Delårsrapport ett 2017

Report this content

2017-04-19

FINANSIELL ÖVERSIKT Q1 2017

Nettoomsättningen uppgick till 6 033 752 SEK (5 530 442 SEK)
Resultat efter finansiella poster uppgick till 444 743 SEK (245 005 SEK)
Balansomslutningen uppgick till 9 909 319 SEK (9 740 159 SEK)

ANTALET AKTIER

Bolaget har per 2017-03-31, 132 428 570 aktier

KOMMANDE RAPPORT

Delårsrapport två 2017 – 2017-07-19

VD kommentar

Kvartal ett har varit en rolig och givande period för Bolaget.
Året startade med en exceptionellt bra månad i januari där
Bolaget visade ett positivt resultat om 378 TSEK (-27 TSEK).
Under februari månad genomförde Bolaget ett
inkråmsförvärv av F & S Jewellery AB med tillhörande
varumärken och webbplattform. F & S Jewellery AB har ett
stort kundklientel och har varit en av de ledande inköparna
av ädelmetaller i Stockholmsregionen under en längre tid,
vilket redan Bolaget märkt av. Mycket arbete har lagts ner
under perioden på att få in våra rutiner hos våra nyanställda
och lära de efter vårt sätt att arbeta på. Med en till fysisk
butik i Stockholm och ett väl inarbetat varumärke stärker vi
GoldX portfölj och skapar mervärde för våra aktieägare.

Finansiella höjdpunkter

Verksamhetens rörelseresultat EBIT uppgick till 444 TSEK
(245 TSEK) och resultatet EBITDA uppgick till 749 TSEK (676
TSEK). Omsättningen för perioden slutade på 6 MSEK (5,6
MSEK).

Framåtblick

Vi har under en längre tid sett över möjligheterna att
expandera Bolagets affärsområden inom metallindustrin. I
januari kommunicerade Bolaget att de inlett
slutförhandlingar om att förvärva ett Bolag inom
stålindustrin. GoldX ligger fortfarande i slutförhandling och
förväntas inom en snar framtid meddela ett utfall om
förvärvet. Bolagets primära fokus kommer fortsatt att ligga
på långsiktig lönsamhet, vi vill få GoldX till ett vinstdrivande
Bolag på alla nivåer.

//

För mer information kontakta:
VD- Christian Kronegård
Tel: 08-720 06 10
Email: Info@goldx.se


Denna information är sådan information som GoldX International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2017.

GoldX International AB

GoldX har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, främst ädla genom sina varumärken Stureguld.seSmsguld.se, Fsguld.se och Guldpengar.se.

Dokument & länkar