Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för perioden 1 januari - 31 december 2000 Året i sammandrag * Omsättningen för året uppgick till 290,2 MSEK, vilket är en ökning med 93% från föregående år (150,3). * Bruttoresultatet uppgick till 145,2 MSEK (75,5), vilket gav en bruttomarginal på 50% (50). * Resultatet efter finansnetto uppgick till 10,1 MSEK (-6,9), och vinstmarginalen till 3% (neg). * Antalet anställda uppgick vid årsskiftet till 153 (85), vilket är en ökning med 80%. * Försäljningen inom PKI-området har ökat kraftigt under året till 16% av omsättningen jämfört med 4% föregående år. Väsentliga händelser under fjärde kvartalet * Protect Data A/S i Danmark har under perioden tecknat avtal med Tele Danmark avseende uppbyggnad av en rikstäckande digital infrastruktur för säker kommunikation över Internet. En första större beställning erhölls och levererades under december. * Ericsson gjorde i december en tilläggsbeställning på tidigare köpta licenser av Pointsec TM. Licensen ger Ericsson rätt att fritt använda Pointsec på alla koncernens persondatorer. * Protect Data A/S i Danmark har under perioden tecknat avtal med Copenhagen Business School om leverans av 20.000 digitala signaturer för säker kommunikation över Internet. * FöreningsSparbanken har under perioden tecknat en tilläggsorder uppgående till 35 MSEK avseende ActivCard lösenordsgeneratorer. Leverans kommer att ske successivt under år 2001. * CAP Gemini beställde under perioden 24.000 SafeWord lösenordsgeneratorer som en följd av förvärvet av Ernst & Young Management Consulting. * Protect Data har under året genomfört en nyemission, vilken tillförde koncernen 123 MSEK, i syfte att möjliggöra fortsatta offensiva satsningar på organisationsuppbyggnad och produktutveckling. Styrelsen föreslår mot denna bakgrund att utdelning, i likhet med föregående år, ej lämnas för verksamhetsåret 2000. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00020/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser

Dokument & länkar