Komplettering av förslag till ordinarie bolagsstämma avseende ny styrelse i bolaget

Komplettering av förslag till ordinarie bolagsstämma avseende ny styrelse i bolaget Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Protect Data AB publicerades den 11 mars 2003. I kallelsen angavs att aktieägare representerande mer än 30% av det totala röstetalet i bolaget kommer att föreslå omval av de ordinarie styrelseledamöterna Martin Bjäringer, Johan Brenner, Jonas Fredriksson, Roger Gullqvist, Harald Nilsonne samt Carl Rosvall. Sven Hagströmer hade undanbett sig omval. Som komplement till detta förslag kommer samma aktieägargrupp att föreslå nyval av Ulrika Hagdahl som ordinarie ledamot. Ulrika Hagdahl, född 1962, är en av grundarna till Orc Software. Orc Software, som är noterat på Attract 40 vid Stockholmsbörsen, utvecklar och marknadsför framgångsrikt programvaror för elektronisk handel av finansiella instrument. Ulrika Hagdahl har varit anställd i Orc Software från bolagets start 1987, varav 10 år som verkställande direktör. Hennes erfarenheter avseende ledning av ett tillväxtföretag, verksamt inom programvarubranschen, kommer att vara en stor tillgång för Protect Data i allmänhet och för frågor som gäller affärsområde Pointsec i synnerhet. Ulrika Hagdahl lämnar den 1 april 2003 sin anställning i Orc Software. Övriga styrelseuppdrag är som ledamot i Orc Software AB, Orc ExNet AB samt IP-Only Telecommunication AB. För ytterligare information kontakta gärna Martin Bjäringer, styrelseordförande Protect Data AB (publ), telefon 0704-23 59 04. e-post martin.bjaringer@protectdata.com Protect Data AB är en koncern som erbjuder heltäckande IT- säkerhetslösningar för stora företag och organisationer. Företaget fokuserar idag på fyra affärsområden: digitala identiteter och resurssäkerhet, nätverkssäkerhet, antivirus och innehållssäkerhet, samt konsulttjänster för informationssäkerhet. Inom dessa områden erbjuder man heltäckande IT-säkerhetslösningar baserade på bland annat accesskontroll- och krypteringssystem, antivirussystem, brandväggar, digital vakttjänst, användaridentifiering och innehållskontroll, säkra VPN- och PKI-lösningar, digitala signaturer samt system för säkra transaktioner. Dotterbolaget Pointsec Mobile Technologies utvecklar accesskontrolls- och krypteringssystem för bland annat stationära och bärbara datorer, handdatorer och smarta telefoner. Protect Data är marknadsledande i Norden inom sitt affärsområde och har dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Storbritannien och USA. Protect Data har ca 100 anställda och är noterat på Stockholmsbörsen. Besök även: www.protectdata.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/26/20030326BIT00970/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/26/20030326BIT00970/wkr0002.pdf

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser

Dokument & länkar