Delårsrapport januari - september 2001

Delårsrapport januari - september 2001 · Rörelseresultat -59,8 (-97,5) MSEK · Orderingång 321,6 (33,7) MSEK · Kassaflöde från den löpande verksamheten -55,2 (-68,8) MSEK · Disponibla likvida medel 87,4 (159,0) MSEK · Åtgärdspaket skall minska fasta kostnader och säkra fortsatt drift Åtgärdspaket Trots att marknaden förbättrades under tredje kvartalet 2001 har Pricers styrelse, mot bakgrund av företagets långsiktiga utveckling, gett ledningen i uppdrag att utforma ett omfattande åtgärdspaket. Syftet är att anpassa verksamheten till marknadens och kundernas behov, säkra fortsatt drift och skapa förutsättningar för tillväxt och lönsamhet. I åtgärdspaketet skall ingå förslag om minskade fasta kostnader samt en förstärkning av marknads- och säljaktiviteter. Styrelsen avser vidare att inom kort lägga förslag på ytterligare finansiering. Verksamhet Orderingången uppgick till 307,1 (4,0) MSEK under tredje kvartalet och till 321,6 (33,7) MSEK för årets första nio månader. Pricers japanska partner Ishida svarade för huvudparten av orderingången genom en stor beställning i augusti på ESL-system som skall levereras under en period av fem år med början april 2002. Orderstocken uppgick till 340 MSEK. Verksamheten omfokuserades under tredje kvartalet mot en direkt bearbetning av marknaden och en uppbyggnad av en egen säljkår pågår. Marknad Marknaden för ESL:er visar en positiv utveckling under de första nio månaderna. Den japanska marknaden fortsatte att utvecklas gynnsamt och uppvisar en allt större acceptans av ESL-tekniken. Även den franska marknaden fortsatte att växa i ökad takt under periodens sista månader, och den franska detaljhandeln visade ett ökat intresse för ESL- lösningar. Nettoomsättning och resultat Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 7,8 (9,5) MSEK och under de första nio månaderna till 25,6 (74,3 varav Pricer ESL 21,3) MSEK. Bruttoresultatet för tredje kvartalet uppgick till 2,6 (0,1) MSEK. Bruttomarginalen för tredje kvartalet förbättrades främst tack vare intäkter till följd av försäljning av systemtjänster, bättre bruttomarginaler på hårdvaran samt valutaförändringar. Rörelseomkostnaderna för tredje kvartalet uppgick till 23,0 (29,0 varav 14 avsåg engångskostnader) MSEK. Ökningen av omkostnaderna, exklusive engångskostnader, jämfört med samma period förra året berodde främst på ökade lönekostnader på grund av byte av VD, ökade konsultkostnader och kostnader för bonus till förra VD:n och ledande befattningshavare till följd av ordern från Ishida. Rörelseomkostnaderna uppgick under de första nio månaderna till 63,3 (130,3 varav Pricer ESL 81,8) MSEK och inkluderade engångskostnader om ca 6 (31) MSEK. Årets engångskostnader avser omstruktureringen av Pricer Inc. och avgångsvederlag till fd VD. För tredje kvartalet uppgick koncernens rörelseresultat till -20,4 (- 32,6) MSEK och för de första nio månaderna till -59,8 (-97,5 varav Pricer ESL 82,0) MSEK. Nettoresultatet för de tredje kvartalet var -22,8 (-28,4) MSEK och för de första nio månaderna -66,8 (-92,0) MSEK. Nettoomsättning och rörelseresultat för ESL-verksamheten, MSEK jan-sep 2001 jan-sep 2000 jul-sep 2001 jul-sep 2000 Nettoomsättnin 25,6 21,3 7,8 9,5 g Kostnad såld -22,1 -21,5 -5,2 -9,4 vara Bruttoresultat 3,5 -0,2 2,6 0,1 Omkostnader -63,3 -81,8 -20,4 -32,7 Rörelseresulta -59,8 -82,0 -22,8 -32,6 t Bruttoresultat 13 % -1 % 33% 1 % % Finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten var under tredje kvartalet - 15,2 (-23,4) MSEK och för de första nio månaderna -55,2 (-68,8) MSEK. Disponibla likvida medel, d v s likvida medel exklusive spärrad inlåning och inklusive outnyttjad checkräkningskredit, uppgick till 87,4 (159,0) MSEK per den 30 september 2001. Under året har det skett en ökning av säkerhetslagret av kritiska komponenter och en lageruppbyggnad till följd av byte av tillverkningspartner och utsträckta leveranstider. Under tredje kvartalet skedde ingen lageruppbyggnad. Omkostnaderna för avyttringen av Intactix belastade kassaflödet från investeringsverksamheten, men inte resultatet , med 7,3 MSEK under de första nio månaderna. Avvecklingen av Intactixkoncernen kan komma att medföra ytterligare kostnader utöver de ca 10 MSEK som är skuldförda. Räntebärande skulder uppgår till 63,2 (58,1) MSEK och består av lån från Telxon Corp (numera förvärvat av Symbol Technologies, Inc.). Skulden till Telxon innefattar även upplupen