FORTSATT GODA UTSIKTER FÖR POINTSEC

FORTSATT GODA UTSIKTER FÖR POINTSEC ANDRA KVARTALET · Omsättningen uppgick till 44,4 MSEK (53,1). · Intäkterna från Pointsec-verksamheten uppgick till 28,2 MSEK (30,6), vilket utgjorde 64% (58%) av totala intäkter. · Bruttoresultatet uppgick till 36,0 MSEK (40,8), vilket medförde en bruttomarginal på 81% (77%). · Resultatet efter finansnetto uppgick till -0,6 MSEK (3,3). DELÅRSPERIODEN JANUARI - JUNI · Omsättningen ökade med 17% till 102,5 MSEK (87,5). · Intäkterna från Pointsec-verksamheten ökade med 51% till 68,3 MSEK (45,2). · Bruttoresultatet uppgick till 84,0 MSEK (64,3), vilket medförde en bruttomarginal på 82% (73%). · Resultatet efter finansnetto uppgick till 14,5 MSEK (-3,1). · Resultatet efter skatt uppgick till 9,2 MSEK (-3,1). · Resultatet per aktie uppgick till 0:87 SEK (-0:29). KONCERNCHEF THOMAS BILL KOMMENTERAR: Resultatet för andra kvartalet i år blev något svagare efter två mycket bra kvartal. Vid jämförelse med såväl första kvartalet i år som andra kvartalet föregående år bör dock beaktas att dessa kvartal innehöll stora enskilda leveranser på 22 MSEK respektive 12 MSEK. Under andra kvartalet i år försköts däremot en del större affärer framåt i tiden. Det är dock tillfredställande att Pointsec når en försäljning på 28,2 MSEK utan att några större enskilda affärer avslutats. Det visar på en starkt underliggande tillväxt i Pointsec verksamheten. Den positiva utvecklingen för Pointsec leder till en fortsatt, men försiktig, expansion av affärsområdet, vilket leder till något högre kostnader. Målet är även fortsättningsvis att Pointsecs expansion skall ske under lönsamhet. Ett av glädjeämnena under kvartalet har varit att Pointsecs tyska dotterbolag erhållit sin största beställning hittills, vilken även levererades under kvartalet. Kunden är en världsledande aktör inom finanssektorn och ordern avsåg 4.000 licenser av Pointsec for PC. Sedan årsskiftet har koncernens starka finansiella ställning förbättrats ytterligare genom ett positivt kassaflöde på mer än 30 MSEK. Som nämnts blev det andra kvartalet svagare på grund av att ett antal affärer skjutits framåt i tiden. Flera av dessa förväntas dock avslutas redan under tredje kvartalet, vilket innebär att detta vanligen säsongsmässigt svaga kvartal beräknas bli starkare än normalt. Intäkterna för Pointsec beräknas åtminstone vara i nivå med andra kvartalets. Detta medför att vår bedömning kvarstår att koncernens resultat för helåret blir väsentligt bättre än 2003 kvarstår. Frågor med anledning av denna rapport besvaras av bolagets VD Thomas Bill, tel: + 46-8-459 54 95, mobil: + 46-70 542 62 71, e-mail: thomas.bill@protectdata.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/19/20040819BIT20010/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser

Dokument & länkar