PROVENTUS OFFENTLIGGÖR SUBSTANSVÄRDE FÖR PROVENTUS CAPITAL PARTNERS III

Informationen är sådan som Proventus Capital Partners III AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 oktober 2017 klockan 14.15.

Proventus offentliggör idag att substansvärdet för Proventus Capital Partners IIIs kapitalandelsbevis uppgick till 843 951 kronor per andel för kapitalandelsbevis av serie A och till 21 305 143 kronor per andel för kapitalandelsbevis av serie B vid marknadens stängning 31 december 2017.

För det fjärde kvartalet utbetalas ingen löpande avkastning. Den 29 januari 2018 sker en amortering om 103 000 kronor för kapitalandelsbevis av serie A och 2 575 000 kronor för kapitalandelsbevis av serie B.

Tillgångarna i Proventus Capital Partners III består till 11,6 procent av noterade företagsobligationer och till 88,4 procent av privata företagslån.

Under det fjärde kvartalet gjorde Proventus Capital Partners III tilläggsinvesteringar i ett befintligt privat företagslån och i en befintlig noterad företagsobligation. Ett privat företagslån återbetalades under kvartalet.

Daniel Sachs, VD Proventus, telefon: 08 723 31 00

Proventus Capital Partners är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. Proventus Capital Partners genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. Proventus Capital Partners totala till­gångar i fonderna uppgår till 2.5 miljarder euro och förvaltas av Proventus Capital Management AB, som ägs av företagsledningen. Proventus AB som har grundats och ägs av Robert Weil, är en av de största investerarna i Proventus Capital Partners fonder. Proventus Capital Partners IIIs kapitalandelsbevis av serie A1 och av serie B är utgivna av Proventus Capital Partners III AB (publ) och noterade på Debt Securities-segmentet vid Nordic Growth Market NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till drygt 50.

Prenumerera

Dokument & länkar