DELÅRSRAPPORT Januari - Juni 200

DELÅRSRAPPORT Januari - Juni 2004 Andra kvartalets utveckling åt rätt håll Andra kvartalet visar en återhämtning jämfört med årets första kvartal både vad avser omsättning och resultat. Bolagets omkostnader har reducerats avsevärt i samband med integrationen av Dimension. Tjänsteverksamheten har en fortsatt god utveckling. En ökande kontraktsbas och stabila konsultintäkter i kombination med lägre kostnader skapar förutsättningar för lönsamhet under andra halvåret. Andra kvartalet i sammandrag - Omsättningen uppgick till 230,5 (181,0) MSEK varav tjänsteintäkter 105,7 (87,5) MSEK. - Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 1,0 (- 14,8) MSEK. - Nettovinsten uppgick till -3,5 (-14,2) MSEK. - Likvida medel uppgick till 90,3 MSEK vid periodens slut. - Antal anställda uppgick till 355 (280) personer vid periodens slut, en minskning med 30 personer under andra kvartalet. Januari - juni i sammandrag - Omsättningen uppgick till 405,0 (357,7) MSEK varav tjänsteintäkter 205,3 (175,3) MSEK. - Justerat rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) var -11,1 (- 15,2) MSEK. Därutöver har kostnader för åtgärdsprogram belastat resultatet med -39,8 (-9,5) MSEK. - Nettovinsten uppgick till -62,5 (-26,5) MSEK. - Resultat per aktie uppgick till -5,48 (-2,81) kr/aktie. Viktiga händelser under andra kvartalet - Ett 4-årigt avtal avseende driftstjänster för Ericsson i Norge har tecknats under kvartalet. - Ett antal större affärer har avtalats med bland annat med Carmen Systems, ConocoPhillips, GE Medical, Geno, Spray, TeliaSonera, Troms Kraft, Volvo och Vattenfall. För ytterligare information vänligen kontakta Henrik Holm, VD, Telefon: 08-410 666 00 e-post: itgroup@proact.se Om PROACT PROACT är en fristående informations- och teknikspecialist som vänder sig till företag och organisationer för hantering av snabbt växande informationsvolymer och affärskritisk information. PROACT kombinerar ledande specialistkunskap inom information och teknik med erfarenhet från cirka 1.500 kunder i lösningar för IT-infrastruktur som bidrar till att göra kundernas dagliga verksamhet mer lönsam. PROACT-koncernen har cirka 360 medarbetare och finns i Danmark, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Sverige och Schweiz. ProAct grundades 1994. Moderbolaget PROACT IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen PACT sedan 1999. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/20/20040820BIT00040/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster levererar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. Proact hanterar 100 petabyte information via molntjänster och företaget har genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen. Proact-koncernen har fler än 1,000 anställda med kontor i 13 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Prenumerera

Dokument & länkar