Delårsrapport från Pyrosequencing AB för andra kvartalet 2002

Report this content

Delårsrapport från Pyrosequencing AB för andra kvartalet 2002 - Företaget strömlinjeformar verksamheten för att maximera näraliggande möjligheter och inför kostnadsbesparingar - Uppsala den 8 augusti 2002. Pyrosequencing AB (Stockholm: PYRO A) lämnar idag sin delårsrapport för andra kvartalet 2002. Erik Walldén, VD och koncernchef för Pyrosequencing, kommenterar resultatet för andra kvartalet och företagets strategi: "Introduktionen nyligen av tre nya produkter har redan lett till en ökning av efterfrågan på Pyrosequencings teknologi och produkter, vilket bland annat illustreras av de 15 beställningarna på HS- och MA-system. Vid halvårsskiftet fanns beställningar på 13 nya system som ännu inte levererats och därför inte inräknats i försäljningssiffrorna. Marknaden har inte varit gynnsam på den senaste tiden, men vi anser fortfarande att potentialen inom tillämpad genomik är stor och växande, särskilt när det gäller kliniska tillämpningar. Vi kommer nu att försöka ta vara på möjligheterna till klinisk användning av vår teknologi inom vår kärnverksamhet, snarare än i en separat affärsenhet. Därigenom kommer vi att kunna utnyttja den befintliga teknologiska plattformen effektivare för att ta vara på näraliggande möjligheter inom detta marknadssegment. På längre sikt kommer produktutveckling för rutindiagnostik att ske via omfattande samarbeten, i stället för att vi bygger upp en egen infrastruktur för detta. Samtidigt genomför vi en plan för kostnadsbesparingar för att snabbare nå fram till lönsamhet." Viktiga händelser under andra kvartalet 2002: - 24 beställningar på nya system inkom; 13 bokförda som intäkt. - Antalet system som beställts men ej levererats var vid halvårsskiftet 13, jämfört med 2 vid kvartalsskiftet mars/april. - PSQ(TM) HS 96A lanserades - ett system för DNA-analys med hög känslighet som ger maximal kapacitet och större kostnadseffektivitet vid analys av SNP och mutationer. - Vacuum Prep Tool presenterades, för effektivare beredning av DNA-prov för analys i systemet PSQ(TM) HS 96A. - Forskningssamarbetet med universitetet i Genève utökades till att även omfatta rutinmässig genanalys vid fosterdiagnostik. - Affärsenheten Molecular Diagnostics integreras i kärnverksamheten för att förbättra möjligheterna att snabbt kunna utnyttja teknologin Pyrosequencing för kliniska tillämpningar. - Program införs i bolaget för att minska kostnaderna och förbereda Pyrosequencing för en kommande marknadsexpansion. Sammandrag av det ekonomiska resultatet (siffrorna avser miljoner, utom värden per aktie) Första halvåret Andra kvartalet 2002 2002 2001 2002 2002 2001 USD** SEK SEK USD** SEK SEK 16,3 Nettoförsäljning 3,9 36,3 44,2 1,8 24,6 Bruttovinst 2,8 25,4 32,5 1,2 11,0 18,5 Bruttovinstmarginal 70 70 74 67 67 75 , % Rörelseresultat -8,6 -79,4 -83,6 -4,8 -44,6 -44,6 Resultat efter -7,5 -68,6 -62,5 -4,7 -43,2 -37,3 finansiella poster Nettoresultat -9,0 -82,5 -58,2 -5,5 -50,3 -35,1 2002 2001 Vägt genomsnittligt antal 34 770 100 34 769 650 utestående aktier Vägt genomsnittligt antal 35 655 068 36 422 035 utestående aktier efter full utspädning Utestående stamaktier per den 30 34 770 100 34 770 100 juni Per den 30 juni Per den 31 dec 2001 2002 USD** SEK USD** SEK Kassa och kortfristiga 19,1 175,7 24,1 222,0 placeringar* Värdepapper som långfristiga 42,1 387,7 48,1 443,2 placeringar* Övriga tillgångar 21,1 194,0 19,8 181,6 Summa tillgångar 82,3 757,4 92,0 846,8 Eget kapital 76,3 702,0 85,3 785,0 Avsättningar 6,0 55,4 - - Övriga skulder - - 6,7 61,8 Summa eget kapital, 82,3 757,4 92,0 846,8 avsättningar och skulder *Totalt, kassa samt kort- och långfristiga placeringar = 563,4 MSEK **Nominell omräkningskurs: 9,207 SEK=1,00 USD Ekonomisk ställning För andra kvartalet 2002 redovisar bolaget intäkter på 16,3 MSEK, jämfört med 24,6 MSEK under motsvarande period 2001. Försäljningen av förbrukningsvaror ökade jämfört med första kvartalet och som andel av försäljningen ökade den till 37,8 procent, jämfört med 28,6 procent för föregående kvartal. Vid halvårsskiftet fanns 13 instrument beställda men ej levererade, jämfört med 2 vid kvartalsskiftet mars/april. Bruttovinstmarginalen för andra kvartalet 2002 uppgick till 67 procent, jämfört med 75 procent för motsvarande period 2001. Den minskade marginalen avspeglar delvis försäljning av produkter till återförsäljare som bygger ut sin försäljning till att omfatta de nya produkterna från Pyrosequencing. Efterhand som försäljningen av reagens växer förväntar sig företaget en ökad effektivitet i sin nya fabrik som för tillfället används till en bråkdel av sin fulla kapacitet. Rörelsekostnaderna minskade till 55,6 MSEK för andra kvartalet 2002, jämfört med 63,1 MSEK för samma period 2001. Minskningen orsakas i första hand av en aktivering av utvecklingskostnader på 25,5 MSEK (under rubriken Balanserade utvecklingskostnader), vilket delvis kompenserats av ökade kostnader för försäljning och marknadsföring i samband med nya produkter, sammanlagt 3,7 MSEK, samt ökade utgifter på 9,8 MSEK för aktiviteter i samband med utveckling av kliniska tillämpningar. Enligt svensk redovisningspraxis fortsätter bolaget att aktivera kostnader för utvecklingen av nya produkter. Efterhand kommer dessa kostnader att skrivas av över den beräknade ekonomiska livslängden för respektive produkt. Under de första sex månaderna 2002 aktiverades 49,4 MSEK i utvecklingskostnader. Pyrosequencing redovisar en nettoförlust på 50,3 MSEK (1,45 SEK per aktie) för andra kvartalet 2002, jämfört med en nettoförlust på 35,1 MSEK (1,01 SEK per aktie) för samma period föregående år. Per den 30 juni 2002 uppgick de likvida tillgångarna i form av kontanter, likvida medel och högvärdiga skuldebrev, inräknat placeringar med löptider på över 12 månader, till 563,4 MSEK, jämfört med 665,2 MSEK per den 31 december 2001. Större delen av dessa placeringar utgörs av skuldförbindelser utgivna av svenska staten, högvärdiga skuldebrev utställda av företag samt obligationer utställda av svenska landsting. Pyrosequencing har inga låneskulder. Pyrosequencing tillkännager också idag att ett program inletts inom hela företaget för att sänka kostnader, så att utgifterna justeras till att återspegla dagens marknadssituation. Programmet gör även företaget redo att dra nytta av kommande tillväxt på marknaden för tillämpad genomik. Efterhand kommer åtgärderna att leda till en 10-procentig minskning av kostnaderna på en månatlig basis. Kostnader på något mindre än 1,9 MSEK relaterade till detta program kommer att bokföras under det tredje kvartalet. Maximering av möjligheterna inom tillämpad genomik Baserat på de framgångarna i forskningssamarbetena som etablerats av bolagets affärsenhet for molekylär diagnostik har Pyrosequencing identifierat näraliggande möjligheter på marknaden för kliniska tillämpningen av företagets teknologi. Företaget kommer nu att utveckla dessa tillämpningar igenom sin kärnverksamhet, istället för att bygga upp en ny infrastruktur för utveckling av kliniska produkter som omfattas av krav på myndigheternas godkännande. På detta sätt kan Pyrosequencing snabbt få genomslag på marknaden för klinisk forskning och generera intäkter på kort sikt. För att maximera utnyttjandet av teknologin Pyrosequencing på området tillämpad genomik har Jerry Williamson, tidigare chef för affärsenheten Molecular Diagnostics, utsetts till VD i Pyrosequencing, Inc. Detta innebär att Jerry Williamson blir chef för verksamheten i Nordamerika. Marknadsföring och försäljning Företaget lanserade sin andra stora produkt 2002, efter introduktionen av flerfunktionssystemet PSQ(TM) 96 MA System några veckor tidigare. Det nya PSQ(TM) HS 96A System är konstruerat för att kräva avsevärt mindre mängder av både prov och reagens, vilket gör det nya systemet mer kostnadseffektivt. Det är baserat på synpunkter och erfarenheter från kunder och Pyrosequencing räknar med att denna nya produktserie kommer att locka nya kunder och ytterligare förstärka företagets ledande position på marknaden för tillämpad genomik. Under andra kvartalet fick Pyrosequencing beställningar på 15 system i serierna HS och MA från ledande läkemedels- och bioteknikbolag, liksom till akademiska institutioner på olika håll i världen. Nästan 25 procent av företagets kunder har redan uttryckt önskemål om uppgradering till det nya flexibla systemet PSQ 96 MA, medan andra är intresserade av den kostnadseffektiva och högproduktiva plattformen PSQ HS. Till kunderna under andra kvartalet hör Genzyme Corporation, som beställt 3 system, North Shore Hospital, Rutgers University, McGill University, MD Anderson Cancer Center, Mayo Clinic Jacksonville, University of Alberta Cross Cancer Institute, Goethe-Universität och IMGM Laboratories. Fyra av dessa beställningar har gjorts av befintliga kunder, vilket indikerar hög grad av tillfredsställelse med Pyrosequencings produkter och tjänster. Kvartalets försäljning, plus inneliggande beställningar på 13 system, är ett starkt bevis på det växande intresset för dessa nya produkter. Företaget räknar därför med en förstärkning på intäktssidan under de närmaste kvartalen. Som en del av företagets satsning på att förbättra flera aspekter av processen för genotypning har Pyrosequencing också introducerat ett nytt provberedningsverktyg, Vacuum Prep Tool, för sitt PSQ HS 96A System. Denna handhållna apparat halverar tiden för provberedning - 96 DNA-prov kan behandlas på mindre än 15 minuter. Under andra kvartalet har företaget också genomfört 16 teknologiseminarier i Nordamerika och fyra länder i Europa. Föredrag av ledande forskare inom genomikområdet och praktiska demonstrationer av tekniken attraherade över 1000 forskare och branschexperter från hela världen. Seminarieprogrammet gav gruppen som arbetar med försäljning och marknadsföring många värdefulla kontakter och skapade ett forum för forskare att dryfta och inventera nya metoder och idéer inom tillämpad genomik. Forskning och utveckling Företagets FoU har inriktats på att bredda tillämpningarna av teknologin Pyrosequencing för att tillgodose de växande behoven på området tillämpad genomik. Hit hör utveckling av en produkt som liknar det bänkbaserade standardsystemet PSQ 96 men har 384 mikrobrunnar och kan utnyttja den nyligen presenterade programvaran för MA-systemet. Företaget driver också flera interna projekt gällande utveckling av analystekniken. Några av dessa gäller kliniska tillämpningar. Det pågående samarbetet med akademiska och kommersiella partners fortsätter. Pyrosequencing räknar med att upprätta ytterligare sådana samarbeten kring forskning och utveckling för att hitta nya kliniska tillämpningar för teknologin Pyrosequencing. Efter framgångsrikt samarbete med universitetet i Genève om Downs syndrom har företaget kungjort att detta forskningssamarbete skall utvidgas till att gälla utveckling av snabb, DNA-baserad diagnostik. Samarbetet gäller nu kromosomerna 18, 13, X och Y, och täcker de flesta av de vanliga kromosomavvikelser som är aktuella vid fosterdiagnostik. Företagets andra samarbeten gällande kliniska tillämpningar av den teknologiska plattformen befinner sig i olika stadier. Flera har resulterat i vetenskapliga artiklar som beskriver användning av teknologin Pyrosequencing för studier av infektionssjukdomar, ärftliga sjukdomar och farmakogenomisk testning. Personal Per den 30 juni 2002 var det totala antalet anställda inom koncernen Pyrosequencing 156, jämfört med 121 per den 30 juni 2001 och 141 per den 31 december 2001. Denna delårsrapport har inte granskats av företagets revisorer. Inbjudan till telefonkonferens En telefonkonferens för analytiker och investerare kommer att genomföras i dag torsdagen den 8 augusti klockan 10.00 EST / 15.00 GMT / 16.00 svensk tid. Närmare uppgifter om konferensen lämnas av Claire Rowell +44 (0) 20 7269 7285. Erik Walldén VD och koncernchef Om Pyrosequencing AB Pyrosequencing AB utvecklar, tillverkar och säljer kompletta system för snabb tillämpad genetisk analys, baserade på företagets patenterade teknologi Pyrosequencing(TM), en metod med bred tillämpning för sekvensbestämning av DNA. Pyrosequencing är ledande på den globala marknaden för tillämpad genomik med över 180 system sålda till stora läkemedelsbolag, bioteknikföretag och ansedda forskningsinstitutioner över hela världen. Företaget samarbetar aktivt med ledande branschföreträdare för att utveckla kliniska tillämpningar av teknologin för sjukdomsdiagnostik, kliniska prognoser och farmakogenomisk testning. Pyrosequencings produkter omfattar det bänkbaserade PSQ(TM)96 System, PSQ(TM)96MA System, PSQ(TM)HS 96A System och systemet PTP(TM) med hög processkapacitet samt tillhörande mjukvaror och reagenskit. Bland Pyrosequencings kunder märks AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Merck, Schering-Plough, the National Institutes of Health (NIH) i USA, CDC, Yale University, Karolinska Institutet, Genzyme Corp., Biogen, Oxagen, NASA, DuPont Agriculture, Goethe-Universität samt IMGM Laboratories. Företagets hemsida är www.pyrosequencing.com Pyrosequencing AB Erik Walldén Theresa McNeely, Sr. Director VD och koncerchef Investor/Public Relations 070 - 326 98 70 +1 877 797 6767 erik.wallden@pyrosequencing.com theresa.mcneely@pyrosequencing.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/08/20020808BIT00500/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/08/20020808BIT00500/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar