Halvårsrapport 2017

Report this content

Stockholm 2017-07-19

Första halvåret har varit en spännande tid för GoldX International AB, Bolaget har genomfört ett strategiskt förvärv i form av ett inkråmsförvärv av F & S Jewellery AB, detta för att ta större marknadsandelar för handel med guld och silver mot privatpersoner och ytterligare stärka upp GoldX portfölj med ett väl inarbetat varumärke. Förvärvet har varit en bidragande faktor till att vi har köpt in 47 % mer guld jämfört med motsvarande period föregående år. Bolaget slutförde under maj månad ytterligare ett förvärv, denna gång utav Precisionsstål i Stockholm AB, ett helägt dotterbolag till GoldX som har sitt säte i Stockholm. Precisionsstål grundades 1987 och har varit verksamt inom industristål med inriktning av precisionskapade och specialvärme-behandlande stålprodukter som levereras till hundratals kunder i Sverige och även Tyskland och Frankrike. GoldX har under en längre tid letat efter ett bolag inom segmentet industristål för att utveckla och bredda GoldX verksamhet med handel om fler metaller. Det känns extra glädjande att förvärvet av Precisionsstål i Stockholm AB kunde slutföras under första halvåret. Målsättningen med Precisionsstål är att fortsätta bedriva befintlig verksamhet i samma anda som tidigare ägare men intensifiera marknadsarbetet för att nå ut till fler kunder.

Finansiella höjdpunkter under perioden

Koncernens omsättning uppgick till 18 MSEK (11 MSEK), koncernens rörelseresultat EBIT uppgick till 1,3 MSEK (-0,1 MSEK) och EBITDA 1,9 MSEK (0,7 MSEK).

Framåtblick

Bolaget har som mål att under andra halvåret 2017 flytta ner GoldX:s ädelmetallverksamhet i det helägda dotterbolaget StureG AB. Anledningen till detta är att bolaget, som tidigare nämnt, förvärvat bolaget Precisionsstål och vi vill därför lättare kunna särskilja de olika delarna av koncernens verksamhet. Genom att lägga ädelmetallhandeln i ett eget dotterbolag blir koncernstrukturen tydligare med GoldX International AB som ett holdingbolag till sina två helägda dotterbolag StureG AB och Precisionsstål i Stockholm AB. Mycket fokus kommer också fortsättningsvis att läggas på Precisionsstål i Stockholm AB och överlämningen från tidigare ägare. Bolaget har i dagsläget ca 400 stycken kunder och vår strategi för andra halvåret är att intensifiera marknadsarbetet för att öka bolagets omsättning successivt. Vi ser stor potential i Precisionsstål och deras långa erfarenhet inom branschen och är övertygade om att vi kan ta större marknadsandelar.

//

 

För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-720 06 10

Email: Info@goldx.se


Denna information är sådan information som GoldX International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2017.

GoldX International AB

GoldX har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, främst ädla genom sina varumärken Stureguld.se, Smsguld.se, Fsguld.se, Guldpengar.se och sitt dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB.

Dokument & länkar