Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2002

Report this content

DELÅRSRAPPORT FöR PERIODEN 1 JANUARI-30 JUNI 2002 ANDRA KVARTALET · Omsättningen uppgick under andra kvartalet till 53,2 MSEK (49,7) och under perioden januari-juni till 95,9 MSEK (110,0). · Bruttomarginalen uppgick under kvartalet till 61% (52%) och ackumulerat till 59% (47%). Marginalförbättringen beror både på en högre andel försäljning av Pointsec och en högre andel tjänsteförsäljning. · Rörelseresultatet uppgick under kvartalet till -14,2 MSEK (- 28,5) och ackumulerat till -31,6 MSEK (-47,9). Avvecklingskostnader belastar rörelseresultatet med 4,0 MSEK (4,0) under kvartalet och med 4,0 MSEK (7,7) ackumulerat. Avvecklingarna beräknas ge kostnadsminskningar på ca 20 MSEK på helårsnivå. · Resultatet efter finansnetto uppgick under kvartalet till -12,7 MSEK (-32,1) och under perioden till -29,0 MSEK (-44,7). · Likviditeten uppgick vid periodens utgång till 134 MSEK (175) inklusive outnyttjad checkkredit. Eget kapital uppgick till 137 MSEK (175), vilket medförde en soliditet på 69% (74%). VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET · Thomas Bill tillträdde den 1 maj som ny VD för Protect Data AB. · Ytterligare beställningar avseende Protect Datas Internetbankslösning erhölls från FöreningsSparbanken, Östgöta Enskilda Bank och Länsförsäkringar. · Telia i Sverige och KMD (f d Kommunedata) i Danmark beslutade erbjuda Pointsec i sina outsourcingverksamheter och gjorde samtidigt tilläggsbeställningar avseende licenser. · Ytterligare rationaliseringsåtgärder vidtogs under kvartalet inom såväl affärsområde Solutions som affärsområde Pointsec. Totalt har personalstyrkan i koncernen, efter avyttring av det slovakiska bolaget, minskats med 25% sedan årsskiftet. HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG · Flera större beställningar avseende Pointsec-licenser har erhållits från bland andra Länsförsäkringar, Europeiska Investmentbanken i Luxemburg samt JD Edwards i USA. · Protect Data utökar sitt tjänsteutbud och lanserar digitala vakttjänster. · Kim Hyldig tillträdde den 1 augusti som ny VD för Protect Data AS i Danmark. · Protect Data Slovakia s.r.o. avyttrades i juli till bolagets VD, efter godkännande från den extra bolagsstämman den 18 juli. · Peter Larsson har per den 1 augusti utsetts till VD för Pointsec Mobile Technologies AB och operativ chef (COO) för affärsområdet Pointsec. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020828BIT00010/wkr0001.pdf Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020828BIT00010/wkr0002.doc

Dokument & länkar