Delårsrapport från Pronyx AB (publ.) januari - mars 2000

Delårsrapport från Pronyx AB (publ.) januari - mars 2000 * Rörelsens intäkter uppgick till 40,9 MSEK (42,2) * Resultatet före skatt var samtidigt -8,6 MSEK (3,9) * Utdelning av Powerit föreslagen bolagsstämma. Powerit särredovisas. * Förvärv av rörelsen från Sawco AB i Nyköping * Ny organisation av dotterbolag etablerad Marknad Som rapporterats tidigare har svackan i efterfrågan med början i fjärde kvartalet 1999 fortsatt under inledningen av 2000. Det har medfört att beläggningen varit lägre än normalt i koncernen. Den globala marknadsföringen av konceptet AutoMine har inletts under perioden och intresset från marknaden är mycket stort. Konceptet med förarlösa lastmaskiner under jord utvecklades under 1999 i samverkan mellan Pronyx, Sandvik Tamrock och Elektrobit. Pronyx har utökat bearbetningen av Telekom-sektorn, vilket under första kvartalet har börjat ge resultat i form av flera order i både Sverige och Finland. Under perioden har en kraftigt intensifierad marknadsföring av Pronyx via annonsering inletts. Kampanjen syftar till att göra varumärket Pronyx väsentligt mera känt på marknaden. Positiva effekter av kampanjen noteras. Industriell IT med webbteknik Det finns ett ökande behov av att knyta samman affärskritiska processer med den faktiska produktionen. Det gäller t.ex. att kunna visa information om aktuellt produktionsläge för företagsledningen eller att skapa rapporter för planering och analyser. Detta vill man kunna göra oberoende av var - geografiskt eller i organisationen - behovet finns och utan att installera någon klient-programvara. Med modern webbteknik är detta möjligt. Pronyx koncept för rationell utveckling av system för produktionsstyrning inom industrin har under perioden försetts med ett webbgränssnitt, WebPilot. Det är nu möjligt att hantera information om produktionsprocessen för olika behov direkt i en webbläsare. Navigering inom och mellan system med WebPilot följer samma uppbyggnad som Pronyx Pilot, vilken utgör stommen i konceptet för mer direkt styrande system. Verksamheten I början av januari annonserades en genomgripande omorganisation i Pronyx med syftet att renodla verksamheten och få ett tydligt kundfokus. Genom omorganisationen bildas en struktur med fyra dotterbolag; Industry, Metal, Paper och Wood. Bolagen är operativa från och med årets andra kvartal. I nästa delårsrapport kommer redovisning att ske på dotterbolagsbasis. Parallellt med detta har styrelsen föreslagit bolagsstämman att dela ut affärsområde Energiprodukter till aktieägarna under namnet Powerit. Pronyx kommer i framtiden att enbart bestå av det nuvarande verksamhetsområdet för industriella IT-projekt. Om bolagsstämman bifaller förslaget kommer Powerit redovisningsmässigt att avskiljas per 1 januari 2000. Under perioden har fortsatta förberedelser inför delningen genomförts. I januari förvärvade Pronyx rörelsen från Sawco AB i Nyköping som gör mät-, styr- och optimeringssystem till sågverksindustrin. Sawco integreras i Pronyx Wood från och med den 1 januari 2000. I och med förvärvet kommer Pronyx att uppnå en marknadsandel på över 50 procent inom industriell IT för sågverkssektorn i Sverige. Marknadspotentialen för en internationell expansion bedöms vara mycket god. Agenter har kontrakterats i Norge, Finland, Mellaneuropa och Sydamerika. I mars månad erbjöds personalen att teckna konvertibler i Pronyx enligt tidigare bolagsstämmobeslut. Konvertibelprogrammet blev fulltecknat och har gett bolaget ett tillskott av 14 Mkr i april. Omsättning och Resultat Resultatet redovisas även pro forma för Pronyx utan Powerit i bifogad siffersammanställning. För periden uppgick rörelsens intäkter till 40,9 MSEK (42,2), vilket är en minskning med 3 procent jämfört med första kvartalet 1999. Samtidigt har medelantalet heltidsanställda ökat med 27 procent. Periodens resultat har belastats med en kundförlust om 0,7 MSEK. Periodens rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till - 7,7 MSEK (4,7). Resultat efter finansiella poster var samtidigt -8,6 MSEK (3,9). Finansiell ställning och investeringar Koncernens investeringar (exkl produktutveckling) under perioden uppgick till 10,6 MSEK (0,1), i vilket inräknas förvärvet av rörelsen i Sawco. Koncernens totala balansomslutning uppgick vid periodens slut till 95,1 MSEK, vilket är en ökning med 1,9 MSEK sedan 991231. De likvida medlen uppgick till 1,3 MSEK vid balansdagen (3,4 vid årsskiftet). Soliditeten uppgick vid samma tidpunkt till 48,0 procent (54,2) vid årsskiftet. Personal Medelantalet heltidsanställda var under perioden 199 stycken (156). Antalet anställda var vid periodens slut 199 personer (156). Personalomsättningen var 3,0 procent (3,9) under perioden. Framtida utveckling Marknadens intresse för Pronyx erbjudande är starkt ökande och ett flertal stora kontrakt ligger inför avgörande. Den nya organisationen är etablerad och marknadssatsningarna börjar ge resultat. Nästa rapportdatum Delårsrapport för perioden januari - juni 2000 avges den 21 augusti. Oxelösund den 3 maj 2000 Styrelsen Frågor angående denna rapport besvaras av: Styrelseordförande Per Lambert 0155 - 55 901, 070 - 594 22 62 VD Gunnar Meller 0223 - 217 53, 070 - 53 53 048 Ekonomichef Tord Andersson 0155 - 55 902, 070 - 699 25 45 Delårsrapport - Före eventuell utdelning: PRONYX 0001 - 0003 2000 1999 1999 RESULTATRÄKNING KONCERNEN Jan - Jan - Jan - Dec Mars Mars MSEK Rörelsens intäkter 40,9 42,2 164,2 Rörelsens kostnader -47,8 -37,0 -167,8 Avskrivning på materiella -0,8 -0,5 -2,4 anläggningstillgångar Bruttoresultat -7,7 4,7 -6,0 Avskrivningar på goodwill -0,7 -0,6 -2,3 Rörelseresultat -8,4 4,1 -8,3 Finansiella intäkter 0,0 0,1 0,3 Finansiella kostnader -0,2 -0,3 -1,8 Resultat före skatt -8,6 3,9 -9,8 Skatt 0,0 -1,1 1,9 Nettovinst -8,6 2,8 -7,8 BALANSRÄKNING KONCERNEN 2000-03- 1999-03- 1999-12- 31 31 31 MSEK TILLGÅNGAR Goodwill 21,8 19,4 22,5 Materiella 21,5 11,6 11,2 anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar 43,3 31,0 33,7 Övriga omsättningstillgångar 29,3 33,8 22,1 Kundfordringar 21,3 26,5 34 Kassa och bank 1,3 3,8 3,4 Summa omsättningstillgångar 51,9 64,1 59,5 Summa tillgångar 95,1 95,1 93,2 2000-03-31 1999-03-31 1999-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 45,7 33,7 50,5 Långfristiga skulder 18,8 28,4 9,6 Övriga kortfristiga 21,9 22,4 24,4 skulder Leverantörsskulder 8,8 10,6 8,7 Summa kortfristiga skulder 30,7 33,0 33,1 Summa skulder 49,5 61,4 42,7 Summa eget kapital och 95,1 95,1 93,2 skulder 2000 1999 1999 NYCKELTAL 3 mån 3 mån 12 mån Rörelsemarginal neg 9,8% neg Vinstmarginal neg 9,1% neg Soliditet 48,0% 35,5% 54,2% Investeringar 10,6 0,1 3,1 anläggningstillg. MSEK Medelantal anställda, 199 156 165 heltid Personalomsättning 3,0% 3,9% 10,4% Vinst per aktie efter neg 0,84 neg skatt, SEK Justerat eget kapital per 8,75 9,92 9,90 aktie Antal aktier, medeltal, 5100 3400 3471 tusental Antal aktier periodens 5220 3400 5100 slut, tusental FINANSIERINGSANALYS KONCERNEN 2000 1999 1999 MSEK 