Pyrosequencing AB redovisar resultatet för fjärde kvartalet och hela året 2000 --PSQTM 96 System ledande på marknaden f

Pyrosequencing AB redovisar resultatet för fjärde kvartalet och hela året 2000 --PSQtm 96 System ledande på marknaden för DNA-sekvensering-- Uppsala den 22 februari 2001 -- Pyrosequencing AB (PYRO A: Stockholm) redovisar idag sitt ekonomiska resultat för fjärde kvartalet och hela året 2000. I en kommentar säger Erik Walldén, VD i Pyrosequencing: "Vi kan med tillfredsställelse rapportera att vi uppnått våra mål för 2000. Vi lanserade under året PSQtm 96 System och har fått beställningar på 60 system från stora läkemedelstillverkare, genteknikföretag, agrobioteknikföretag samt många framstående forskningsinstitut. Vi har också byggt upp en egen organisation för direktförsäljning i USA och på alla de stora europeiska marknaderna, liksom ett starkt distributionsnät i resten av Europa och i Japan." Bland de uppnådda resultaten under 2000 kan nämnas: - Beställningar på 60 PSQ 96tmPSQtm 96 System. Av dessa har 53 bokförts som intäkter under 2000. - Nettoförsäljningen för fjärde kvartalet översteg försäljningen under årets första nio månader. - En börsintroduktion som gav ett tillskott på 875 miljoner kronor. - Försäljning av PSQtm 96 System till renommerade akademiska institutioner, som National Institutes of Health, Harvard Center for Cancer Prevention, Max-Planck-institutet och Karolinska Institutet. - Ökad försäljning till stora läkemedelsföretag, bland andra AstraZeneca, Bayer och GlaxoSmithKline. - Stark försäljningsutveckling av reagenskit. - Ökat antal återkommande kunder. Sex kunder har installerat två eller flera system. - Uppbyggnad av organisationer för försäljning och kundstöd i USA och Europa. - Utveckling av ny programvara och nya reagenskit, bland annat för analys av allelfrekvens och andra applikationer av sekvensanalyser. Under 2000 tilldelades företaget följande utmärkelser: · Forbes lista över de 300 bästa småbolagen - valt bland över 20 000 företag runt om i världen · Årets avknoppningsföretag - valt av Ingenjörsvetenskapsakademin bland över 80 svenska företag. Sammandrag av det ekonomiska resultatet (siffrorna avser miljoner, utom värden per aktie) Redovisningsåret 2000 Sista kvartalet 2000 2000 2000 1999 2000 2000 1999 USD* SEK SEK USD* SEK SEK Nettoförsäljning 4,9 46,2 1,3 2,7 25,8 1,1 Bruttovinst 3,8 35,6 1,1 2,0 19,1 0,9 Bruttomarginal, % 77,0 77,0 80,7 74,3 74,3 77,4 Rörelseresultat -10,9 - -70,6 -3,1 -29,0 -19,3 103,0 Resultat efter finansiella -8,3 -78,1 -69,5 -2,0 -18,5 -18,8 poster Nettoresultat per -0,32 -3,04 -5,78 -0,06 -0,53 -1,57 aktie Per den 31 december 2000 2000 1999 USD* SEK SEK Likvida medel och kortfristiga 41,3 389,6 100,7 placeringar 48,4 457,1 Långfristiga värdepappersinneh av Totala tillgångar 101,0 953,5 134,0 Kortfristiga 5,1 51,0 26,3 skulder Totalt eget 95,6 902,4 107,6 kapital Vägt genomsnittligt antal utestående aktier 25663 12000 Totalt antal utestående aktier 34767 14000 *Nominell omräkningskurs: SEK 9,440 = USD 1 Ekonomisk ställning Pyrosequencing redovisar en försäljning på 46,2 miljoner kronor för hela år 2000 jämfört med 1,3 miljoner kronor året före. Försäljningsökningen beror på den kommersiella lanseringen av PSQtm 96 System i februari 2000. Intäkterna för 1999 avser två system. Under år 2000 såldes 53 instrument och inneliggande order avsåg 7 instrument. Företaget redovisar för fjärde kvartalet 2000 en nettoförlust på 18,5 miljoner kronor (0,53 kronor per aktie), jämfört med en nettoförlust på 18,8 miljoner kronor (1,57 kronor per aktie) för samma period föregående år. Nettoförsäljningen under fjärde kvartalet 2000 var 25,8 miljoner kronor och härrörde från försäljning av PSQ 96 System och tillhörande reagensprodukter. PSQtm 96 System lanserades i februari 2000 och är det första kommersiellt tillgängliga systemet för sekvensbestämning vid tillämpad genetisk analys. Pyrosequencing redovisar också en nettoförsäljning för fjärde kvartalet 2000 som överstiger den sammanlagda försäljningen för årets första nio månader. Rörelsekostnaderna ökade från 20,1 miljoner kronor under fjärde kvartalet 1999 till 48,2 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2000. Ökningen av rörelsekostnaderna avspeglar kostnader i samband med att företaget har byggt upp en världsomspännande försäljningsorganisation samt