Delårsrapport ett 2018

Report this content

Under årets första kvartal uppgick nettoomsättningen till 10,2 MSEK (6 MSEK), en ökning på 4,2 MSEK jämfört med samma period föregående år. Fokus har legat på ökad tillväxt och att hålla koncernens verksamhet lönsam. Genom omstrukturering, rekrytering och ökat marknadsarbete har vi stegvis ökat omsättningen månad för månad och samtidigt redovisat svarta siffror. Vi är nöjda med den utveckling våra verksamheter visar och vi befinner oss i ett gynnsamt marknadsläge där efterfrågan av våra produkter och tjänster blir allt större. Bolaget höll under perioden en extra bolagsstämma där det beslutades att uppta en ny bolagsordning för ändring av gränserna för antalet aktier, nedsättning av aktiekapitalet för teckning av förlust samt genomförande av en fullt garanterad företrädesemission på 10,6 MSEK. Emissionen genomfördes med anledning att stärka bolagets finansiella ställning inför ett, i Förvaltningsrätten, eventuellt negativt utfall i rättsprocessen gällande det upptaxeringsbeslut bolaget tidigare mottagit och kommenterat härrörande verksamhetsåret 2015.

Finansiellt

Nettoomsättningen uppgick till 10,2 MSEK (6 MSEK) och rörelseresultatet EBITDA uppgick till 0,6 MSEK (0,7 MSEK) och EBIT 0,2 MSEK (0,4 MSEK).

//

För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-38 58 88

Email: Info@precisionsmetall.se


Denna information är sådan information som Precisionsmetall Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:smarknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2018.


Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG.

Dokument & länkar