Beslut vid extra bolagsstämma

Beslut vid extra bolagsstämma Pronyx har idag hållit extra bolagsstämma och vid denna beslutat att be- myndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill ordinarie bolagsstämma 2001, besluta om ökning av aktiekapitalet med sam- manlagt högst 5.222.983 kronor genom nyemissioner av högst 5.222.983 akti- er, envar aktie å nominellt 1 krona. De nya aktierna får tecknas med avvi- kelse från aktieägarnas företrädesrätt, dock med begränsningen att riktade nyemissioner med stöd av bemyndigandet får omfatta sammanlagt högst 2.000.000 aktier å nominellt 1 krona, innebärande en total ökning av ak- tiekapitalet med högst 2.000.000 kronor. Emission med stöd av bemyndigandet skall ske på marknadsmässiga villkor och är avsedd att utgöra en del av finansieringen för den fortsatta ut- vecklingen av Pronyx-koncernen. Ny VD i Pronyx Industry Nuvarande VD i Pronyx Industry, Jonas Bergmark, slutar på egen begäran för att tillträda en befattning som affärsområdeschef för Automation inom Mid- roc Elektro. Till ny VD har idag utsetts Gunnar Meller. Gunnar Meller kvarstår även som koncernchef i Pronyx-koncernen. Nyköping den 16 januari 2001 För ytterligare information kontakta gärna: Gunnar Meller VD och koncernchef Pronyx AB 070-535 30 48, gunnar.meller@pronyx.com Se även: www.pronyx.com Bakgrundsinformation Pronyx utvecklar IT-lösningar inriktade på att effektivisera produktions- processer åt industrin. Traditionell basindustri liksom tillverkningsindustri kräver en kontinuer- lig effektivisering av produktionen och utvecklingen går mot ett allt tä- tare samarbete mellan beställare och leverantör. Detta ökar kraven på pre- cision, kvalitet och pålitlighet i alla led. För att uppnå detta krävs återkommande investeringar i IT-lösningar som styr, optimerar, övervakar och reglerar produktionsflödet. Pronyx har en unik metodik för att ta fram helhetslösningar som möjliggör för kunderna att ligga i framkanten av ut- vecklingen. Det är Pronyx avsikt att utnyttja denna metodik, kombinerat med sin speci- alistkunskap inom bas- och processindustri, för att expandera i Norden och på marknader med snarlika förutsättningar. Pronyx har idag ca 150 anställda. Organisationen är anpassad efter kund- segmenten: Wood, Paper, Metal och Industry. Aktien är noterad på OM Stock- holmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/16/20010116BIT00530/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/16/20010116BIT00530/bit0002.pdf

Dokument & länkar