Kommunikè från årsstämma 2017-04-18

Report this content

2017-04-19

Igår höll GoldX International AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens förslag.

  • Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade enligt att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag.

  • För verksamhetsåret 2016 ska ingen utdelning ske.
  • Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet.

  • Stämman beslutade enligt styrelsen förslag följande styrelse: fyra ledamöter enligt följande, Hans Orre, Stefan Wilhelmsson, Christian Kronegård och Robin Vestersten, samtliga omval.

  • Stämman beslutade att revisor ska arbeta enligt godkänd räkning.

  • Stämman beslutade att enligt styrelsens förslag att ersättning om ett halvt prisbasbelopp per styrelseledamot för verksamhetsåret 2017. Detta avser ledamöter som ej är anställda i Bolaget. Ersättningsprinciper till ledande befattningshavare enligt styrelsen förslag.
  • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att fortsätta med Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB med Berit Holmgren som ansvarig revisor.

  • Stämman beslutade att årsstämman bemyndigar styrelsen att ta beslut om fram till kommande årsstämma ges rätten att besluta om nyemissioner om upp till vad bolagsordningen begränsar, med eller utan aktieägares företrädesrätt. Betalning skall ske kontant. Motivet till bemyndigandet är att Bolaget även framledes ska kunna fortsätta att utveckla befintlig verksamhet och möjliggöra expansion i form av förvärv inom handel med fler metaller.

// 

För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-720 06 10

 Email: Info@goldx.se

GoldX International AB

GoldX har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, främst ädla genom sina varumärken Stureguld.seSmsguld.se och Guldpengar.se.

Dokument & länkar