Powerit tecknar samarbets- och försäljningsavtal med Sydkraft värt ca 15 MSEK de två första åren

Powerit tecknar samarbets- och försäljningsavtal med Sydkraft värt ca 15 MSEK de två första åren. Powerit PS AB (publ.), en ledande leverantör av avancerade dataprodukter för den globala energimarknaden, har genom sitt dotterbolag Powerit MIC AB tecknat avtal med Sydkraft Försäljning AB. Avtalet, som är långsiktigt in- nebär att Sydkraft skall marknadsföra och försälja Powerit MICs produkter för energi- och effektstyrning i Skandinavien under namnet EnergiDiri- ® gent . Powerit MIC och Sydkraft har tidigare samarbetat i Sverige, ett samarbete som nu alltså utvidgas och bland annat innebär för Powerit MICs del garanterade minivolymer. Krister Mårtensson, VD för Powerit MIC AB: "Vi har under en längre tid bearbetat den Skandinaviska marknaden, bland annat tillsammans med Syd- kraft, och har nu fått det definitiva genombrottet. Samarbetet med Syd- kraft som vår försäljningskanal i Skandinavien innebär att vi når ut brett med vår produkt och vår bedömning är att Powerit MICs volym på den Skandi- naviska marknaden under de två första åren kommer att ligga över 20 miljo- ner. Detta innebär också att vi nu med full kraft kan gå vidare i de sedan tidigare påbörjade diskussionerna med ett tyskt stort energiföretag om samarbete och försäljningsrättigheterna för den mycket stora tyska markna- den. Vi förväntar oss att dessa diskussioner skall kunna avslutas inom en snar framtid och att försäljningen i Tyskland därmed skall komma igång." Den Skandinaviska marknaden bedöms ha en total marknadspotential på 600 - ® 700 MSEK för den typ av produkter som EnergiDirigent representerar. Den tyska marknaden bedöms vara två till tre gånger större, dryga 1 500 MSEK. ® EnergiDirigent är ett system för effekt- och energistyrning. Genom att övervaka och styra energiförbrukningen på ett intelligent sätt reducerar systemet användarens kostnader för såväl toppeffekt som energi. Andra an- vändningsområden för systemet är larmhantering, processövervakning och in- ternmätning för kostnadsuppföljning m.m. Systemet är designat kring ett modultänkande både på hård och mjukvarusidan, vilket tillåter enkel och kostnadseffektiv anpassning till kundspecifika behov. Sedan 1994 har sy- stemet hjälpt ca 200 kunder på den skandinaviska marknaden att optimera sin energiförbrukning. Allt från minde verksatsindustrier och fastigheter till större processindustrier. Lund den 30 januari 2001 För ytterligare information kontakta gärna: Krister Mårtensson, VD Po- telefon: 046 - werit MIC AB 286 21 30, mobil: 070 - 676 07 72 Kenneth Lundgren, VD Powe- telefon: 0155 rit PS AB (publ.) - 55 991, mobil: 070 - 369 00 29 se även: www.powerit.se Bakgrundsinformation Powerit PS AB (publ.) har som mål att vara en ledande leverantör av avan- cerade IT-produkter för den globala energimarknaden. Verksamheten bedrivs genom dotterbolagen Powerit Generation AB och Powerit MIC AB, vilka vänder sig mot elkraftproducenter resp. industriella elkon- sumenter. Powerits produkter är idag världsledande och företaget förväntar sig en stark tillväxt under de kommande åren. Poweritaktien är sedan 20 juni 2000 noterad på OM Stockholmbörsens Nya Marknaden och det finns ca 3.000 aktieägare. ® EnergiDirigent är ett av Sydkraft registrerat varumärke. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/30/20010130BIT00240/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/30/20010130BIT00240/bit0002.pdf

Dokument & länkar