Kallelse till extra bolagsstämma i PromikBook AB (publ)

Aktieägarna i PromikBook AB (publ) 556217-5157 kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 27 oktober 2017 klockan 15.00, Kilsgatan 4, 411 04 Göteborg.

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 21 oktober 2017 (att notera är att avstämningsdagen är en lördag innebärande att aktieägare måste vara införd i nyss nämnda aktiebok senast fredagen den 20 oktober 2017), och dels anmäla sig till bolaget. Anmälan ska ha inkommit till bolaget senast klockan 12.00 den 23 oktober 2017. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev eller e-post till PromikBook AB (publ), Kämpegatan 3, 411 04 Göteborg, info@promikbook.com.

I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 21 oktober 2017 (att notera är att avstämningsdagen är en lördag innebärande att aktieägare måste omregistrera sina aktier senast fredagen den 20 oktober 2017), vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

  1. Val av stämmans ordförande & sekreterare
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
  6. Beslut om utgivande av konvertibelt skuldebrev
  7. Övriga frågor
  8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Styrelsens förslag till beslut om utgivande av konvertibelt skuldebrev punkt 6.

Styrelsen föreslår bolagsstämman i enlighet med ett styrelsebeslut den 11 oktober 2017 att bolaget ger ut konvertibelt skuldebrev riktad till personer vilka arbetar eller på annat sätt hjälper bolaget och framförallt dotterbolaget Promik Finans med dess utveckling, försäljning och administration. De pengar som bolaget erhåller i samband med utgivande av konvertibla skuldebrev ska i första hand användas för utveckling av PromikBooks dotterbolag PromikFinans AB där styrelsen har uppfattningen att detta dotterbolag har mycket goda framtidsutsikter. Genom ett kapitaltillskott kan dotterbolaget Promik Finans expandera kraftfullt. 

Bolaget föreslås ge ut konvertibla skuldebrev till ett totalt belopp om 2 miljoner kronor, med en årlig ränta om 8% samt konvertering till aktier i bolaget med en konverteringskurs om 0,29 kronor under tiden 2019-10-01 till och med 2019-11-30. Innehavaren har en rätt att konvertera till aktier men inte en skyldighet. Om konvertering sker av alla skuldebrev innebär det 6 896 551 stycken nya aktier vilket ger en utspädningseffekt om 11,33% med hänsyn taget till dagens antal aktier i PromikBook.

Styrelsen föreslår att de konvertibla skuldebreven fördelas enligt följande, beloppen angivna i svenska kronor. De personer som anges under övriga kommer att presenteras under nästkommande vecka. 

Oscar Säfström                                 1 000 000

Orres ekonomi och utbildning AB        400 000

Mikael Eriksson                                    250 000

Oscar Tjärnberg                                   100 000

Tomas Ekenman                                    50 000

Roger Malmgren                                    50 000

Övriga                                                  150 000

Summa                                             2 000 000        

För att beslut enligt punkt 6 skall vara giltigt krävs att det biträtts av aktieägare med minst 9/10 delar (nio tiondelar).

Göteborg 13 oktober 2017

PromikBook AB (publ.)

Styrelsen

Prenumerera

Dokument & länkar