Pricers nyemission fulltecknad

PRICERS NYEMISSION FULLTECKNAD I Pricers nyemission med företrädesrätt för aktieägarna har 48,7 MSEK av de 55,4 MSEK som tillförs bolaget före emissionskostnader tecknats med företrädesrätt. Det motsvarar en teckningsgrad på cirka 88 procent. Resterande del av emissionen, motsvarande cirka 6,7 MSEK, har tilldelats dem som önskat teckna aktier utan företrädesrätt. Då intresset att teckna har varit större än tillgången av aktier att fördela har tilldelningen skett proportionerligt till de önskade nivåerna. Den största posten utgörs av Ennismore-Fond NGT. Ingen fördelning har gjorts med stöd av de garantier från aktieägarna Sagri Development AB, Purpose AB, Martin Bjäringer, Michael S. Juuhl och Sverre Hollie som redovisats i emissionsprospektet. Genom nyemissionen tecknades totalt 110 760 016 B-aktier. Därutöver tecknades 8 830 200 B-aktier i en riktad emission till garanterna för nyemissionen. Efter emissionerna uppgår aktiekapitalet till 45 187 026,50 SEK och antalet aktier till 451 870 265. De nyemitterade aktierna förväntas bli föremål för handel på Stockholmsbörsens O-lista omkring den 5 februari 2004. I enlighet med emissionsvillkoren har 110 760 016 optionsrätter tilldelats dem som tecknat aktier i nyemissionen. Teckningstid för dessa är 31 maj - 11 juni 2004. "Att nyemissionen fulltecknats visar att aktieägarna tror på Pricer och företagets möjligheter att bli ett lönsamt och framgångsrikt företag", säger Pricers VD Jan Forssjö. "Med de förstärkta finanserna kan vi koncentrera oss på det ökande marknadsintresset och därmed skapas förutsättningar att nå de mål vi satt upp för de kommande åren." För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Forssjö, VD, Pricer AB: +46 8 505 582 00 Pricer AB (publ), grundat i Uppsala 1991, har en världsledande position som leverantör av elektroniska pris- och informationssystem till detaljhandeln. Pricer erbjuder elektroniska informationssystem som väsentligt ökar kundnyttan och kundernas produktivitet. Med det största produktutbudet på marknaden är Pricers ESL-system installerat i mer än 400 butiker i tre kontinenter. På kundlistan återfinns bland andra Europas största detaljhandelskedja och några av de största detaljhandelskedjorna i Japan. Pricer erbjuder, i samarbete med kompetenta partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggs- produkter, applikationer och tjänster. Pricer AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information besök gärna Pricers hemsida. Registrering för att automatiskt mottaga nyheter kan ske via webbplatsen. Pricer AB (publ) Bergkällavägen 20-22 Hemsida: www.pricer.se SE-192 79 Sollentuna Telefon: +46 (0)8 505 582 00 Sverige Organisationsnummer: 556427-7993 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT01240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT01240/wkr0002.pdf

Om oss

Pricer AB är en ledande global aktör inom digitala hyllkantslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricers plattform är snabb, robust, skalbar och utvecklas ständigt med ny funktionalitet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på NASDAQ Stockholm, Small Cap. För mer information, besök www.pricer.com

Prenumerera

Dokument & länkar