Kommuniké från extra bolagsstämma i Precisionsmetall Group AB

Stockholm 2018-02-13

Idag höll Precisionsmetall Group AB extra bolagsstämma som beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag om punkterna 7-9

7.

Ändring av bolagsordning gällande gränser för antalet aktier

Stämman beslutade att bolagets gränser av antal aktier skall vara som lägst 132 428 570 antal aktier och som högst 529 714 280 antal aktier.

8.

Beslut om nedsänkning av aktiekapital för täckning av förlust

Stämman beslutade nedsättning av bolagets aktiekapital till 529 714 kronor för täckning av förlust. Aktiekapitalet kommer att minskas med 794 571,7 kronor. Nedsättningen sker utan indragning av aktier.

9.

Beslut om företrädesemission och dess villkor

Stämman beslutade om företrädesemission fattas. Stämman beslutade att emittera högst 132 428 570 nya aktier till en teckningskurs om 0,08 kr per aktie vilket inbringar högst 10 594 285,60 kr. Vid full teckning kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 1 059 428 kr och antal aktier uppgå till 264 857 140 st aktier. Stämman beslutade att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta mindre justeringar i föreslagna datum i emissionsvillkoren samt vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband vid registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. Stämman godkände ändring av datum för handel med BTA, TR och teckning utan företräde.

Villkor för emissionen:

Erhållningsdag:                               16 februari 2018 sista handelsdag inklusive teckningsrätt

                                                        19 februari 2018 första handelsdag exklusive teckningsrätt

Antal aktier                                      132 428 570 stycken aktier

Avstämningsdag:                             20 februari 2018

Företrädesrätt:                                 För en innehavd aktie erhålls en teckningsrätt som ger rätt att teckna en ny aktie

Teckningskurs:                                   Teckningskursen uppgår till 0,08 kr per aktie

Emissionsbelopp:                              10 594 285,60 kr

Teckningsperiod:                               22 februari - 8 mars 2018. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske genom teckning på särskild anmälningssedel. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren.

Handel med BTA:                             Från 22 februari 2018 till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen

Handel med TR:                               22 februari - 6 mars 2018

Teckning utan företräde:                   Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt skall ske under samma period som teckning med stöd av företrädesrätt d.v.s. från och med den 22 februari 2018 till och med den 8 mars 2018. Anmälan skall göras på anmälningssedeln benämnd ”Teckning utan stöd av teckningsrätter”.

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning ske till emissionsgaranterna i förhållande till garanterat belopp.

VD- Christian Kronegård
Tel: 08-38 58 88
Email: Info@precisionsmetall.se
 


Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG AB.

Dokument & länkar