Delårsrapport för perioden 1 januari-30 september 2001

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI-30 SEPTEMBER 2001 Tredje kvartalet - lågkonjunktur och osäker omvärld · Omsättningen uppgick under perioden till 155,1 MSEK (207,6), vilket är 25% lägre än föregående år. Minskningen hänför sig till Sverige, där marknaden för närvarande är återhållsam, samt till Norge, där föregående års siffror innehöll en enskild beställning på 27 MSEK. På övriga marknader har försäljningen ökat eller varit på oförändrad nivå. · Under tredje kvartalet uppgick omsättningen till 45,1 MSEK (75,1). Tredje kvartalet är normalt det svagaste under året men visade under föregående år ovanligt hög omsättning. Den lägre omsättningen i år hänför sig till Sverige och USA. · Resultatet efter finansnetto uppgick under perioden till -59,8 MSEK (7,5), varav under tredje kvartalet till -15,0 MSEK (4,0). Kostnadsmassan har under tredje kvartalet minskat med 20% jämfört de två tidigare kvartalen, varav cirka 6% utgörs av lägre lönekostnader på grund av semesteruttag. · Likviditeten uppgick vid periodens utgång till 152 MSEK (179) inklusive outnyttjade checkkrediter. Eget kapital uppgick till 160 MSEK (216), vilket medförde en soliditet på 70% (78%). · Väsentliga händelser under kvartalet · Pointsec i USA erhöll i september en beställning från den amerikanska skattemyndigheten IRS avseende säkerhetsprogramvaran Pointsec® for PC och Pointsec® for Palm OS. Ordervärdet uppgår till drygt 3 MSEK. · Protect Data har under perioden inlett ett samarbete med den amerikanska antivirustillverkaren Sybari. Protect Data blir genom samarbetet distributör av Antigen, det världsledande systemet för viruskontroll i e-postdatabaser. · Pointsec tecknade under kvartalet avtal med Alstom Power Sweden AB gällande leverans av säkerhetsprogramvaran Pointsec®. Ordervärdet uppgår till ca 1 MSEK, varav en tredjedel avser leveranser under 2001. · Douglas Chalmers tillträdde i juli som ny VD för Pointsec Mobile Technologies, Inc. i USA. · Marcus Jensen tillträdde i augusti som ny VD för Protect Datas finska dotterbolag Oy Protect Data Ab. · Händelser efter periodens utgång · Protect Datas dotterbolag Pointsec lanserade i oktober sin andra säkerhetsprogramvara för handdatorer - Pointsec® for Pocket PC. Pointsec har därigenom blivit lanseringspartner till Microsoft. · Magnus Söderlind tillträdde den 15 oktober som ny VD för det svenska dotterbolaget Protect Data Sverige AB och tillika som vVD i moderbolaget med övergripande ansvar för Protect Datas affärsområde Solutions. Magnus Söderlind kommer närmast från en VD-befattning inom Silicon Graphics. · Pointsec erhöll i oktober en beställning från WM-data i Danmark. Beställningen, som avser licenser för internt bruk, uppgår till drygt 2 MSEK. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/08/20011108BIT00150/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser

Dokument & länkar