Kvartalsrapport ProAct IT Group AB

PROACT IT GROUP AB (publ) FÖRSTA KVARTALET 2003 Fokus på resultat Svag marknad för systemförsäljningen samt pågående struktur- och kostnadsrationaliseringsprogram har påverkat resultatet negativt. Tjänsteverksamheten fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt. Första kvartalet i sammandrag · Omsättningen uppgick till 176,7 (181,5) MSEK varav tjänsteintäkter 87,8 (63,5) MSEK. · Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till -9,9 (-5,2) MSEK. · Resultat efter finansnetto uppgick till -12,8 (-9,4) MSEK. · Likvida medel uppgick till 134,2 MSEK. Viktiga händelser under första kvartalet · Henrik Holm ny VD och koncernchef. · Åtgärdsprogram och omstrukturering medför att antal anställda minskar med 60 personer till cirka 300 anställda med en årskostnadsbesparing på 50 MSEK. · Operativ verksamhet bedrivs nu i sex bolag mot tidigare elva bolag. Viktiga händelser efter rapportperioden · Bolagsstämman beslutade omval av styrelseledamöterna Lars Grönberg (ordf), Tomas Franzén, Henrik Holm och Dag Sehlin samt nyval av Anna Lindström och Terje Thon. Informationsgivning Kvartalsrapporter finns enbart tillgängliga på bolagets hemsida www.proact.se. Kvartalsrapport april - juni 27 augusti 2003 Kvartalsrapport juli - september 24 oktober 2003 Bokslutskommuniké 2003 13 februari 2004 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder tillämpas i enlighet med senaste årsredovisningen. Nya rekommendationer från Redovisningsrådet har inte inneburit någon påverkan på koncernens redovisade resultat och ställning för tidigare perioder. Revisorernas granskning Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Sollentuna den 25 april 2003 ProAct IT Group AB (publ) Henrik Holm VD, Koncernchef För ytterligare information vänligen kontakta Henrik Holm, VD, Telefon: 08-410 666 00 e-post: itgroup@proact.se www.proact.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030425BIT00100/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030425BIT00100/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster levererar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. Proact hanterar 100 petabyte information via molntjänster och företaget har genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen. Proact-koncernen har fler än 1,000 anställda med kontor i 13 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Prenumerera

Dokument & länkar