Skatteverkets omprövning förändrar ej beslutet som tidigare förelåg

Stockholm 2018-02-09

Precisionsmetall Group AB har idag mottagit besked från Skatteverket om att deras obligatoriska omprövning vid överklagande ej förändrat det beslut som tidigare förelåg. Tvisten kommer nu prövas i förvaltningsrätten.

Mer detaljerad information om tvistens ursprung och dess omständigheter kommer, som tidigare kommunicerats, lämnas i bolagets kommande bokslutskommuniké som publiceras 2017-02-13.  

//

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-38 58 88

Email: Info@precisionsmetall.se

Denna information är sådan information som Precisionsmetall Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2018.


Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG AB.

Dokument & länkar