Karolinska institutet kommer att använda teknologin Pyrosequencing(TM) i sjukdomsrelaterad forskning

Karolinska institutet kommer att använda teknologin Pyrosequencing(TM) i sjukdomsrelaterad forskning --Två avdelningar köper PSQ(TM) 96 System-- Pyrosequencing AB utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta system för tillämpad genetisk analys. Bolaget meddelar i dag att Karolinska In- stitutet i Solna kommer att börja använda teknologin Pyrosequencing(TM) i sjukdomsrelaterad forskning kring genvarianter, så kallade Single Nucleo- tide Polymorphism (SNP). Två avdelningar vid Karolinska har oberoende av varandra köpt var sitt PSQ 96 System för SNP-analys. " Framgångsrik forskning kring komplexa sjukdomar såsom kraftig övervikt och vissa psykiatriska sjukdomar är till stor del beroende av hög nog- grannhet i analysresultaten", säger Martin Schalling, professor i medi- cinsk genetik, Karolinska Institutet vid Karolinska Sjukhuset. "Efter att ha testat 2000 prover utan ett enda analysfel är vi övertygade om att Py- rosequencing uppfyller våra krav för SNP-analys. Detta PSQ 96 System kom- mer att utgöra en del av en centralfunktion för forskning på sjukhuset. Vi har redan fått förfrågningar från andra forskargrupper som vill kunna identifiera tag-sekvenser och genomföra SNP-analys." Professor Anders Hamsten vid Gustaf V Forskningsinstitution på samma in- stitut studerar genetiska aspekter av de vanligaste folksjukdomarna såsom diabetes och hjärtinfarkt. Han har inom detta område ett nära samarbete med Tekniska Högskolan i Stockholm. "Vi tar emot ett stort antal patient- prover för analys. Teknologin Pyrosequencing är bevisligen enkel, lätt att hantera och snabb, vilket gör att den passar mycket bra för vårt laborato- rium som har många användare", säger professor Hamsten. "Vi är mycket smickrade av att två avdelningar, oberoende av varandra, vid en så ansedd institution som Karolinska Institutet visar tilltro till vår banbrytande teknologi", säger Erik Walldén, VD i Pyrosequencing. "Detta är ännu ett i raden av exempel där vi framgångsrikt säljer till viktiga referensinstitutioner världen över." PSQ 96 System lanserades tidigare i år som det första kommersiellt till- gängliga systemet för tillämpad genetisk analys och har snabbt etablerats på de europeiska, amerikanska och japanska marknaderna. Produkten är base- rad på bolagets patenterade teknologi och erbjuder kostnadseffektiv SNP- analys med hög kapacitet. PSQ 96 System inkluderar sekvenseringsinstru- ment, mjukvara och reagenskit som är nödvändiga för att genomföra SNP- analys. Utöver ansedda forskningsinstitutioner, som Karolinska Institutet, Natio- nal Cancer Center i Tokyo och National Institute of Health i USA, har Py- rosequencing globala kunder som omfattar stora läkemedels-företag, genetikföretag och agrobioteknikföretag. Bland kunderna märks AstraZeneca, Cereon Genomics LLC och DuPont Agriculture. Pyrosequencing AB utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta system för tillämpad genetisk analys, vilka baseras på bolagets teknologi Pyrose- quencing , en ny teknologi för sekvensering av DNA som är enkel att använ- da, är som är enkel att använda, noggrann och reproducerbar. Pyrosequen- cings teknologi tillmötesgår den växande efterfrågan på tillämpad genetisk analys inom en rad olika områden, bland annat rutinanalyser för forskning och kliniskt bruk, samt storskaliga, skräddarsydda, industriella tillämp- ningar för exempelvis läkemedels-utveckling. Bolagets växande lista på kunder inkluderar CuraGen Corporation, SmithKline Beecham och National In- stitute of Health. Bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala och dotterbola- get i USA är baserat i Bostonområdet. Pyrosequencing har också förälj- ningskontor och distributionspartners i Skandinavien, Storbritannien, Tyskland, BeNeLux, Schweiz och Japan. Pyrosequencing AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Erik Walldén VD, Pyrosequencing AB E-MAIL erik.wallden@pyrosequencing.com Tel: 018-565902 eller 070-326 98 70 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001005BIT00580/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001005BIT00580/bit0002.pdf

Dokument & länkar