Preem skärper klimatmål: Klimatneutral värdekedja 2035

Drivmedelsföretaget Preem skärper sitt klimatmål med tio år. Senast år 2035 ska företaget uppnå klimatneutralitet utmed hela värdekedjan.

Nu påskyndar Preem sina åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser Senast år 2035 ska Preem ha en klimatneutral verksamhet med nettonollutsläpp i hela värdekedjan, tio år tidigare än det föregående klimatmålet.

– Vi skärper vårt klimatmål för att vi vill, kan och måste. Vår generation har ett ansvar mot kommande generationer att säkerställa en hållbar omställning, och för Preem är det en självklarhet att vara en positiv kraft och bidra till omställningen av samhället, säger Magnus Heimburg, vd Preem.

Med Parisavtalet i åtanke kommer Preem att successivt minska utsläppen av koldioxid längs hela värdekedjan.

– Preem står bakom Parisavtalet – det innebär att vi inte bara fokuserar på de direkta utsläppen från produktionen, utan minskar utsläppen som sker längs hela vår värdekedja. Vi har även pågående, storskaliga initiativ som syftar till att minska utsläppen på kortare sikt. Att göra hela värdekedjan klimatneutral är ett stort och komplext omställningsprojekt, men den utmaningen avskräcker oss inte, säger Magnus Heimburg vidare.

Vägen till klimatneutralitet

Sedan år 2020 har Preem genomfört ett antal viktiga prioriteringar kopplade till omställningen. Fokus ligger nu helt och hållet på projekt och initiativ som aktivt bidrar till klimatmålet, och klimatneutralitet ska uppnås genom fokus på följande prioriterade områden:

  • Anpassa raffinaderierna så att fossil råolja kan bytas ut mot förnybara råvaror
  • Etablera anläggningar för koldioxidinfångning och utvärdera kompenserande åtgärder
  • Ersätta naturgas med förnybar gas och produktion av fossilfri vätgas
  • Anpassa produktionskapaciteten och bredda verksamheten till att inkludera fler produkter och erbjudanden som efterfrågas i ett hållbart samhälle

Preems tidigare klimatmål, som beslutades om 2019, var att företaget skulle bli klimatneutrala i hela värdekedjan senast år 2045.

Preems pressjour
070-450 10 01
press@preem.se

PREEM är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Senast år 2030 ska Preem producera 5 miljoner kubikmeter förnybara drivmedel, och senast 2035 ska vi vara klimatneutrala i hela värdekedjan. Preems raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner. Vi har ett rikstäckande servicenät med drygt 520 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 500 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2020 var Preems omsättning 68,2 miljarder SEK.

Prenumerera

Media

Media