Flera order till Nya Zeeland

Flera order till Nya Zeeland Pronyx Industrial Systems Ltd, dotterbolag till O-listenoterade Pronyx AB, har på kort tid tecknat två viktiga kontrakt med Nya Zeelands största stålverk, BHP New Zealand Steel. Uppdragen omfattar dels s.k. outsourcing av drift och underhåll av produk- tionsadministrativa system till stålverket och dels ett energioptimerings- system till valsverket. Energioptimeringssystemet minimerar resursförbrukningen och maximerar ma- terialutbytet vid värmning av ämnen inför varmvalsningen. Pronyx har tidi- gare levererat likartade system till ett flertal skandinaviska stålverk. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till ca 4,5 MSEK, delvis kopplat till en prestationspremie för energioptimeringssystemet. "Dessa två order ger en mycket god beläggning det närmaste året. Det ger oss en plattform för fortsatt expansion även inom pappers- och sågverksin- dustrin" säger Peter Lysvret, General Manager för Pronyx Industrial Sys- tems på Nya Zeeland. Norberg den 31 maj 2000 För ytterligare information kontakta gärna: Gunnar Meller, koncernchef Pronyx AB, 0223-217 53, 070-535 30 48, gunnar.meller@pronyx.com Se även: www.pronyx.com Bakgrundsinformation Pronyx utvecklar IT-lösningar inriktade på att effektivisera produktions- processer åt industrin. Traditionell basindustri liksom tillverkningsindustri kräver en kontinuer- lig effektivisering av produktionen och utvecklingen går mot ett allt tä- tare samarbete mellan beställare och leverantör. Detta ökar kraven på pre- cision, kvalitet och pålitlighet i alla led. För att uppnå detta krävs återkommande investeringar i IT-lösningar som styr, optimerar, övervakar och reglerar produktions-flödet. Pronyx har en unik metodik för att ta fram helhetslösningar som möjliggör för kunderna att ligga i framkanten av utvecklingen. Det är Pronyx avsikt att utnyttja denna metodik, kombinerat med sin speci- alistkunskap inom bas- och processindustri, för att expandera i Norden och på marknader med snarlika förutsättningar. Pronyx har idag ca 200 anställda. Organisationen är anpassad efter kund- segmenten: Wood, Paper, Metal och Industry. Pronyx är en marknadsledande leverantör av industriella IT-lösningar till dessa segment. Aktien är no- terad på OM Stockholmsbörsens O-lista sedan den 2 juli 1999. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT00660/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT00660/bit0002.pdf

Dokument & länkar