Pronyx och Sandvik Tamrock får genombrott med AutoMine

Pronyx och Sandvik Tamrock får genombrott med AutoMine Pronyx och Sandvik Tamrock har fått i uppdrag att tekniskt specificera ett transportsystem med förarlösa lastmaskiner och truckar till en diamantgru- va i Sydafrika. Beställare är De Beers och det sammanlagda ordervärdet uppgår till 10 miljoner kronor. Pronyx inledde 1999 ett samarbete med Sandvik Tamrock med målsättningen att utveckla och marknadsföra system för förarlösa lastmaskiner till un- derjordsgruvor. I detta samarbete ingår även det finska företaget Elektro- bit. Pronyx del i konceptet är ett avancerat datorsystem för överordnad trafikstyrning, hantering av geografiska och maskinella data, operatörs- stationer samt koppling mot gruvans övriga IT-system. Datorsystemet base- ras på den teknikutveckling som Pronyx gjort i samband med leveransen av ett liknande system till LKAB:s gruva i Kiruna. Det gemensamt utvecklade konceptet marknadsförs under namnet AutoMine . I drygt ett år har ett fullskaligt operativt demosystem av AutoMine i Tam- rocks testgruva visats upp för världens ledande gruvföretag. Ett av dessa, De Beers diamantgruva Finsch i Sydafrika, har beslutat att ta fram ett komplett underlag för förarlösa transporter i ett nytt produktionsområde. Detta innebär att AutoMine kommer att kompletteras med hantering av förar- lösa dumptruckar. Enligt Sandvik Tamrocks talesman är ordern från De Beers ett erkännande för AutoMine-konceptet, och att framtiden för storskalig underjordsbryt- ning kommer att baseras på automatiserade gruvor, "intelligent mines". Nyköping den 10 januari 2001 För ytterligare information kontakta gärna: Gunnar Meller VD och koncernchef Pronyx AB 070-535 30 48, gunnar.meller@pronyx.com Se även: www.pronyx.com Bakgrundsinformation Pronyx utvecklar IT-lösningar inriktade på att effektivisera produktions- processer åt industrin. Traditionell basindustri liksom tillverkningsindustri kräver en kontinuer- lig effektivisering av produktionen och utvecklingen går mot ett allt tä- tare samarbete mellan beställare och leverantör. Detta ökar kraven på pre- cision, kvalitet och pålitlighet i alla led. För att uppnå detta krävs återkommande investeringar i IT-lösningar som styr, optimerar, övervakar och reglerar produktionsflödet. Pronyx har en unik metodik för att ta fram helhetslösningar som möjliggör för kunderna att ligga i framkanten av ut- vecklingen. Det är Pronyx avsikt att utnyttja denna metodik, kombinerat med sin speci- alistkunskap inom bas- och processindustri, för att expandera i Norden och på marknader med snarlika förutsättningar. Pronyx har idag ca 150 anställda. Organisationen är anpassad efter kund- segmenten: Wood, Paper, Metal och Industry. Aktien är noterad på OM Stock- holmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/04/20010104BIT00240/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/04/20010104BIT00240/bit0002.pdf

Dokument & länkar