Kallelse

KALLELSE Aktieägarna i Pricer AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 22 maj 2003, klockan 17.00, på First Hotel Linné, Skolgatan 45, Uppsala. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 12 maj 2003, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast måndagen den 19 maj 2003, klockan 16.00, under adress: Pricer AB (publ), Bergkällavägen 20-22, 192 79 Sollentuna eller per telefon 08-505 582 00 eller telefax 08-505 582 01 eller per e-post info@pricer.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 12 maj 2003 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman. Ärenden 1. Öppnande av stämman. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Anförande av verkställande direktören i Pricer AB. 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 9. Beslut a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör. 10. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer. 11. Val av styrelse. 12. Antagande av ny bolagsordning. 13. Emissionsbemyndigande. 14. Avslutande av bolagsstämman. Antagande av ny bolagsordning (punkt 12 ovan) Styrelsen föreslår att bolagsstämman antar ny bolagsordning enligt vilken bolagets säte flyttas till Sollentuna. Bolagsstämma skall fortsättningsvis även kunna hållas i Stockholm och i Upplands Väsby. Emissionsbemyndigande (punkt 13 ovan) Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 30.000.000 aktier av serie B. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med eller utan bestämmelse om apport. Skälet till att avvikelse från företrädesrätten och apportemission skall kunna ske är att bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag, rörelser och rättigheter. Handlingar till stämman Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2002 kommer under vecka 16 att distribueras till de aktieägare som per den 7 april 2003 i eget namn var registrerade ägare till mer än 3.000 aktier. Årsredovisningen kan även laddas ner från Pricers webbplats www.pricer.se. Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkt 12 ovan kommer att finnas tillgängligt hos bolaget från och med den 8 maj 2003. Samtliga dessa handlingar kommer även skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Utdelning Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2002 inte lämnas. Förslag till val av styrelse mm Aktieägare representerande minst 38 % av rösterna har underrättat bolaget att de avser att framlägga förslag om omval av styrelseledamöterna Salvatore Grimaldi, Göran Lindén och Jan Forssjö samt nyval av Margareta Norell Bergendahl och Martin Bjäringer. Arve Kristoffersen har avböjt omval. Frågan om val av revisor skall inte behandlas på stämman. _______________________________ Sollentuna i april 2003 Pricer AB (publ) Styrelsen För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Forssjö, VD, Pricer AB: 08 - 5055 8200 Pricer AB (publ), grundat i Uppsala 1991, har en världsledande position som leverantör av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricer erbjuder elektroniska informationssystem som väsentligt ökar kundnyttan och kundernas produktivitet. Med det största produktutbudet på marknaden är Pricers ESL system installerat i mer än 300 butiker i tre kontinenter. På kundlistan återfinns bland andra Europas näst största detaljhandelskedja och några av de största detaljhandelskedjorna i Japan. Pricer, i samarbete med ytterst kompetenta partners, erbjuder en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggs- produkter, applikationer och tjänster. Pricer AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information besök gärna Pricers hemsida; www.pricer.se . Registrering för att automatiskt mottaga nyheter kan ske via webbplatsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00950/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00950/wkr0002.pdf

Om oss

Pricer AB är en ledande global aktör inom digitala hyllkantslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricers plattform är snabb, robust, skalbar och utvecklas ständigt med ny funktionalitet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på NASDAQ Stockholm, Small Cap. För mer information, besök www.pricer.com

Prenumerera

Dokument & länkar