Delårsrapport från Pronyx AB (publ.) januari - september 2000

Delårsrapport från Pronyx AB (publ.) januari - september 2000 * Ökad orderingång i slutet av Q3 * Omfattande program för kostnadsbesparande åtgärder har genomförts * Samarbete med Voest Alpine etablerat * Rörelsens intäkter uppgick till 107,8 MSEK (117,6) * Resultatet före skatt var samtidigt -9,1 MSEK (-2,2), inklusive åter- förda SPP-medel Marknadsöversikt Efterfrågan ökade åter i slutet av tredje kvartalet efter en ovanligt kraftig säsongsmässig nedgång i juli och augusti. Kundernas restriktivitet med beslut kring IT-investeringar har präglat marknaden under de tolv se- naste månaderna. Fördröjningarna har varit störst för de driftskritiska systemen, där Pronyx är mest aktiv. Vi börjar nu se ett tydligt slut på den restriktiva perioden. Antalet konkreta förfrågningar till koncernen har tagit fart samtidigt som också orderstocken ökar. Verksamheten Enligt fastlagd strategi skall Pronyx organisation vara kundfokuserad och tydlig och i huvudsak inriktad på funktionsleveranser genom att erbjuda kunderna garanterad prestanda, tillgänglighet samt leverans vid utsatt tidpunkt. För att upprätthålla detta fokuseras på fortsatt utveckling av koncernens utvecklingsplattformar, projektmetodik och kvalitetsstyrning samt koncentration av verksamheten till färre orter. Förutom försäljningsstimulerande åtgärder har ledningen genomfört ett om- fattande program för kostnadsbesparande åtgärder. Kontoren i Oxelösund och Nyköping har samlokaliserats till ett nytt huvudkontor i Nyköping fr.o.m. 1 oktober. Kontoret i Norberg har avvecklats och huvuddelen av personalen flyttats till Borlänge. Kontoret i Jönköping och verksamheten kring auto- mation av lättgodshantering har sålts till OrbiTec AB. I samband med dessa åtgärder har viss reduktion av personalen skett. De genomförda åtgärderna, som beräknas ha uppnått full effekt under första kvartalet 2001, sänker kostnaderna i koncernen med cirka 15 MSEK/år. Som ett led i de försäljningsstimulerande åtgärderna har ett samarbetsav- tal, efter periodens slut, tecknats med Voest Alpine Industrianlagenbau i Österrike (VAI). VAI är världsledande på utrustning och programvara för stålindustrin. Pronyx kommer att sälja VAI:s programvara i Sverige, Norge, Danmark och Nya Zealand. Genom samarbetet kommer Pronyx Metals erbjudande till marknaden att vara helt komplett ända upp till de allra största inve- steringarna. Industry Direkt efter periodens slut erhölls ett "letter of intent" på ett mycket stort projekt för anläggningsövervakning med ett ordervärde på mer än 10 MSEK. Intresset från marknaden är mycket stort kring konceptet AutoMine, de fö- rarlösa lastmaskinerna under jord. Konceptet utvecklades under 1999 i sam- verkan mellan Pronyx, Sandvik Tamrock och Elektrobit. För närvarande förs förhandlingar med ett flertal gruvor och ytterligare ett tiotal potentiel- la projekt är identifierade. Det är Pronyx förhoppning att intresset inom en snar framtid ska mynna ut i den första internationella ordern för detta system. Pronyx har utökat bearbetningen av telekomsektorn, vilket under perioden har börjat ge resultat i form av flera order och leveranser i både Sverige och Finland. Många har karaktären av inledande order från kund inför stör- re investeringsprojekt. Metal För Metal har efterfrågan på projektleveranser ökat starkt under slutet av perioden. Kontrakt har under Q3 tecknats med Uddeholm Tooling, ALD i Tysk- land och Mefos. Pronyx Metal erbjuder även produktifierade tjänster i form av konsultupp- drag och underhåll. Med Avesta Sheffield och Ovako Steel har under Q3 träffats långa avtal om driftsstöd och löpande underhåll av IT-system. Sammanlagt ordervärde är 10 MSEK under fem år. Avtalen bekräftar ett ökan- de intresse för outsourcing även av driftskritiska system. Paper För Paper har efterfrågan varit svag och återhämtningen är inte lika tyd- lig som för de övriga bolagen. Intäkter härrör främst från fortlöpande serviceavtal. Ett stort uppdrag har dock erhållits från Stora Enso rörande planering av massabruket vid Gruvöns bruk. Aktiviteten rörande StarTrim- konceptet är hög och företag från flera europeiska länder har lämnat för- frågningar. Efter periodens slut har en order på ett kvalificerat system för produktionsplanering och optimering baserat på StarTrim erhållits från Bäckhammars Bruk. Wood Wood har ett negativt resultat till följd av den svaga marknaden och om- struktureringskostnader i samband med förvärvet av rörelsen i Sawco AB i Nyköping. Sawco, som gör mät-, styr- och optimeringssystem till sågverks- industrin, integrerades i Pronyx Wood från och med den 1 januari 2000. Under tredje kvartalet har orderingången ökat. Den största ordern teckna- des med Stora Enso som slutkund. Ordern omfattar en komplett anläggning med både styr- och mätsystem från Pronyx till Kopparfors Sågverk till or- dervärdet 9,5 MSEK. Omsättning och Resultat För perioden uppgick rörelsens intäkter till 107,8 MSEK (117,6), vilket är en minskning med 8 procent jämfört med motsvarande period 1999. Under maj månad erhölls definitivt besked om återbetalning av medel från SPP. Nuvär- det av förväntade utdelningar uppgår till 11,8 MSEK som redovisas som en jämförelsestörande post i koncernen. Periodens rörelseresultat före goodwillavskrivningar och jämförelsestöran- de poster uppgick till -18,4 MSEK (1,2). Resultat efter finansiella poster var samtidigt -9,1 MSEK (-2,2). Periodens resultat har belastats med en kundförlust om 0,7 MSEK. Finansiell ställning och investeringar Koncernens investeringar (exkl produktutveckling) under perioden uppgick till 12,0 MSEK (4,2), i vilket inräknas förvärvet av rörelsen i Sawco. Koncernens totala balansomslutning uppgick vid periodens slut till 97,8 MSEK, vilket är en ökning med 4,6 MSEK sedan 991231. De likvida medlen uppgick till 1,8 MSEK vid balansdagen (3,4 vid årsskif- tet). Soliditeten uppgick vid samma tidpunkt till 32,5 procent (54,2) vid årsskiftet. Huvuddelen av minskningen är relaterad till utdelningen av Po- werit PS AB till aktieägarna i Pronyx. Personal Medelantalet heltidsanställda var under perioden 176 stycken (160). Anta- let anställda var vid periodens slut 175 personer (193). Personalomsätt- ningen var 11,4 procent (4,7) under perioden. Personalen i det utdelade Powerit PS har ej inräknats i statistiken. Framtida utveckling Aktiviteten på koncernens marknader stiger och kundernas behov av både nyskapande projekt för anpassning till modern affärslogik och ersättning av föråldrade system är oförändrat. Pronyx orderstock har ökat, en rad viktiga kontrakt tecknats och åtgärderna för att reducera koncernens kost- nader får successivt ökande genomslag. Baserat på detta bedömer företagsledningen att koncernens resultat i Q4 kommer att överträffa fjolårets. Helårsresultatet kommer trots detta att bli negativt. Föreliggande delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer. Nästa rapportdatum Bokslutskommuniké för 2000 års verksamhet avges den 20 februari 2001 Nyköping den 25 oktober 2000 Gunnar Meller Verkställande Direktör Frågor angående denna rapport besvaras av: Ekonomichef Tord Andersson 0155 - 55 902, 070 - 699 25 45 PRONYX 0001 - 0009 RESULTATRÄKNING KONCERNEN Jan - Jan - Jan - Sept Sept Dec 2000 1999 1999 MSEK Rörelsens intäkter 107,8 117,6 164,2 Rörelsens kostnader -123,7 -114,6 -167,8 Avskrivning på materiella anlägg- -2,5 -1,8 -2,4 ningstillgångar Bruttoresultat -18,4 1,2 -6,0 Avskrivningar på goodwill -1,6 -2,4 -2,3 Jämförelsestörande poster 11,8 0,0 0 Rörelseresultat -8,2 -1,2 -8,3 Finansiella intäkter 0,1 0,2 0,3 Finansiella kostnader -1,0 -1,2 -1,8 Resultat före skatt -9,1 -2,2 -9,8 Skatt 0,0 0,0 1,9 Nettovinst -9,1 -2,2 -7,8 BALANSRÄKNING KONCERNEN 2000-09- 1999-09-1999-12- 30 30 31 MSEK TILLGÅNGAR Goodwill 18,6 20,5 22,5 Materiella anläggningstillgångar 20,2 11,2 11,2 Långfristiga fordringar 9,0 0,0 0 Summa anläggningstillgångar 47,8 31,7 33,7 Övriga omsättningstillgångar 21,7 31,2 22,1 Kundfordringar 26,5 26,8 34,0 Kassa och bank 1,8 3,0 3,4 Summa omsättningstillgångar 50,1 61,0 59,5 Summa tillgångar 97,8 92,7 93,2 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 32,0 27,8 50,5 Långfristiga skulder 32,6 38,5 9,6 Övriga kortfristiga skulder 22,9 19,9 24,4 Leverantörsskulder 10,3 6,5 8,7 Summa kortfristiga skulder 33,2 26,4 33,1 Summa skulder 65,8 64,9 42,7 Summa eget kapital och skulder 97,8 92,7 93,2 2000 1999 1999 NYCKELTAL 9 mån 9 mån 12 mån Rörelsemarginal neg neg neg Vinstmarginal neg neg neg Soliditet 32,7% 30,0% 54,2% Investeringar anläggnings- 12,0 4,2 3,1 tillg. MSEK Medelantal anställda, heltid 176 160 165 Personalomsättning 11,4% 4,7% 10,4% Vinst per aktie efter skatt, neg neg neg SEK Justerat eget kapital per ak- 6,13 8,18 9,90 tie Antal aktier, medeltal, tu- 5 140 3 400 3 471 sental Antal aktier periodens slut, 5 223 3 400 5 100 tusental FINANSIERINGSANALYS KONCERNEN 2000 1999 1999 MSEK 9 mån 9 mån 12 mån Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelse- -16,8 1,9 -5,1 kapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Ökning/minskning av varulager 0,2 -9,0 0,6 Ökning/minskning av fordring- 7,5 -4,1 -9,2 ar Ökning/minskning av skulder 0,1 -0,4 4,2 Kassaflöde från den löpande -8,9 -11,6 -9,5 verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag 0,0 -3,1 -0,9 Förvärv av anläggningstill- -12,0 -1,1 -2,2 gångar Försäljning av anläggnings- 0,0 0,0 0,0 tillgångar Kassaflöde från investerings- -12,0 -4,2 -3,1 verksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission 4,0 0,0 27,8 Upptagna lån 23,0 5,9 -24,5 Utbetald utdel- -7,7 -1,0 -1,0 ning/aktieägartillskott Kassaflöde från finansie- 19,3 4,9 2,3 ringsverksamheten Periodens kassaflöde -1,6 -10,9 -10,3 Likvida medel vid periodens 3,4 13,8 13,8 början Kursdifferens i likvida medel 0,0 0,1 0,1 Likvida medel vid periodens 1,8 3,0 3,4 slut Ej utnyttjad checkkredit 5,5 2,6 0,0 DOTTERBOLAGENS FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT Resultat Omsättning e finansnetto 1999 9 2000 91999 9 2000 9 mån mån mån mån Dotterbolag: Pronyx Indu- 0,0 28,8 0,0 -3,9 stry Pronyx Metal 0,0 24,2 0,0 -2,7 Pronyx Paper 0,0 10,4 0,0 -2,1 Pronyx Indu- 77,0 63,0 2,0 -8,8 strisystem * Pronyx Wood 33,0 42,0 4,7 -6,8 Pronyx Control 0,5 6,1 0,0 -1,6 Software Pronyx Indus- 2,8 2,8 -0,2 0,0 trial Systems Utdelade dot- terbolag Powerit - Mic 9,4 0,0 -4,0 0,0 Moderbolag Pronyx AB 9,5 16,2 -2,3 -2,2 Koncernjuster- -14,6 -22,5 -2,4 -1,6 ingar Summa 117,6 107,8 -2,2 -20,9 SPP-medel 0,0 11,8 0,0 11,8 Summa 117,6 119,6 -2,2 -9,1 * Industrisystem har delats upp i Indu- stry, Metal och Paper. Summan av dessa redovisas för jämförbarhet med föregå- ende år ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00960/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00960/bit0002.pdf

Dokument & länkar