Rapport från ordinarie bolagsstämma i Protect Data AB (publ) onsdagen den 9 april 2003

Rapport från ordinarie bolagsstämma i Protect Data AB (publ) onsdagen den 9 april 2003 Verkställande direktörens anförande till närvarande aktieägare innehöll bland annat följande information: År 2002 har präglats av den rådande lågkonjunkturen och påverkat Protect Data koncernen negativt. Omsättningen uppgick till 203,7 MSEK, vilket är en minskning med 9% jämfört med föregående år (224,9). Vidtagna åtgärder medförde dock att, den minskade omsättningen till trots, resultatet efter finansnetto förbättrades och uppgick till -29,8 MSEK (-62,5). Inom koncernens båda affärsområden Pointsec respektive Protect Data Solutions har viktiga steg tagits mot att skapa lönsamma verksamheter. Rationaliseringar och kostnadsneddragningar har genomförts och medfört att verksamheterna idag bedrivs effektivare. Protect Datas starka finansiella ställning har kunnat bibehållas och koncernen redovisade vid utgången av 2002 en soliditet på 65%, ett eget kapital på 133 MSEK och likvida medel, inklusive outnyttjade checkkrediter och övervärden i finansiella placeringar, uppgick till 141 MSEK. På stämman fattades bland annat följande beslut: · Till ny styrelse omvaldes Martin Bjäringer, Johan Brenner, Jonas Fredriksson, Roger Gullqvist, Harald Nilsonne och Carl Rosvall samt nyvaldes Ulrika Hagdahl. Sven Hagströmer hade avböjt omval. Den nyvalda ledamoten Ulrika Hagdahl, född 1962, är en av grundarna till Orc Software. Orc Software, som är noterat på Attract 40 vid Stockholmsbörsen, utvecklar och marknadsför framgångsrikt programvaror för elektronisk handel av finansiella instrument. Ulrika Hagdahl har varit anställd i Orc Software under 15 år, varav 10 år som verkställande direktör. Övriga styrelseuppdrag är ledamot i Orc Software AB, Orc ExNet AB samt IP-Only Telecommunication AB. · Beslutades att styrelsearvode skall utgå med 100.000 kronor till ordförande och med 50.000 kronor vardera till ledamot som ej är anställd i bolaget. · Till ny revisorssuppleant valdes Björn Sundkvist från revisionsfirman Deloitte & Touche. Björn Sundkvist, född 1953, är auktoriserad revisor sedan 1982 och är bland annat revisor i Scribona AB och Green Cargo AB. Björn Sundkvist är därtill medlem i FAR's Examensråd samt FAR's yrkesetiska Råd. · Beslutades att överföra 236.500 optionsrätter från befintligt optionsprogram 2001/2006, ursprungligen riktat till anställda i USA och erbjudna enligt amerikansk praxis, till att istället erbjudas till anställda i Europa. Skälet är att optionsrätterna inte längre är användbara i USA på grund av de senaste årens kraftigt sänkta aktiekurser. Optionsrätterna är dock användbara enligt europeisk praxis. De kommer att erbjudas huvudsakligen enligt de villkor som antogs av bolagsstämman 2001 och överlåtas till anställda till marknadsvärde på respektive överlåtelsedag. · Beslutades att ge ut ett nytt optionsprogram omfattande 300.000 optioner berättigande till teckning av lika många aktier. Programmet riktas till nuvarande och framtida anställda i USA. Optionerna tecknas av Protect Datas amerikanska dotterdotterbolag Pointsec Mobile Technologies Inc. som överlåter optionerna vidare enligt bestämmelserna i en "Stock Option Plan". Optionerna överlåtes härvid vidare enligt amerikansk modell, innebärande bland annat att optionerna intjänas dels genom anställningstid och dels genom prestation. Optionerna erhålles vederlagsfritt och optionsinnehavarens lösenpris motsvarar aktuell börskurs per dagen för tilldelning, dock lägst 10:45 kronor. · Det nya programmet ger en utspädningseffekt om ca 3%. För samtliga utestående optionsprogram sammantaget uppgår utspädningseffekten till ca 12%. Två av programmen har dock så höga teckningskurser (316 kronor respektive 219 kronor) att det är osannolikt att dessa optioner kommer att utnyttjas. Exklusive dessa två program uppgår den sammantagna utspädningseffekten till ca 9%. · Beslutades att nedsätta överkursfonden med 88.828.960,50 kronor för överföring till fritt eget kapital. Ändamålet med nedsättningen är att skapa handlingsfrihet för bolaget för exempelvis återköp av egna aktier och framtida utdelning till aktieägarna. Nedsättningen kommer att ske efter att tingsrätten godkänt densamma. Förfarandet beräknas ta ca sex månader. · Beslutades att ge generellt bemyndigande till styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma emittera maximalt 1.500.000 nya aktier i bolaget. · Beslutades att till nästa ordinarie bolagsstämma lämna förslag avseende nomineringskommitté, samt godkändes styrelsens förslag att inrätta revisionskommitté. Ersättningsfrågor kommer liksom tidigare att behandlas av styrelsen gemensamt. · Utdelning lämnas ej för räkenskapsåret 2002. Bolagsstämmans fullständiga beslut finns tillgängligt på bolagets kontor. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet omvaldes Martin Bjäringer till ordförande och Carl Rosvall till vice ordförande. För ytterligare information kontakta gärna VD Thomas Bill, Protect Data AB (publ), telefon 08-459 54 00. e-post thomas.bill@protectdata.com. ------------------------------------------------------------------------ Protect Data AB är en koncern som erbjuder heltäckande IT- säkerhetslösningar för stora företag och organisationer. Företaget fokuserar idag på fyra affärsområden: digitala identiteter och resurssäkerhet, nätverkssäkerhet, antivirus och innehållssäkerhet, samt konsulttjänster för informationssäkerhet. Inom dessa områden erbjuder man heltäckande IT-säkerhetslösningar baserade på bland annat accesskontroll- och krypteringssystem, antivirussystem, brandväggar, digital vakttjänst, användaridentifiering och innehållskontroll, säkra VPN- och PKI-lösningar, digitala signaturer samt system för säkra transaktioner. Dotterbolaget Pointsec Mobile Technologies utvecklar accesskontrolls- och krypteringssystem för bland annat stationära och bärbara datorer, handdatorer och smarta telefoner. Protect Data är marknadsledande i Norden inom sitt affärsområde och har dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Storbritannien och USA. Protect Data har ca 100 anställda och är noterat på Stockholmsbörsen. Besök även: www.protectdata.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/10/20030410BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/10/20030410BIT00350/wkr0002.pdf

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser

Dokument & länkar