kvartalsrapport kvartal 1, 2000

KVARTALSRAPPORT Kvartal 1, 2000 RÖRELSERESULTAT FÖRE JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER OCH GOODWILLAVSKRIVNING: -26,3 (-35,6) MSEK AVYTTRING AV INTACTIX FULLBORDAD VILKET TILLFÖR PRICER CA 140 MSEK ESL-MARKNADEN FORTSATT SVAG BRITT SANDBERG NY VD I BOLAGET VERKSAMHET Marknaden för Pricers ESL-system utvecklades i positiv riktning under första kvartalet, dock från en låg nivå. Orderingången för Pricers ESL-system ökade till 27,0 (10,9) MSEK, främst från bolagets distributörer i Sydkorea och Japan. Orderstocken uppgick till 149 (226) MSEK per 31 mars 2000. Som tidigare meddelats härrör en betydande del av orderstocken, 71 procent, från Pricers samarbetspartners, bl a i Turkiet avseende Migros, där tidpunkt för avrop ännu ej är fastställd. Pricer bedömer alltfort att det råder osäkerhet kring om och när avrop kan komma att ske från dessa order. Pricer och Netplex Group, Inc. tecknade under kvartalet ett avtal om distribution av Pricers ESL-system på främst den amerikanska marknaden. Netplex är ledande inom konsult- och systemintegrationstjänster för detaljhandeln med femton års erfarenhet som leverantör till USAs främsta detaljhandelskedjor. Inledningsvis kommer företaget främst att fokusera på USA-marknaden, men avtalet ger möjlighet till samarbete på ett stort antal geografiska områden. Stämning Pricer AB med flera stämdes i juli 1999 på 28 MUSD plus advokatkostnader samt straff- och avskräckningsskadestånd av de tidigare huvudägarna till dotterbolaget Intactix International, Inc. i USA. Utgången i rättstvisten är osäker och kan leda till en eventuell framtida förpliktelse. Pricer bedömer dock alltfort att stämningen saknar grund och har därför inte reserverat något belopp för skadestånd. Avyttring av Intactix Avyttringen av Intactix-verksamheten till det amerikanska bolaget JDA Software Group, Inc. fullbordades i april 2000. Därmed tillförs Pricer cirka 140 MSEK i likvida medel, netto efter avyttrad kassabehållning inom Intactix. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 57,0 (73,5) MSEK. Utleveranserna av Pricers ESL-system var begränsade och uppgick till 4,0 (20,7) MSEK. Intactix verksamhet omsatte 53,0 (52,8) MSEK under motsvarande period. Rörelseomkostnaderna för första kvartalet uppgick till 71,9 (81,3) MSEK och inkluderade engångskostnader om cirka 6 MSEK. Rörelseresultat före jämförelsestörande poster och avskrivning av goodwill och marknads- och industriella rättigheter under första kvartalet uppgick till -26,3 (-35,6) MSEK. För första kvartalet uppgick koncernens rörelseresultat till -31,8 (-46,8) MSEK och nettoresultatet till -30,4 (-56,4) MSEK. FINANSIELL STÄLLNING Kassaflödet från den löpande verksamheten var -24,3 (-31,9) MSEK under första kvartalet. Koncernens disponibla likvida medel - likvida medel och outnyttjad checkräkningskredit - uppgick till 102,7 (35,3) MSEK per 31 mars 2000. Ytterligare väsentligt likviditetstillskott har erhållits efter periodens utgång i samband med försäljningen av Intactix. Vid den ordinarie bolagsstämman kommer att föreslås en nedsättning av moderbolagets aktiekapital för att uppnå en bättre balans mellan aktiekapitalet och totalt eget kapital. IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Koncernens immateriella tillgångar består främst av goodwill hänförlig till Intactix, marknadsrättigheter för ESL-system i Nordamerika (Pricer Inc.) samt patent för ESL-verksamheten. Intactix avyttrades efter periodens utgång. Avseende marknadsrättigheter är värderingen baserad på en prognos som ger stöd för att marknadsvärdet ligger i nivå med bokfört värde. Det kvarvarande bokförda värdet är inte av avgörande betydelse för bolagets fortbestånd. INVESTERINGAR De totala investeringarna under första kvartalet uppgick till 0,7 (1,8) MSEK och avsåg främst produktionsverktyg, datorer och kontorsutrustning. All produktutveckling har kostnadsförts. PERSONAL Medelantalet anställda i koncernen under perioden uppgick till 212 (288) medan antalet anställda per 31 mars 2000 uppgick till 214 (296) varav 47 (97) inom Pricer ESL. MODERBOLAGET Moderbolagets nettoomsättning var under första kvartalet 4,0 (20,6) MSEK. Rörelseresultatet för motsvarande period blev -22,6 (-28,4) MSEK. Moderbolagets likvida medel uppgick till 83,0 (7,2) MSEK vid periodens slut. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG Ett avtal tecknades under perioden med det amerikanska bolaget JDA Software Group, Inc. om en avyttring av Intactix-verksamheten. Därmed tillförs Pricer cirka 140 MSEK i likvida medel, netto efter avyttrad kassabehållning inom Intactix. Överlåtelsen fullbordades den 6 april 2000. Ny VD i Pricer per 12 maj 2000 är Britt Sandberg, tidigare chef för Pricers huvudverksamhet, ESL-verksamheten. I samband med avyttringen av Intactix-verksamheten, lämnar VD Thomas Landberg sin operativa roll i bolaget. Han är föreslagen att sitta kvar i bolagets styrelse. PROGNOS Resultatet för Pricer kommer efter avyttringen av Intactix enbart att påverkas av ESL-marknadens utveckling. Det negativa kassaflödet bedöms att reduceras till följd av lägre omkostnader men även reduceras i takt med att omsättningen ökar. NÄSTA RAPPORTDATUM Delårsrapport för perioden januari - juni 2000 kommer att publiceras den 23 augusti 2000. Uppsala den 11 maj 2000 Pricer AB (publ) Thomas Landberg VD (Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.) För ytterligare information, kontakta: Thomas Landberg/Britt Sandberg, VD, Pricer AB, 018-18 81 00 Pricer AB (publ) grundades i Uppsala 1991 och har etablerat sig som en ledande leverantör på världsmarknaden för elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricer erbjuder elektroniska informationssystem avsedda att väsentligt öka konsumentnyttan och förbättra lönsamheten för detaljhandeln och dess leverantörer. Genom de kompetenta samarbetspartners som Pricer arbetar med, erbjuds kunden en totalt integrerad lösning tillsammans med de ytterligare produkter, applikationer och tjänster som våra partners erbjuder. Pricer AB är registrerat på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information besök gärna Pricers hem-sida; www.pricer.se Där kan ni även registrera er för att automatiskt få alla pressreleaser på e-mail. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00960/bit0001.pdf Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00960/bit0002.doc Hela rapporten

Om oss

Pricer AB är en ledande global aktör inom digitala hyllkantslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricers plattform är snabb, robust, skalbar och utvecklas ständigt med ny funktionalitet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på NASDAQ Stockholm, Small Cap. För mer information, besök www.pricer.com

Prenumerera

Dokument & länkar