Delårsrapport från ProfilGruppen AB januari - september

Report this content

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari - september 2002 * Successiv förbättring av resultatet - rörelseresultatet för det tredje kvartalet ökade till 8,8 Mkr (2,1) * Omsättningen minskade med åtta procent till 570,5 Mkr (620,5) * Rörelseresultatet uppgick till 10,2 Mkr (31,1) * Resultat efter finansnetto blev 0,8 Mkr (22,6) * Resultat per aktie uppgick till 0,15 kronor (2,75) * Svårbedömd marknad Kontaktpersoner för ekonomisk information: Nils Arthur, VD och Koncernchef, mobil 070 - 349 57 90 e-post: nils.arthur@profilgruppen.se Mats Egeholm, Finanschef, mobil 070 - 594 16 17 e-post: mats.egeholm@profilgruppen.se Tomas Arvidsson, Informationschef, mobil 070 - 542 42 62 e-post: tomas.arvidsson@profilgruppen.se Resultat- och balansräkning, nyckeltal, samt övriga fakta, se sidan 5-10 Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se. Åseda den 23 oktober 2002 Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ) januari-september 2002 Successiv resultatförbättring Den återhämtning vi noterade i profilmarknaden under första halvåret fortsatte in i det tredje kvartalet. En avmattning i marknaden inträdde dock under andra hälften av september månad. Den successiva förbättringen av resultatet som ProfilGruppen redovisat under årets första sex månader förstärktes under det tredje kvartalet. Koncernens omsättning uppgick till 570,5 Mkr (620,5) vilket var en minskning med åtta procent jämfört med samma period föregående år. Leveransvolymen minskade med tre procent. Minskningen i omsättning och volym är hänförbar till första halvåret. Leveransvärdet av förädlade produkter utgjorde 68 procent (65) av omsättningen. Rörelseresultatet uppgick till 10,2 Mkr (31,1) vilket gav en rörelsemarginal på 1,8 procent (5,0). Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 0,8 Mkr (22,6). Kommentarer till resultatet Resultatavvikelsen jämfört med föregående år är helt hän-förbar till första halvåret. Med hänsyn tagen till fjolårets brandskadeersättning, var resultatet 16,0 Mkr lägre än för 2001. Nedgången i resultatet är en effekt av lägre försäljnings-marginaler och kapacitetsutnyttjande samt minskade leveran-ser. Installationen av en ny press hade en begränsande inverkan på bolagets leveranser under det första halvåret. Det tredje kvartalet Omsättningen steg med en procent till 175,6 Mkr (173,2). ProfilGruppen levererade 4300 ton aluminiumprofiler under kvartalet vilket är en ökning med fyra procent jämfört med samma period i fjol. Rörelseresultatet ökade till 8,8 Mkr (2,1), vilket gav en rörelsemarginal för kvartalet på 5,0 procent (1,2). Resultatet i det tredje kvartalet, vilket är det högsta sedan det andra kvartalet 2001, präglas främst av ökad pro-duktivitet och kostnadseffektivitet i koncernens presslinjer samt en högre andel förädlingsaffärer. Koncernens förädlings-bolag har haft en positiv resultatutveckling. Marknad och försäljning Den successiva återhämtning som inleddes i marknaden under första halvåret dämpades vid utgången av det tredje kvartalet. Avmattningen i försäljningen är tydligast mot byggsektorn. Orderingången för årets tre första kvartal uppgick till 586 Mkr. Detta innebär att orderingången har ökat med drygt 11 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen är jämt fördelad mellan den svenska marknaden och exportmarknaden. Koncernens exportleveranser uppgick till 37 procent (37) av omsättningen och svarade för 41 procent (42) av volymen. ProfilGruppens leveranser till fordonssektorn fortsätter att utvecklas positivt. Investeringar Investeringarna uppgick till 33,7 Mkr (36,5). Periodens största investering, slutförandet av den nya press-installationen, utgjorde 14,5 Mkr (totalt 23,8 varav 14,5 under 2002). Kundspecifika investeringar har uppgått till 7,3 Mkr. Finansiering och likviditet Kassaflödet från den löpande verksamheten, vilket inkluderar förändringar i rörelsekapital, uppgick till 35,1 Mkr (43,8). Rörelsekapitalet minskade med 14,2 Mkr beroende på lägre lagernivåer samt högre leverantörsskulder. Koncernens varulager uppgick till 72 Mkr, vilket är 15 procent lägre än vid årsskiftet. Koncernens likvida resurser inklusive outnyttjade krediter uppgick till 116,2 Mkr (119,9). Personal Medelantal anställda i koncernen uppgick under årets första nio månader till 460 (499) varav 116 (149) avsåg förädlings-bolagen. Moderbolaget Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 14,0 Mkr (13,9) för perioden. Omsättningen utgjordes av hyror från bolag i koncernen. Inga inköp från koncernbolag har skett. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 6,8 Mkr (8,7). Moderbolaget har en person (1) anställd. Investeringarna i moderbolaget uppgick till 1,5 Mkr (4,0). Moderbolagets räntebärande skulder uppgick den 30 september till 43,1 Mkr (49,4) och har sedan årsskiftet minskat med 5,4 Mkr. Utsikter Marknads- och konjunkturläget är svårbedömt. Mot bakgrund av den avmattning som inträtt, är vår bedömning att vi inte kommer att nyttja vår kapacitet fullt ut det närmaste kvar-talet. Därför görs en successiv anpassning i skiftgången vid koncernens presslinjer. Ekonomisk information Kommuniké med årsbokslut för 2002 lämnas den 3 februari 2003. Datum för ekonomisk information finns tillgängliga på koncernens hemsida www.profilgruppen.se. Stockholm den 23 oktober 2002 Nils Arthur Verkställande direktör och koncernchef Denna rapport har inte varit föremål för granskning av ProfilGruppen ABs revisorer. ProfilGruppen AB (publ) org.nr. 556277-8943 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00070/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar