska producenter och konsumenter resulterar ofta i reglerade marknader. Detta skapar en tröghet på kort sikt. Ett resultat av processen i många avreglerade länder har blivit att energipriserna sjunkit medan effekt- och nätpriserna har stigit. Ett annat resultat är att många energiproducenter och distributörer får en annorlunda ägarbild. Verksamheten Powerit MIC utvecklar, tillverkar och säljer produkter och tjänster för energi- och miljöoptimering mot industri och större fastigheter. Den huvudsakliga produkten MICROFLEXtm/EnergiDirigent är ett system för effekt- och energistyrning som styr, övervakar och loggar energianvändningen i en anläggning. Powerit MICs verksamhet har under perioden karaktäriserats av fortsatta marknads- och försäljningsansträngningar mot både den svenska och den internationella marknaden. Orderingången har i stort följt uppgjorda planer medan offertstocken ökat mycket kraftigt. Den internationella satsningen börjar nu visa resultat och under året har ett antal order inkommit från Nya Zeeland och Norge. På dessa marknader har även återförsäljare utsetts. För den tyska marknaden förs intensiva diskussioner med ett stort energiföretag om försäljningsrättigheterna för denna mycket stora och intressanta marknad och arbete pågår med att sälja in de första referensinstallationerna. Energikostnaderna på de internationella marknaderna ligger ofta 3 - 10 gånger högre än i Sverige och detta ökar ytterligare lönsamheten och därmed intresset för att köpa Powerit MICs produkter. Den nya versionen av EnergiDirigenten samt den helt nya produkten MiniDirigenten har nu börjat levereras. Dessa nya produkter är helt anpassade för intra-/internetanvändning vilket utökar användningsområdet väsentligt när det gäller energi- och miljöstyrning. I januari 2001 tecknades ett långsiktigt avtal med Sydkraft för den skandinaviska marknaden och med garanterade minimiåtaganden från Sydkrafts sida. För de två första åren av avtalsperioden beräknas avtalet ge intäkter på minst 15 MSEK. Powerit MIC och Sydkraft har samarbetat runt EnergiDirigenten i flera år och det nya avtalet är en bekräftelse på att produkten nu är en etablerad marknadsledare inom sitt område. Powerit Generation levererar integrerade system för tillståndsövervakning och driftoptimering till kraftindustrin i hela världen. Powerit Generations system hanterar processövervakning, processoptimering och simulering och finns i två olika versioner; CMS (Condition Monitoring System) för kärnkraftverk och PAX (Performance Advisory and Control System) en vidareutveckling av CMS anpassad för konventionella kraftverk med fossila bränslen och/eller biobränslen. Powerit Generations marknadsbearbetning är inriktad mot att dels få upp referensinstallationer på de olika marknaderna och dels etablera återförsäljaravtal med partners. Under året har ett återförsäljaravtal slutits med Instep Software rörande den nordamerikanska marknaden och ett liknande avtal blev under fjärde kvartalet klart med det japanska företaget CSD, Computer Software Development Inc. CSD, som ingår i Mitsubishi Heavy Industry, MHI, är ett ingenjörsföretag specialiserat på avancerade lösningar mot framförallt kraftindustrin. Företaget har en mängd referenser i Japan och speciellt inom kärnkraftverk av s.k. tryckvattentyp, där MHI är den dominerande leverantören med en marknadsandel på över 80%. Andra viktiga kunder till CSD är statliga energiföretag och myndigheter. Parallellt med uppbyggandet av partners har Powerit Generation fört diskussioner om de första installationerna av CMS på dessa, världens två största, kärnkraftsmarknader. I november kom så det kommersiella genombrottet i Japan genom att JAPC, Japan Atomic Power Company, beslutade sig för att satsa på CMS. JAPC ägs gemensamt av samtliga kärnkraftföretag i Japan och spelar en speciell roll för att introducera ny teknologi till den japanska kärnkraftsindustrin. Detta tillsammans med de effektivitetsproblem som man har i sin anläggning Tokai-II ledde till att man fick upp ögonen för CMS. Japanerna är också mycket krävande kunder och Powerit har blivit ordentligt undersökta innan beställningen lades. Följaktligen visar denna order på den stora kundnyttan av CMS och är också ett bra betyg på Powerits kvalitet och CMS konkurrenskraft. Under våren blev den första leveransen av PAX till Vattenfalls anläggning i Idbäcken slutgodkänd och bearbetningen av i första hand den svenska värmekraftmarknaden har tagit fart. Intresset från de svenska kraftverken har visat sig vara stort och orderingången väntas där ta fart under hösten. Avtalet med Instep Software innebär också att Powerit Generation får försäljningsrätten till Insteps produkt eDNA i Europa och Japan. Dessa produkter som kompletterar CMS och PAX har redan fått stor uppmärksamhet från svenska och internationella kraftverk. Omsättning och Resultat För verksamhetsåret uppgick rörelsens intäkter till 12,4 MSEK varav 5,9 MSEK är aktiverade utvecklingsinsatser. För 1999 uppgick intäkterna till 14,5 MSEK. Per 2000-01-01 såldes en verksamhetsgren med en omsättning på ca 6,5 MSEK varför intäkterna för jämförbara enheter uppgick till 8,0 MSEK under 1999. Verksamhetsårets rörelseresultat uppgick till -3,3 MSEK (-4,2) och resultat efter finansiella poster var -3,6 MSEK (-7,6). I periodens resultat ingår sammanlagda aktiveringar på 8,4 MSEK och engångskostnader på ca 0,4 MSEK för avvecklingen av rörelsefrämmande verksamhet samt kostnader för marknadsnoteringen på 0,4 MSEK. Finansiell ställning och investeringar Koncernens investeringar, i huvudsak produktutveckling, uppgick under perioden till 8,4 MSEK (0,3), varav Powerit Generation stod för ca ¾-delar och Powerit MIC för ¼-del. Koncernens totala balansomslutning uppgick vid periodens slut till 11,9 MSEK (8,2) och soliditeten uppgick vid samma tidpunkt till 46,9 procent (12,9). Koncernens likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit uppgick till 1,1 MSEK (0,3). Bolagsstämman den 7 juli 2000 har befullmäktigat styrelsen att genomföra en nyemission för att säkerställa den likviditet som krävs för att företaget skall kunna expandera enligt plan. Arbetet med att placera denna nyemission har påbörjats och beräknas vara avslutad före kommande ordinarie bolagsstämma. Personal Medelantalet heltidsanställda var under året 15,5 stycken. Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 17 personer. Personalen har erbjudits att deltaga i ett optionsprogram, som enligt beslut på bolagsstämman 2000-07-07 skulle erbjudas på kommersiella villkor. Optionsprogrammet har övertecknats kraftigt och visar på personalens stora tilltro till företagets utvecklingsmöjligheter. Framtida utveckling Det försprång på ca 1 år, som Powerit hade vid ingången av 2000 på produktsidan kvarstår. Marknaden har blivit mer medveten om möjligheterna med den typ av produkter som EnergiDirigenten resp. CMS och PAX representerar. Avtalet med Sydkraft innebär att Powerit MIC nu har kommit in i en skördetid. Det kommersiella genombrottet för Powerit Generation i Japan genom ordern till JAPC och samarbetet med Mitsubishi Heavy Industry förväntas få en mycket stor effekt och leda till att Powerit Generation lämnar utvecklingsstadiet. De problem med energiförsörjningen i Kalifornien, som media har rapporterat om, sätter fokus på Powerits produkter. Det finns i organisationen en mycket stark tilltro till företagets möjligheter att lyckas med sina långsiktiga ekonomiska mål, vilket bl.a. innebär att ett positivt kassaflöde skall ha uppnåtts senast i början av 2002. Aktieutdelning Styrelsen föreslår ordinarie bolagsstämma att ingen aktieutdelning lämnas för verksamhetsåret 2000. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas i Nyköping den 3 maj kl. 16.00 i bolagets lokaler. Årsredovisning Årsredovisningen förväntas publiceras under vecka 16 och kommer att skickas med post till samtliga aktieägare och kan också beställas från bolagets kontor på telefon 0155 - 55 990. Kommande rapportdatum Delårsrapport januari - mars avges den 4 maj 2001. för perioden 2001 januari - juni avges den 22 augusti 2001. 2001 januari - avges den 14 november 2001. september 2001 Bokslutskommuni avges den 15 ké för februari 2002. verksamhetsåret 2001 Nyköping den 15 februari 2001 Styrelsen Föreliggande bokslutskommuniké har översiktligt granskats av bolagets revisorer Frågor angående denna rapport besvaras av: Per Lambert, 0155 - 55 901, 070 - 594 22 62 Styrelseordförande, CEO Kenneth Lundgren, VD 0155 - 55 991, 070 - 369 00 29 För ytterligare information se: www.powerit.se POWERIT 0001 - 0012 2000 1999 RESULTATRÄKNING KONCERNEN Jan - Dec Jan - Dec KSEK Rörelsens intäkter 12 352 14 478 Rörelsens kostnader -15 587 -21 856 Avskrivning på materiella -90 -222 anläggningstillgångar Rörelseresultat -3 325 -7 600 Finansiella intäkter 279 9 Finansiella kostnader -571 -39 Resultat före skatt -3 617 -7 630 Skatt -29 2 067 Nettovinst -3 646 -5 563 BALANSRÄKNING KONCERNEN 2000-12- 1999-12- 31 31 KSEK TILLGÅNGAR Balanserade utvecklingskostnader 8 386 0 Materiella anläggningstillgångar 235 494 Summa anläggningstillgångar 8 621 494 Övriga omsättningstillgångar 1 646 3 697 Kundfordringar 1 430 3 715 Kassa och bank 167 284 Summa omsättningstillgångar 3 243 7 696 Summa tillgångar 11 864 8 190 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 5 118 1 060 Långfristiga skulder 3 044 0 Övriga kortfristiga skulder 3 227 5 917 Leverantörsskulder 475 1 213 Summa kortfristiga skulder 3 702 7 130 Summa skulder 6 746 7 130 Summa eget kapital och skulder 11 864 8 190 2000 1999 NYCKELTAL 12 mån 12 mån Rörelsemarginal neg neg Vinstmarginal neg neg Soliditet 43,1% 12,9% Medelantal anställda, heltid 15,5 13,7 Personalomsättning 12,9% 9,0% Vinst per aktie efter skatt, SEK neg neg Justerat eget kapital per aktie 0,98 0,20 Antal aktier, medeltal, tusental 5 223 5 223 * Antal aktier periodens slut, 5 223 5 223 * tusental Antal aktier motsv. utställda 250 0 teckningsoptioner, tusental *) Eget kapital per aktie har beräknats med samma antal aktier som för år 2000 för att uppnå jämförbarhet. FINANSIERINGSANALYS KONCERNEN 2000 1999 KSEK 12 mån 12 mån Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster -3 617 -7 630 Justering för poster som ej ingår -8 065 222 i kassaflödet, mm. -11 682 -7 408 Betald skatt -29 0 Kassaflöde från den löpande -11 711 -7 408 verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Förändring av varulager 2 086 -2 205 Förändring av fordringar 2 250 -2 984 Förändring av kortfristiga skulder -3 428 5 484 Kassaflöde från den löpande -10 803 -7 113 verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella och imm. -58 -326 anläggningstillgångar Kassaflöde från -58 -326 investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållet aktieägartillskott 7 700 7 382 Upptagna lån 3 044 0 Amortering av skuld 0 -50 Kassaflöde från 10 744 7 332 finansieringsverksamheten Årets kassaflöde -117 -107 Likvida medel vid periodens början 284 391 Likvida medel vid periodens slut 167 284 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00570/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00570/bit0001.pdf

Dokument & länkar