ränta om 24,7 (17,2) MSEK. Skulden beräknas vid utgången av 2001 uppgå till 8,4 MUSD och skall återbetalas under 2002. Återbetalningen av 5,2 MUSD av de 8,4 MUSD kan ske med nyemitterade B-aktier. Aktiens utspädning kommer att vara beroende av den aktuella dollarkursen och aktiekursen vid nyemissionen. Då styrelsen beslutat att emittera aktier för att reglera skulden till Telxon beräknas befintliga likvida medel, med nuvarande kassaflöde, räcka till andra kvartalet 2002. I samband med åtgärdspaketet avser styrelsen att inom kort lägga förslag på ytterligare finansiering. Finansnettot försämrades under kvartalet beroende på orealiserade omräkningsdifferenser hänförliga till valutaförändringar för USA- dollarn. Som tidigare meddelats i årsredovisningen och tidigare delårsrapporter i år avsåg skattemyndigheten att under 2001 granska Pricers avdrag för moms på nyemissionskostnader. En sådan skatterevision har påbörjats men är inte avslutad. En eventuell återbetalning av momsen redovisas direkt mot eget kapital. Investeringar De totala investeringarna under de första nio månaderna uppgick till 0,8 (1,5) MSEK och avsåg främst datorer och kontorsutrustning. All produktutveckling kostnadsfördes. Personal Medelantalet anställda under de första nio månaderna uppgick till 44 (57, varav 46 Pricer ESL) medan antalet anställda per 30 september 2001 uppgick till 46 (44). Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning var för de första nio månaderna 25,2 (21,3) MSEK och resultatet före bokslutsdispositioner blev -54,1 (- 243,2) MSEK. Investeringarna uppgick till 0,8 (1,5) MSEK. Moderbolagets likvida medel uppgick till 80,6 (153,5) MSEK per 30 september 2001. Redovisningsprinciper Denna kvartalsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR20 Delårsrapporter. Samma redovisningsprinciper som i den senaste årsredovisningen har använts. Moderbolagets fordran på dotterbolaget Pricer Inc. bedöms från och med 1 januari 2001 som en bestående del av finansieringen och omräkningsdifferensen redovisas därmed i koncernredovisningen direkt mot eget kapital. För de första nio månaderna uppgår denna omräkningsdifferens, som tidigare hade resultateffekt, till 13,7 (14,8) MSEK. Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång Efter rapportperiodens utgång tecknade Pricer ett Letter of Intent med den tyska detaljhandelskedjan Metro, stor kund till Pricer sedan tidigare. Avsiktsförklaringen innebär att Metro avser att använda Pricers ESL-system i alla nya Metro Cash & Carry-butiker samt i de nya konceptbutikerna Junior i Tyskland. Under oktober tecknades ett distributörsavtal med Zida Tech AG avseende den schweiziska marknaden. Zida Tech ansvarar bland annat för distributionen av TEC:s skrivare och har mångårig erfarenhet av att arbeta med den schweiziska dagligvaruhandeln. Prognos Det planerade åtgärdspaketet syftar till att genom en kraftig minskning av de fasta kostnaderna möjliggöra en snabbare förbättring av rörelseresultatet i takt med att marknaden utvecklas gynnsamt. Den fortsatta marknadsutvecklingen får även fortsättningsvis anses vara svårbedömd. Denna prognos är förändrad från delårsrapporten i juni 2001. Nästa rapportdatum Bokslutskommuniké kommer att publiceras den 7 februari 2002. Uppsala den 8 november 2001 Pricer AB (publ) Jan Forssjö Verkställande Direktör Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Forssjö, VD, Pricer AB: 018-18 81 00 Pricer AB (publ) grundades i Uppsala 1991 och har etablerat sig som en ledande leverantör på världsmarknaden för elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricer erbjuder elektroniska informationssystem avsedda att väsentligt öka konsumentnyttan och förbättra lönsamheten för detaljhandeln. Genom de kompetenta partners som Pricer arbetar med, erbjuds kunden en totalt integrerad lösning tillsammans med de produkter, applikationer och tjänster som dessa erbjuder. Pricer AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information besök gärna Pricers hemsida; www.pricer.se . Där kan registrering ske för att automatiskt erhålla pressmeddelanden via e- post. 7 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/08/20011108BIT01160/bit0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/08/20011108BIT01160/bit0002.pdf The full report

Om oss

Pricer grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricer AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com

Prenumerera

Dokument & länkar