Delårsrapport från Powerit PS AB (publ.) januari - september 2001

Delårsrapport från Powerit PS AB (publ.) januari - september 2001 · Rörelsens nettointäkter ökade med 223% till 13,4 MSEK (2000: 4,2) · Rörelseresultatet var samtidigt -3,5 MSEK (2000: -8,0 exkl. aktiveringar) · Ytterligare order för Powerit Generation i Japan · Första referensinstallationerna för Powerit MIC i USA Efter periodens slut · Fortsatta framgångar för Powerit Generation i Japan Framtidsutsikter · Successivt avreglerad energimarknad ger stora möjligheter · Powerits produkter hjälper till att minska energibristen Inledning Powerit PS AB, som består av företagen Powerit MIC AB och Powerit Generation AB, utvecklar och säljer högteknologiska produkter som täcker området från kraftgenerering, via distribution till konsumtion av energi. Powerit skall vara en ledande leverantör av högteknologiska produkter för energioptimering på den globala marknaden. Denna optimering sker med hänsyn tagen till alla väsentliga faktorer, inte minst miljön, som får en allt större betydelse. Marknadsöversikt På energiområdet sker idag stora strukturomvandlingar. Den mest framträdande drivkraften är avregleringen på elmarknaden. Denna gör att energiproducenter och distributörer hamnar i en helt ny situation med avseende på konkurrensläge med påföljande krav på kostnadseffektivitet och leveranskvalitet. Detta skapar utrymme för Powerits kostnadsbesparande lösningar, samt för tillförsel av mervärde i den av energibolagen levererade tjänsten. Avregleringen är påbörjad i många europeiska länder, men befinner sig i olika faser. Ett resultat av processen i många avreglerade länder har blivit att energipriserna sjunkit medan effekt- och nätpriserna har stigit. Verksamheten Powerit MIC utvecklar, tillverkar och säljer produkter för energi- och miljöoptimering mot industri och större fastigheter. Den huvudsakliga produkten Powerit ECStm (Energy Control System) är ett system för effekt- och energistyrning som övervakar, loggar och styr energianvändningen i en anläggning. I januari tecknades ett långsiktigt avtal med Sydkraft för den skandinaviska marknaden och med garanterade minimiåtaganden från Sydkrafts sida. För 2001 är den garanterade minimivolymen drygt 5 MSEK men det faktiska utfallet beräknas bli ca 8 MSEK. För 2002 har Sydkraft garanterat en miniminivå på över 9 MSEK. Under tredje kvartalet har sammanlagt tre referensinstallationer gjorts i USA i samarbete med Stellar International i Seattle. Powerit MICs verksamhet har under perioden karaktäriserats av fortsatta marknads- och försäljningsansträngningar mot både den svenska och den internationella marknaden. Orderstocken uppgick vid periodens slut till 12,6 MSEK vilket är 6 gånger högre än vid årsskiftet. Offertstocken har ökat under kvartalet och uppgår vid motsvarande tidpunkt till knappt 13 MSEK. Powerit Generation levererar integrerade system för tillståndsövervakning och driftoptimering till kraftindustrin i hela världen. Powerit Generations system hanterar processövervakning, processoptimering och simulering och finns i två olika versioner; CMStm (Condition Monitoring System) för kärnkraftverk och PAXtm (Performance Advisory and Control System), som är en vidareutveckling av CMS anpassad för konventionella kraftverk med fossila bränslen och/eller biobränslen. Powerit Generations marknadsbearbetning är inriktad mot att dels få upp referensinstallationer på de olika marknaderna och dels etablera återförsäljaravtal med partners. Bearbetningen av olika marknader har kommit olika långt. Längst har den kommit i Japan, där ytterligare en CMS-order erhölls under september för licens och installation hos Tokai II, som ägs av JAPC, Japan Atomic Power Company. Ordervärdet uppgår till ca 2,5 MSEK, vilket innebär att det totala ordervärdet, inklusive tidigare erhållen order för etapp 1 till Tokai II, blir 5,0 MSEK. Det goda utfallet av leveransen till Tokai II har fått till följd att Powerits samarbetspartner i Japan, CSD / Mitsubishi Heavy Industry , efter periodens slut erhållit en order på en förstudie för ett CMS till JAPC reaktor Tsuruga II. Om denna studie leder till en CMS-installation, så innebär detta den första leveransen av CMS till en s.k. PWR-reaktor. Av Japans närmare 60 reaktorer är ca 60 % av denna typ och i USA är andelen ännu högre. Övriga reaktorer i Japan och USA är i huvudsak av BWR-typ, d.v.s. samma typ som de tidigare CMS-installationerna. Förutsättningarna för ett kommersiellt genombrott i USA, världens största kärnkraftsmarknad, bedöms som goda. Genom att Powerit Generations order oftast är relativt stora och antalet order ännu inte är så många så varierar orderingång och orderstock stort månad för månad. Orderstocken var 0,9 MSEK vid periodens slut och offertstocken uppgick vid samma tidpunkt till ca 30 MSEK. Omsättning och Resultat Verksamhetsåret 2000 var ett stort utvecklingsår med kraftiga utvecklingssatsningar inom både Powerit MIC och Powerit Generation. Powerit aktiverade därför under 2000 kostnader både för produkt- och marknadsutveckling. Dessa utvecklingsinsatser skrivs av på fem år med början fr.o.m. 2001. Den vidareutveckling som f.n. sker av företagets produkter är mer av karaktären produktunderhåll och därför planeras ingen aktivering att ske för 2001. För perioden uppgick rörelsens nettointäkter till 13,4 MSEK. Motsvarande period 2000 uppgick de totala intäkterna till 8,5 MSEK varav 4,4 MSEK var aktiverade utvecklingsinsatser varför den jämförbara nettointäkten blev 4,2 MSEK. Detta innebär att nettointäkterna har ökat med 223%. För det tredje kvartalet 2001 var ökningen 234% i jämförelse med mostvarande kvartal 2000. Periodens rörelseresultat uppgick till -3,5 MSEK (2000: -8,0 MSEK exkl. aktiveringar) och resultat efter finansiella poster -3,8 MSEK (2000: - 8,5 MSEK exkl. aktiveringar). Motsvarande period 2000 uppgick, inklusive aktiverade utvecklingsinsatser, rörelseresultatet till -1,9 MSEK och resultatet efter finansiella poster -2,4 MSEK. Resultatet för perioden har belastats med avskrivningar på sammanlagt 1,3 MSEK för aktiverade utvecklingsinsatser under år 2000. Intäkter, resultat och aktiveringar per bolag framgår av sista sidan i det bifogade siffermaterialet. Finansiell ställning och investeringar Under perioden skedde inga investeringar. Motsvarande period 2000 uppgick investeringarna, i huvudsak utvecklingsinvesteringar, till 6,2 MSEK. Koncernens totala balansomslutning uppgick vid periodens slut till 14,3 MSEK jämfört med 11,9 MSEK per 2000-12-31 och soliditeten har förbättrats kraftigt genom den under våren 2001 genomförda nyemissionen och uppgick vid perioden slut till 65,5 procent (43,1). Koncernens likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit uppgick till 4,5 MSEK jämfört med 1,1 MSEK vid årsskiftet 2000-12-31. Personal Medelantalet heltidsanställda var under perioden 16,4 stycken (15,1). Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 19 personer. Under perioden har en person slutat genom pensionsavgång. Efter periodens slut har ytterligare medarbetare anställts på marknads- och försäljningssidan. Framtida utveckling Genom att Powerits kapitalbas nu stärkts, genom den genomförda nyemissionen, så kommer försäljningsansträngningarna ytterligare att ökas för att utnyttja det försprång på ca 1 år, som Powerit har på produktsidan. Marknaden har blivit mer medveten om möjligheterna med den typ av produkter som ECStm resp. CMStm och PAXtm representerar. Avtalet med Sydkraft innebär att Powerit MIC nu har kommit in i en skördetid. Det kommersiella genombrottet för Powerit Generation i Japan och samarbetet med CSD / Mitsubishi Heavy Industry förväntas få en mycket stor effekt och leda till att Powerit Generation lämnar utvecklingsstadiet. De problem med energiförsörjningen i Kalifornien, som media har rapporterat om, sätter fokus på Powerits produkter. Det finns hos våra huvudägare, både de gamla och de nya, samt i styrelsen och övriga organisationen en mycket stark tilltro till företagets möjligheter att lyckas med sina långsiktiga ekonomiska mål. Kommande rapportdatum Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2001 avges den 15 februari 2002 Nyköping den 14 november 2001 Styrelsen Föreliggande delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer Frågor angående denna rapport besvaras av: Per Lambert, Styrelseordförande, CEO 0155 - 55 901, 070 - 594 22 62 Kenneth Lundgren, VD 0155 - 55 991, 070 - 369 00 29 För ytterligare information se: www.powerit.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/14/20011114BIT00270/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/14/20011114BIT00270/bit0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar