Kvartalsrapport 1 2018/2019

FINANSIELL ÖVERSIKT KVARTAL 1 2018/2019

1 april - 30 juni 2018. 

Totala intäkter uppgick till 4 884 (4 200) TSEK. 

Rörelseresultat efter avskrivningar exklusive sociala avgifter för aktiegåva* uppgick till 1 122(1 462) TSEK.  

Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 913*(1 462) TSEK.

Resultat efter skatt uppgick till 691*(1 139) TSEK. Skattekostnad är schabloniserad. Resultat per aktie uppgick till 0,104* (0,171) SEK.

Under det första kvartalet uppgick den organiska omsättningstillväxten till 16,3 procent. 

*Sociala avgifter för aktiegåva tillhör inte den löpande verksamheten och är därmed en extraordinär kostnad. Under det första kvartalet 2018 belastades rörelseresultat med sociala avgifter på 209 TSEK på grund av överlåtelse av aktier vederlagsfritt från bolagets huvudägare till bolagets CTO.  

HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 

Bolaget kommunicerade den 20:e april 2018 att bolaget har accepterat ett systemutvecklingsarbete av en ny portal till en ny kund med säte i Göteborg. Ordervärdet motsvarar ca 500-700 TSEK och förväntas framförallt produceras under april-september 2018. 

Bolaget kommunicerade den 23.e april 2018 att Bolagets två huvudägare Faraj Industries AB och Peter Klein Holding AB som är helägda av bolagets grundare Bawan Faraj respektive Peter Klein har enligt plan den 19 april 2018 vederlagsfritt överlåtit 41 666 aktier vardera(tillsammans 83 332 aktier) till bolagets CTO Oscar Wennerström. Bolaget kommer belastas med sociala avgifter på cirka 200 TSEK då transaktionerna skattemässigt behandlas som löneförmån. Bolaget har kommunicerat om gåvan tidigare, senast den 2 januari 2018, och är bestämt sedan innan bolagets notering 27 juni 2016. 

HÄNDELSER EFTER FÖRSTA KVARTALET

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning med ett belopp om 14.003.999,1 kr fördelat lika på det totala antalet aktier i bolaget, vilket motsvarar en utdelning om 2,1 kr per aktie i bolaget fördelat på bolagets 6.668.571 st aktier. Utdelningen ska betalas ut snarast efter avstämningsdagen och inte senare än 2 oktober 2018. Avstämningsdagen är den 27 september 2018.

VD HAR ORDET  

Det första kvartalet, april-juni 2018, resulterade i en tillväxt på 16,3 procent dock med en negativ vinstutveckling även om vi bortser från den extraordinära kostnaden, sociala avgifter på aktiegåva, på 209 TSEK. Bolaget har aldrig tidigare haft en lika hög nettoomsättning under ett kvartal. Tyvärr sjönk vinstmarginalen under kvartalet vilket absolut inte är acceptabelt, särskilt när bolaget kommunicerade i föregående kvartalsrapport att vinstmarginalen beräknas förbättras.  

Den lägre vinstmarginalen beror på att ny personal har krävt mer utbildning och infasning. Vidare har vi förändrat vår process för projekt- och produktionsstyrning vilket har resulterat i användning av ett nytt digitalt system för att hantera samtliga kunduppdrag och övergripande produktionsplanering. Slutligen har vi upplevt lägre lönsamhet än beräknat i flertalet kunduppdrag.

Bolaget har nu påbörjat ett effektiviseringsarbete för att höja vår vinstmarginal. Vi anser att nuvarande vinstmarginal definitivt kan höjas genom att vara mer selektiv i val av kunduppdrag samt bättre utbildning och infasning av ny personal.  Den förbättrade lönsamheten beräknas synliggöras under det tredje kvartalet, oktober-december 2018.

Samtidigt har vi ökat vårt försäljningsarbete för att bibehålla vår expansiva tillväxt. 

Bawan Faraj

VD, Provide IT Sweden AB


ANTALET AKTIER

Bolaget har per 2018-06-30, 6 668 571 aktier.

KOMMANDE RAPPORTER

Kvartalsrapport 2 2018/2019 -                2018-11-29

Kvartalsrapport 3 2018/2019 -                2019-02-27

Bokslutskommuniké 2018/2019 -          2019-05-29

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

INTÄKTSREDOVISNING

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

PÅGÅENDE TJÄNSTEUPPDRAG

Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas, så kallad successiv vinstavräkning.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enlig plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Inventarier, verktyg och installationer       5 år
DENNA RAPPORT HAR INTE GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR.

Denna information är sådan information som Provide IT Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2018. 


För ytterligare information

Bawan Faraj VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Om Provide IT Sweden
Provide IT är en digital produktionsbyrå med fokus på utveckling av applikationer för webb och mobil. Bolaget arbetar huvudsakligen med plattformar som baseras på Open Source, vilket innebär att Bolaget fritt kan använda och modifiera plattformarnas källkod i egna projekt. Bolaget grundades 2012 och har sedan starten vuxit snabbt och med hög lönsamhet.

Om oss

Provide IT skapar affärsnytta för organisationer genom att utveckla webb- och mobilapplikationer inom vedertagna plattformar.

Prenumerera