Kallar till extra bolagsstämma

Report this content

Powerit kallar till extra bolagsstämma Aktieägarna i Powerit PS AB (publ.) kallas till extra bolagsstämma för att fatta beslut om ett bemyndigande för styrelsen att genomföra en företrädesemission. Bolagsstämman kommer att äga rum torsdagen den 28 november 2002 kl. 13.00 i bolagets lokaler i Nyköping. Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall vara registrerade i den av VPC förda aktieboken senast måndagen den 18 november 2002 och senast fredagen den 22 november 2002 ha anmält sitt deltagande. Följande ärenden kommer att behandlas på stämman: 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet 4. Godkännande av dagordningen 5. Prövning om stämman behörigen sammankallats 6. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att genomföra en nyemission innebär i korthet att för 2 befintliga aktier får man teckna 3 nya aktier till priset 0,80 SEK/aktie. Vid fullteckning kommer aktiekapitalet i bolaget att öka med 1 008 447,30 SEK till 1 680 745,60 SEK och tillföra bolaget 8,1 MSEK före emissionskostnader. Styrelsen har skriftligen försäkrat sig om att huvudägare kommer att teckna för minst 3 MSEK vilket vid fullteckning av emissionen motsvarar nästan 40 %. Fullständig kallelse kommer att publiceras fredagen den 25 oktober 2002 i Post och Inrikes Tidningar samt Finans Vision. Nyköping den 22 oktober 2002 Styrelsen För ytterligare information kontakta gärna: Per Lambert,CEO Powerit telefon: 0155 - 55 901 mobil: 070 -594 22 62 PS AB (publ.) se även: www.powerit.se Bakgrundsinformation Powerit PS AB (publ.) har som mål att vara en ledande leverantör av högteknologiska produkter för den globala energimarknaden. Verksamheten bedrivs genom dotterbolagen Powerit Generation AB och Powerit MIC AB, vilka vänder sig mot elkraftproducenter resp. industriella elkonsumenter. Powerits produkter är idag världsledande och företaget förväntar sig en stark tillväxt under de kommande åren. Poweritaktien är sedan 20 juni 2000 noterad på OM Stockholmbörsens Nya Marknaden och det finns ca 3.000 aktieägare. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT01350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT01350/wkr0002.pdf

Dokument & länkar