Gällande köpeskilling för Precisionsstål i Stockholm AB

Report this content

Köpet av det helägda dotterbolaget Precisionsstål i Stockholm AB genomfördes med en köpeskilling om 4,5 mkr.

I avtalet finns en klausul om att det egna kapitalet ska uppgå till 8 mkr i samband med tillträde av aktierna. Om så inte är fallet ska köpeskillingen sättas ned med motsvarande belopp. Det egna kapitalet uppgick till 6,8 mkr varför Precisionsmetall Group AB har skickat en anmodan om betalning av skillnadsbeloppet till säljarna av bolaget.

Betalning har inte skett varför Precisionsmetall Group AB vidtar nödvändiga åtgärder för att skillnadsbeloppet ska återbetalas.

Stockholm 2017-09-20

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Hans Orre

Mobil:l +46 (0)709 74 78 88

Epost: christian@precisionsmetall.se

Denna information är sådan information som Precisionsmetall Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 september 2017.

Dokument & länkar