Vid ordinarie bolagsstämma i Pronyx AB 2000-05-03 har beslutats att dela ut Energiprodukter under namnet Powerit till ak

Pressmeddelande Vid ordinarie bolagsstämma i Pronyx AB 2000-05-03 har beslutats att dela ut Energiprodukter under namnet Powerit till aktieägarna. I samband med utdelningen lämnar Pronyx AB ett aktieägartillskott med 7,7 Mkr för att säkerställa fortsatt verksamhet i Powerit. Avstämningsdag för utdelningen blir den 31 maj och handel med Powerit-aktierna beräknas starta under juni månad. Den beslutade utdelningen innebär att Pronyx-koncernens resultat för förs- ta kvartalet följer proformaredovisningen i tidigare utsänd kvartalsrap- port. Kvartalsresultatet uppgår därmed till -5,6 MSEK. "Genom utdelningen fullföljs den renodling av Pronyx-koncernen som påbör- jades hösten 1999. Vi kommer nu med kraft att fokusera på att utnyttja det ökande intresset för Pronyx erbjudande till att vända resultatet. Målet om en rörelsemarginal på 10 procent för 2001 ligger fast." säger Gunnar Mel- ler, koncernchef i Pronyx. På stämman presenterades också Pronyx nya WebPilot som medger att produk- tionskritisk information kan publiceras med webbteknik. Stämman valde Per Lambert, Lennart Ahlgren, Mikael Solberg och Göran Blom- berg till styrelseledamöter. Vi det konstituerande styrelsemötet valdes Per Lambert till ordförande. Per Lambert slutar som heltidsarbetande sty- relseordförande för att helt kunna fokusera sig på Powerits framtida ut- veckling. Per Lambert, styrelseordförande i Pronyx: "Genom att dela ut Powerit till aktieägarna, så skapar vi de rätta förutsättningarna för denna nya koncern att expandera och utvecklas på egna meriter. Så snart som är praktiskt och marknadsmässigt möjligt skall en nyemission göras i Powerit. Detta är ett måste, för att tillgodogöra sig det försprång som Powerit har på produkt- sidan. Produkterna CMS och PAX samt MICROFLEX/EnergiDirigenten ligger idag längst fram i världen inom sina resp. områden." För ytterligare information kontakta gärna: Per Lambert, styrelseordförande 0155-559 01, 070-594 22 62 per.lambert@pronyx.com Gunnar Meller, koncernchef Pronyx 0223-217 53, 070-535 30 48, gunnar.meller@pronyx.com se även: www.pronyx.com Bakgrundsinformation Pronyx utvecklar IT-lösningar inriktade på att effektivisera produktions- processer åt industrin. Traditionell basindustri liksom tillverkningsin- dustri kräver en kontinuerlig effektivisering av produktionen och utveck- lingen går mot ett allt tätare samarbete mellan beställare och leverantör. Detta ökar kraven på precision, kvalitet och pålitlighet i alla led. För att uppnå detta krävs återkommande investeringar i IT-lösningar som styr, optimerar, övervakar och reglerar produktionsflödet. Pronyx har en unik metodik för att ta fram helhetslösningar som möjliggör för kunderna att ligga i framkanten av utvecklingen. Det är Pronyx avsikt att utnyttja denna metodik, kombinerat med sin speci- alistkunskap inom bas- och processindustri, för att expandera i Norden och på marknader med snarlika förutsättningar. Pronyx har idag ca 220 anställda. Organisationen är anpassad efter kund- segmenten: Wood, Paper, Industry, Metal och Energiprodukter. Pronyx är en marknadsledande leverantör av industriella IT-lösningar till dessa seg- ment. Aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista sedan den 2 juli 1999. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT01230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT01230/bit0002.pdf

Dokument & länkar