Delårsrapport Q2 2018 Prebona AB

Rapportperiod 1 april – 30 juni 2018

Nettoomsättningen uppgick till 548 847 (372 576) SEK

Rörelsens intäkter uppgick till 1 045 035 (1 312 049) SEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 851 451 (-1 278 406) SEK

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 198 581 (-2 151 638) SEK

Resultat per aktie uppgick till -0,11 (-0,09) SEK

Antal aktier vid periodens utgång är 17 013 750 st. (15 025 560 st.)

Rapportperiod 1 jan – 30 juni 2018

Nettoomsättningen uppgick till 768 586 (549 824) SEK

Rörelsens intäkter uppgick till 1 396 774 (1 489 297) SEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 740 448 (-2 864 043) SEK

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 500 557 (-3 690 740) SEK

Resultat per aktie uppgick till -0,22 (-0,19) SEK

Antal aktier vid periodens utgång är 17 013 750 st. (15 025 560 st.) 

Jämförelsesiffrorna inom parantes avser endast moderbolaget då koncernen bildas under fjärde kvartalet 2017.

Väsentliga händelser under rapportperioden

  •  Huvudägare lånar ut aktier för likviditetsgaranti i Prebona AB (publ)
  •  Prebona avtalar lansering av Prebona OdorControl med ledande kontorsvaruleverantör
  •  Prebona erhåller initial order från ledande betongproducent

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  •  Prebona inleder samarbete med ett färgföretag i Tyskland
  •  Ledande saneringsföretag använder produkter baserade på Prebonas teknik för sanering av rökskadade hus. 
  •  Bostadsföretag behandlar fastigheter med Prebona DuraClean 
  •  Prebona anställer CTO 
  •  Prebona inleder samarbete med Polygiene AB (publ) 

Kort om Prebona AB (publ)

Prebona är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva substanser, material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture samt inom dotterbolaget Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att resurser skall utnyttjas maximalt och att inga värdefulla råvaror skall gå till spillo. Detta tankesätt präglar hur Prebonas produkter utvecklas, tillverkas och används. Prebona vill bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ.) (PREBON) är listat på Spotlight (fd. AktieTorget). För mer information se www.prebona.com.

VD kommentar 

Ännu ett kvartal har passerat som bekräftar att Prebonas teknologi är väl positionerad för att möta viktiga behov inom stora industriella branscher som betong, textil, fastighetsunderhåll och medicinteknik. Vår affärsidé att, genom vår teknologi, ge material nya attraktiva egenskaper såsom smutsavvisning och lukteliminering tillsammans med positiva miljöaspekter kring produktion och användning blir mer och mer efterfrågad. Tydliga bevis för att vi är på rätt väg kommer från våra kunder som uttrycker stor tillfredsställelse med våra produkter både avseende effekt och kvalitetssäkerhet. Detta ökande förtroende för Prebona och Prebonas teknologi avspeglar sig i allt fler kunder, t.ex. textilmaterialföretaget Polygiene samt färgföretagen Liwa och Scandipaint. Försäljningen för Q2 ökade med 47% jämfört med Q2 2017. Produktionskapaciteten fortsätter att skala upp felfritt avseende kvalitet och miljömässiga aspekter. Produktionen är skalbar och vi ser inga problem inom produktion med flaskhalsar eller begränsningar i produktionskapacitet inom överskådlig tid.

Att Prebonas produkter uppskattas av ledande företag inom stora och attraktiva branscher bevisas genom att försäljningen ökar till dessa kunder. Vår strategi är att bygga upp en nära relation till nyckelpartners med kompetens och kanaler inom de industrier vi identifierar som intressanta. Dessa partners fungerar som en portal mot industrier och branscher vilka kan generera mycket stora värden för Prebona. Genom att arbeta med utvalda partnerskap sparar Prebona tid och pengar jämfört med att bygga upp egen kompetens och egna kanaler inom olika industrisegment.

Den ledande betongproducent som under våren lanserade en betongimpregnering baserad på Prebonas teknologi är mycket nöjd och har lagt ytterligare order. Ytterligare betongföretag, både i Sverige och utomlands har uttryckt stort intresse att använda vår teknologi. Vi räknar med att kontraktera ytterligare kunder inom betongsegmentet under 2018.

I juli tecknade vi ett distributionsavtal med Polygiene AB (publ). Polygiene är en ledande leverantör av antiluktteknologi inom textilier som erbjuder ledande varumärken inom konfektions- och skoindustrin ett system för att undvika dålig lukt i kläder och skor. Genom Prebonas teknologi kan de nu erbjuda överlägsen effekt med unik miljöprofil och därmed nå nya kundgrupper. Vi räknar med att viss försäljning kommer igång under 2018.

Liwa Färg har fått mycket god marknadsrespons på det nya produktsortimentet baserat på Prebonas teknologi som lanserades under Q1 2018. Många trädäck har framgångsrikt behandlats med Liwas system för träskydd och Liwas färgsystem för eliminering av lukt i rök och mögelskadade byggnader har mottagits positivt. Under hösten 2018 kommer Liwa att bedriva en aktiv försäljningskampanj för att deras produkter skall finnas ute hos ett stort antal återförsäljare inför säsongen som startar under våren 2019. Ytterligare färgföretag både i Sverige och utomlands har visat intresse av att använda Prebonas teknologi. Prebona har under augusti påbörjat ett samarbete med det tyska färgföretaget Scandipaint avseende försäljning av färg innehållande Prebona teknologi för lukteliminering. Försäljningen har kommit igång mot färgindustrin och vi räknar med att försäljningen ökar under 2018 med förhoppningen att den skall ta fart under 2019.

Ledande saneringsbolag i Sverige har framgångsrikt börjat använda produkter som bygger på Prebonas teknologi för sanering av rökskadade byggnader och för att behandla fasader och tak på hyreshus. Även behandling av offentliga toaletter ökar för att minska problem med dålig lukt. Allt fler fastighetsägare är intresserade av de effekter som behandling av byggnadsytor med Prebona teknologi ger, främst sänkta underhållskostnader och bättre miljöprofil, eftersom mindre mängd kemikalier behöver användas för underhåll.

Ytterligare företag inom olika industrier utvärderar Prebonas teknologi för att förbättra egenskaperna på sina produkter, t.ex. luftfilter som också eliminerar lukt, skor som inte luktar och desinfektionsmedel med överlägsen effekt mot bakterier, virus och svamp.

I USA har Prebona Incs försäljning kommit igång i Kalifornien. Kunderna är ledande företag inom fastighetsunderhåll och biluthyrning. Det är våra produkters unika egenskaper för lukteliminering och smutsavvisning som driver

försäljning i USA. Vi har stora förväntningar på försäljningsökning i USA under 2019 då vi har hunnit få igång ett antal återförsäljare som nu utbildas på produkterna. Även våra produkters miljöprofil och användarvänlighet är viktiga aspekter för kunder i Kalifornien.

Verksamheten Inom affärsområdet medicinteknik har lagts över i det helägda dotterbolaget Prebona Healthcare AB. Detta medger att större fokus på denna del som kräver en annan strategi än den för de andra affärsområdena. Målet med Prebona Healthcare AB är att sälja licenser avseende teknologi för att bekämpa antibiotikaresistens och verksamma substanser mot bakterier och virus. Patent är inlämnade och data är framtaget tillsammans med Uppsala Universitet och Karolinska Institutet, vilket innebär att vi är redo att intensifiera affärsutvecklingen under 2018. Ledtider för licensförsäljning till läkemedelsbolag är långa, men ambitionen är att ingå samarbetsavtal med en lämplig partner under 2019.

Jag vill också passa på att hälsa välkommen till Tobias Halthur PhD, som är Prebonas tekniske chef sedan mitten på augusti 2018. Tobias har lång erfarenhet av den typ av teknologi, både inom material och medicinteknik, som är relevant för Prebona och har erfarenhet både från akademin och industrin. Tobias fokus blir inledningsvis på processoptimering och användning av befintliga produkter samt stödja försäljning av licenser inom medicinteknik.

Sammantaget är min bedömning att Prebona visar en positiv utveckling inom alla områden. Prebona vill bli en viktig samarbetspartner för ledande företag inom olika industrier och vi visar gång på gång att vi kan tillfredsställa centrala behov inom flera branscher med vår teknologi. Initiala kundtester inom varje område tar tid, men kommer att ligga som en solid grund för en snabbare expansion när de väl är utförda. Försäljningen ökar och vi fokuserar på att accelerera försäljningen under 2018 och framåt. Detta skall ske genom att befintliga kunder köper mer av befintliga produkter och att expandera till nya kunder inom de applikationsområden där vi bevisat Prebonas överlägsna funktion. För att stödja en snabb expansion nationellt och internationellt utvecklar vi en långsiktig affärsstrategi och resursplan som kommer att ligga till grund för en både kortsiktig och långsiktig finansieringsplan. Det pågår ett flertal utvärderingar med intressanta företag som ser mycket lovande ut. Vår målsättning är att några av dessa utvärderingar materialiseras till konkreta kommersiella avtal under hösten och vintern. Jag ser fram mot att kommunicera dessa framöver.

Orvar Otterstedt, VD Prebona AB (publ.)

Kommentar till resultatet och finansiering

Den underliggande försäljningsutvecklingen är positiv men framförallt fortsätter bolagets pipeline av kunder och affärsmöjligheter att stärkas kraftigt. Det växande antalet kunder ökar förtroendet för Prebonas produkter och gör att vi kan förkorta de relativt långa införsäljningsperioderna. Våra kunders värdekedjor är ofta beroende av branschspecifika införsäljningsperioder vilket kan leda till förhållandevis långa perioder från signerat samarbetsavtal till konkret försäljning. Exempelvis, så är samarbetet med Liwa Färg inne i ett intensivt skede där införsäljningen mot detaljist ledet pågår inför vårens lanseringar av Liwa DuraClean. Liwa DuraClean är ett system för att behandla och skydda trädäck. Mot bakgrund av den orderingång som vi nu ser i vår pipeline bedöms tillgängliga likvida medel tillsammans med beviljade anslag och krediter vara tillräckliga för att finansiera verksamheten under 2018 med en återhållsam budget. En mer offensiv strategi kan föranleda en kapitalanskaffning.

Aktien

Prebona AB (publ) noterades den 17 december 2015 på AktieTorget (nuvarande Spotlight).

Antal aktier

Vid periodens utgång har Prebona AB (publ) 17 013 750 stycken utestående aktier.

Ägarförhållanden i %

CJ Östberg AB 41,42

Bo T Förvaltning 7,52

S-Bolagen AB 7,44

Claes De Geer 7,06

Small Particle Technology Gbg 3,69

Lars-Ove Sandberg 3,46

Kommande rapporttillfällen

Prebona AB (publ) lämnar Q3-rapport 2018-11-27

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Om oss

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Industrial & Consumer samt Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och substanser. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar