Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2002

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FöR PERIODEN 1 JANUARI-31 DECEMBER 2002 FJÄRDE KVARTALET OCH HELÅRET · Omsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 55,6 MSEK (69,8) och under helåret till 203,7 MSEK (224,9). · Pointsec-verksamhetens omsättning uppgick under kvartalet till 16,7 MSEK (20,0), och Pointsec redovisade för andra kvartalet i följd ett positivt resultat i koncernen. · Bruttomarginalen uppgick under kvartalet till 56% (60%) och ackumulerat till 59% (51%). Pointsecs andel av försäljningen uppgick under kvartalet till 30% (29%) och ackumulerat till 28% (19%). · Rörelseresultatet uppgick under kvartalet till -6,3 MSEK (-3,4) och ackumulerat till -39,3 MSEK (-70,7). Avvecklingskostnader belastar rörelseresultatet med 6,9 MSEK (4,1) under kvartalet och med 11,6 MSEK (13,0) ackumulerat. · Resultatet efter finansnetto uppgick under kvartalet till 0,5 MSEK (- 2,7) och under året till -29,8 MSEK (-62,5). Finansnettot har under kvartalet påverkats positivt med 5,2 MSEK avseende realiserad värdestegring i fonden Nektar. · Kassaflödet var under kvartalet positivt och likviditeten uppgick vid periodens utgång till 141 MSEK (150) inklusive outnyttjad checkkredit och orealiserade övervärden i fondtillgångar. Eget kapital uppgick till 133 MSEK (163), vilket innebär en soliditet på 65% (63%). VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET · Pointsec-beställningar erhölls från amerikanska Key Bank till ett ordervärde på 3,4 MSEK. · Väsentliga Pointsec-leveranser gjordes i Europa till bland andra Vattenfall, Nokia och AstraZeneca. · Intresset för Protect Data Solutions lösningserbjudande ökade och resulterade i uppdrag hos bland andra AeroTech Telub och com hem. · Under kvartalet tecknades avtal med en av Storbritanniens största banker avseende leverans av Pointsec under första kvartalet 2003. Ordervärdet uppgår till ca 5 MSEK. · Stora leveranser av säkerhetslösningar till Internetbanker skedde såväl i Sverige som i Norge. · En av Protect Data Solutions större kunder beslutades sig för att teckna avtal direkt med Protect Datas utländska leverantör. Beslutet innebär en minskad beräknad omsättning för affärsområdet under 2003, varför ett besparingsprogram innebärande ytterligare personalminskningar implementerades under december. HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG · Pointsec startar under första kvartalet 2003 verksamhet i Tyskland i det helägda dotterbolaget Pointsec Mobile Technologies GmbH. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20030212BIT00090/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser

Dokument & länkar