Bokslutskommuniké 2015

Mot ljusare tider   ↗
Finansiell utveckling Fjärde kvartalet – Oktober - december 2015
 • Nettoomsättning: 4 051 (2 088) TSEK
 • Resultatet efter finansiella poster: -2 090 (-1 769) TSEK
 • Resultatet per aktie*: -0,33 (-0,37) SEK
* Periodens resultat dividerat med 6 420 962 aktier per 2015-12-31. 4 815 722 aktier per 2014-12-31. Belopp inom parentes avser samma period föregående år. Helåret Januari – december 2015
 • Nettoomsättning: 13 613 (9 613) TSEK
 • Resultatet efter finansiella poster: -9 358 (-7 753) TSEK
 • Resultatet per aktie*: -1,46 (-1,61) SEK
* Årets resultat dividerat med 6 420 962 aktier per 2015-12-31. 4 815 722 aktier per 2014-12-31. Belopp inom parentes avser samma period föregående år.
   Viktiga    händelser UNDER PERIODEN
 • Årsstämma hölls 11 maj 2015. Kommunikén från årsstämman publicerades den 13 maj 2015. Vid årsstämman invaldes Sören Johansson som ny ledamot i styrelsen.
 • Företrädesemission gjordes under juni 2015 som tillförde bolaget 22.5 MSEK före emissionskostnader om ca 1,5 MSEK. Emissionen övertecknades med 48%.
 • I samband med nyemissionen sålde Bo Håkanssons dödsbo samtliga 887 428 aktier till olika investerare. Management köpte 100,000 av dessa aktier.
 • Förstärkt försäljningsorganisation i USA
 • Bolaget flyttar till nya ändamålsenliga lokaler på Mobile Heights vid norra infarten till Lund.
 • CFDA i Kina meddelar att vi kallas till Expert Panel Meeting i samband med vår ansökan om godkännande i Kina. Mötet är planerat till 25 februari 2016
 • Flera kliniska studier pågår i samarbete med akademiska institutioner
 • Patentansökan kring utökade funktioner hos CoreTherm har inlämnats till Patent- och Registreringsverket
 • Informationsvideo om CoreTherm lanseras under hösten
EFTER PERIODENS SLUT
 • Försäljningsorganisation i USA och Sverige förstärks med fler säljare
 • Road show i USA riktat till befintliga och nya kunder, se även nyhetsbrev
 • Deltagande på finska urologmötet i februari 2016

VD’s kommentar

Det var ett spännande år med många nya kunder som fick upp ögonen för oss. Så här i backspegeln stärks vi mer och mer i uppfattningen att vi sitter på en produkt och behandlingsmetod - CoreTherm - som är helt unik och som har potential att transformera vården av godartad prostataförstoring.

Sjukvården är som vi alla vet inte känd för att vara snabb på att genomföra förändringar, men när vi nu kraftfullt förstärker vår marknadsföring och säljkraft känner vi medvind. Under året har vi fortsatt fokusera på försäljningsexpansion i Skandinavien och USA. Flera nya säljare har rekryterats på båda sidor av Atlanten. För att möjliggöra denna satsning genomförde vi under juli månad en nyemission som förstärkte kassan med 21 miljoner kr.