3 mån 3 mån 12 mån Kassaflöde från den löpande verksamheten Före förändringar av -7,8 3,8 -5,1 rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Ökning av varulager -8,4 -7,8 0,6 ökning av fordringar 13,9 -7,7 -9,2 ökning av skulder -2,4 6,1 4,2 Kassaflöde från den löpande -4,7 -5,6 -9,5 verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag 0,0 0,0 -0,9 Förvärv av materiella -10,6 -0,1 -2,2 anläggningstillgångar Försäljning av inventarier 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från -10,6 -0,1 -3,1 investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission 4,0 0,0 27,8 Upptagna lån 9,2 -4,3 -24,5 utbetald utdelning 0,0 0,0 -1,0 Kassaflöde från 13,2 -4,3 2,3 finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde -2,1 -10,0 -10,3 Likvida medel vid periodens 3,4 13,8 13,8 början Kursdifferens i likvida medel 0,0 0,0 0,1 Likvida medel vid periodens 1,3 3,8 3,4 slut Pronyx -och Poweritkoncernerna efter utdelning I föreliggande sammanställning pressumeras att Powerit AB utdelas till aktieägarna. Utdelningen och separeringen från Pronyx AB räknas från 2000-01-01. I sammanställningen har hänsyn tagits till att Poweritkoncernen aktiverar produkt- och viss marknadsutveckling vilket inte sker i Pronyx- koncernen. Powerit-koncernens resultat har härvidlag förbättrats med 2,6 Mkr jämfört med motsvarande period i Pronyx-koncernen. Intäkter och kostnader samt fordringar och skulder mellan koncernerna redovisas som externa poster vilka tidigare eliminerats i Pronyxkoncernen. Goodwill och förvärvade övervärden avseende förvärvet av Poweritkoncernen på sammanlagt 4,5 MSEK ingår ej längre i eget kapital i Pronyx-koncernen. I moderbolaget har anskaffningsvärdet på Poweritaktierna utdelats från fritt eget kapital motsvarande ett värde om 14,7 MSEK. I värdet ingår aktieägartillskott till Powerit AB med 7,7 MSEK. PRONYX 0001 - 0003 Proforma Proforma Pronyx- Powerit- koncernen koncernen RESULTATRÄKNING KONCERNEN Jan - mars Jan - Mars 2000 2000 MSEK Rörelsens intäkter 40,3 3,3 Rörelsens kostnader -44,5 -3,5 Avskrivning på materiella -0,7 0,0 anläggningstillgångar Bruttoresultat -4,9 -0,2 Avskrivningar på goodwill -0,5 0,0 Rörelseresultat -5,4 -0,2 Finansiella intäkter 0,0 0,0 Finansiella kostnader -0,2 0,0 Resultat före skatt -5,6 -0,2 Skatt 0,0 0,0 Nettovinst -5,6 -0,2 Proforma Proforma Pronyx Powerit BALANSRÄKNING KONCERNEN 2000-03-31 2000-03-31 MSEK TILLGÅNGAR Goodwill 19,6 0,0 Imateriella 0,0 2,6 anläggningstillgångar Materiella 21,2 0,3 anläggningstillgångar Summa 40,9 2,9 anläggningstillgångar Övriga 28,8 7,1 omsättningstillgångar Kundfordringar 19,9 1,3 Kassa och bank 1,2 0,1 Summa 49,9 8,6 omsättningstillgångar Summa tillgångar 90,8 11,4 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 35,3 8,6 Långfristiga skulder 18,8 0,0 Övriga kortfristiga 28,2 1,9 skulder Leverantörsskulder 8,4 0,8 Summa kortfristiga 36,6 2,7 skulder Summa skulder 55,5 2,7 Summa eget kapital och 90,8 11,4 skulder 2000 2000 NYCKELTAL 3 mån 3 mån Rörelsemarginal Neg Neg Vinstmarginal Neg Neg Soliditet 38,9% 76,0% Investeringar 9,9 2,6 anläggningstillg. MSEK Medelantal anställda, 185 14 heltid Personalomsättning 3,0% 0 Vinst per aktie efter Neg Neg skatt, SEK Justerat eget kapital 6,77 1,65 per aktie Antal aktier, medeltal, 5100 127 tusental Antal aktier periodens 5220 5220 slut, tusental ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/25/20010525BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/25/20010525BIT00220/bit0001.pdf

Dokument & länkar