Skatteverket beviljar anstånd med betalning av mervärdesskatt och skattetillägg

Stockholm 2018-01-24

Precisionsmetall Group AB har idag mottagit besked från Skatteverket om beviljat anstånd för betalning av beslutad upptaxering avseende mervärdesskatt på 8,3 MSEK plus skattetillägg om 1,2 MSEK. Anståndet gäller fram till att förvaltningsrätten har prövat beslutet. Bolaget ser positivt på detta då det har direkt positiv effekt på bolagets kostnader för finansiering. Skatteverket skriver i sitt beslut att anståndet beviljades med motiveringen att det råder viss tveksamhet om hur stort belopp som kommer att behöva betalas.

Upptaxeringen på i ovan nämnda belopp har sitt ursprung från en verksamhetsgren i bolaget som är avslutad och som endast bedrevs under tidsperioden januari-augusti 2015. Mer detaljerad information om tvistens ursprung och dess omständigheter kommer lämnas i bolagets kommande bokslutskommuniké för 2017.  

//

För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård
Tel: 08-38 58 88
Email: Info@precisionsmetall.se


Denna information är sådan information som Precisionsmetall Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2018.


Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG AB.

Dokument & länkar