Evidensbaserad

CoreTherm är evidensbaserad. Det har fastslagits av bl.a. SBU som är den myndighet i Sverige som utvärderar nya medicinska metoder. Bevisen är otvetydiga: massor av kliniska studier är gjorda. I jämförelse med traditionell kirurgi som kräver anestesiolog och inläggning på sjukhus, tar en CoreTherm-behandling tio minuter att genomföra, görs på mottagningrummet och patienten går hem direkt efteråt. Behandlingen kostar hälften för sjukvården jämfört med operation. Studie efter studie har visat att CoreTherm är snabb, säker, effektiv, kostnadseffektiv och enkel att utföra. En stor FDA-kontrollerad randomiserad multicenterstudie som jämförde CoreTherm med operation och där tio sjukhus deltog, bl.a. prestigefyllda Mayo Clinic i Scottsdale USA, Herlev i Danmark, Akademiska sjukhuset i Uppsala m.fl. visade entydigt att CoreTherm är lika bra som operation men med 3.5 gånger lägre risk för biverkningar[1]. Bevisen är också entydiga om utsatta grupper: patienter som är för svaga och sköra för att kunna opereras kirurgiskt kan med fördel behandlas med CoreTherm. Åtta av tio patienter som bär kronisk urinvägskateter blir av med sin kateter som de annars varit hänvisade till att bära livet ut. Nordens största urologklinik, Herlevs sjukhus utanför Köpenhamn, har tagit fasta på detta och erbjuder nu rutinmässigt CoreTherm till patienter med permanent kateter, i syfte att göra dessa män kateterfria. Detta är medicinskt korrekt, livskvalite- förbättrande för patienten och en enorm kostnadsbesparing för vården. Det är inte dåligt. Vad skulle du själv välja?

Vår uppgift är att låta världen veta detta. Kvalitet! Svensk medtech!

Se gärna filmen på vår hemsida om Gunnar Hagberg, en av Sveriges mest kända urologer som själv valde att bli behandlad med CoreTherm.

Försäljningen under året

Under 2015 ökade vi vår försäljning i USA med 65 % jämfört med året innan. Det är okey men vi är inte nöjda. Vi kan göra mycket mer på världens största marknad för med-tech. Det är framförallt vår satsning på storstadsregioner i USA som gett resultat. Försäljningen av CoreTherm på hemmamarknaden nådde inte riktigt upp till förväntningarna utan låg på samma nivå som året innan: något svagare under våren men återhämtade sig starkt mot slutet. Vi tolkar det som ett tillfälligt hack i kurvan under en enstaka månad på vårkanten och vi upplever att den underliggande trenden är mycket positiv. Fler sjukhus här hemma använder CoreTherm än för ett år sedan. En drivkraft bakom det ökande intresset från sjukvårdens sida är insikten om att traditionell operation inte längre är svaret på de allt längre vårdköerna. CoreTherm passar bra in i vårdapparaten som en snabb, säker och effektiv behandlingsmetod som kan göras direkt på mottagningen. Inte minst patienterna börjar efterfråga CoreTherm istället för att bli opererade. Vi får dagligen samtal från patienter som vill få hjälp att kontakta urologkliniker som använder CoreTherm.

Framåt

Blickar vi framåt ser vi Kina som en högintressant marknad för CoreTherm. Arbetet med CFDA-godkännande i Kina pågår sedan ett par år. Godkännandeprocesser tar alltid lång tid men vi räknar med att vi börjar närma oss slutet. I dagsläget är det myndigheten som har hela ärendet: vi har svarat på alla de frågor som ställts och inväntar nu nästa steg som är en ”hearing” med CFDA inom kort.

Forskningsprojekt kring CoreTherms effekt på prostatacancer fortsätter. Just nu pågår en studie med att undersöka prostatacancer-incidensen efter operation för att kunna jämföra traditionell kirurgi med vår tidigare studie om CoreTherm. En annan studie för att undersöka vilka immunologiska reaktioner som stimuleras efter CoreTherm-behandling beräknas starta under året.  

Magnus Bolmsjö

VD och styrelseledamot i ProstaLund AB (publ)

För ytterligare kommentarer kontakta

Magnus Bolmsjö, VD

Tel. +46 (0) 709 31 27 31

e-post: magnus.bolmsjo@prostalund.com

Bokslutskommunikén i sin helhet finns att läsa på bolagets hemsida:

www.prostalund.com

ProstaLund AB (publ) i korthet:

ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på AktieTorget och har knappt 1 500 aktieägare. Fokus för 2016 ligger på ytterligare ökade försäljningsinsatser och fortsatta studier avseende CoreTherms effekt på prostatacancer.


[1] Mattiasson et al.: Five-Year Follow-up of Feedback Microwave Thermotherapy versus TURP for Clinical BPH: A Prospective randomized Multicenter Study. UROLOGY 69: 91-97, 2007.

Prenumerera