en ökning av FoU-verksamheten. Den 31 december uppgick värdet av likvida medel, kortfristiga placeringar samt övriga långfristiga värdepappersinnehav till totalt 846,7 miljoner kronor, jämfört med 896,5 miljoner kronor den 30 september 2000. Pyrosequencing har inga lån och det egna kapitalet per den 31 december 2000 uppgick till 902,4 miljoner kronor, jämfört med 923,8 miljoner kronor per den 30 september. Detta innebär att soliditeten var 95% respektive 96%. Investeringarna under hela året var 30,0 miljoner kronor, jämfört med 5,6 miljoner kronor under förra året. Marknadsföring och försäljning "Vi tror att vi under vårt första år med försäljning har etablerat PSQtm 96 System som den dominerande produkten för tillämpad genetisk analys med medelhög processkapacitet", säger Erik Walldén. "När vi nu har introducerat vårt Preferred Technology Program (PTP), kan vi tillhandahålla en stark produkt för sekvensering med hög processkapacitet. Vi är det enda företag som kan erbjuda kunderna en skalbar lösning för alla aspekter av tillämpad genetisk analys. Under 2001 förväntar vi oss ökad efterfrågan på PSQtm 96 System och vi förväntar oss överläggningar med åtskilliga kunder som är intresserade av PTP-lösningar." Pyrosequencings PSQtm 96 System för tillämpad genetisk analys penetrerar snabbt alla viktiga marknadssektorer i alla viktiga geografiska regioner. Systemet kan med tillämpning av företagets patenterade teknik Pyrosequencingtm snabbt och noggrant genomföra reproducerbar analys av genetiska variationer, så kallad Single Nucleotide Polymorphism (SNP). Kapaciteten är hög och tekniken är kostnadseffektiv för SNP-analys och annan sekvensanalys som används för identifiering av genspecifika sekvenser. I PSQtm 96 System ingår förutom sekvenseringsinstrumentet också den programvara och de reagenskit som behövs för SNP-analys. Företaget är den ledande leverantören av system för tillämpad genetisk analys, med 53 instrument sålda hittills i år, varav 30 under det fjärde kvartalet och med beställningar på ytterligare 7 instrument. Bland de kunder som köpt PSQtm 96 System under 2000 återfinns AstraZeneca, Bayer, Glaxo SmithKline, Genomics Collaborative, National Institutes of Health, Max-Planck-institutet och ett fyrtiotal andra kunder från de viktigare marknadssegmenten. Under 2000 köpte sex kunder fler än ett system. Större delen av försäljningen under 2000 skedde efter inköpsbeslut som kunderna tog utanför sin reguljära budget. Pyrosequencing AB ökade sin globala täckning under året genom att förstärka den egna säljkåren i USA och bygga upp en organisation för försäljning och kundstöd i Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Sverige. Företaget förstärkte också sitt distributionsnät genom avtal med Sumitomo Corporation i Japan, B&L Biosystems i Benelux och Paul Bucher i Schweiz. Pyrosequencing fortsätter att söka ytterligare distributionspartners för andra viktiga marknader. Forskning och utveckling Företaget planerar att utöka sitt PSQtm 96 System, som för närvarande innefattar ett SNP-kit och specialutvecklad programvara för automatisk SNP- analys, med reagens och programvara för andra slag av sekvensanalys, t ex typbestämning av bakteriestammar. Produkterna förväntas vara kommersiellt tillgängliga från början av nästa år och kommer att riktas till ett nytt marknadssegment med ett snabbt ökande behov av att kunna utnyttja korta DNA-strängar (tags) för att identifiera gener och genom. Under 2000 fortsatte Pyrosequencing sin utveckling av utrustning för SNP- analys med hög processkapacitet, baserad på 384 brunnars mikrotiterplatta. Systemet kommer att ha samma patenterade teknik "sekvensering genom syntes" som PSQtm 96 System. Utöver den nya programvaran och reagenskitet ingår i företagets Preferred Technology Program (PTP) också utrustning för robotbaserad provpreparering, för automatiserad drift som medger upp till 100 000 SNP-analyser per dygn. Företaget tillkännagav försäljning av det första PTP-systemet i februari 2001. Kunden var det svenska konsortiet för funktionell genomik, Wallenberg Consortium North. Under början av nästa år kommer ytterligare programmoduler att finnas tillgängliga, som ger utökad funktionalitet vid SNP-analys. Företaget har nyligen börjat analysera marknaden för molekylär diagnostik och bildat en global affärsenhet för detta område. Pyrosequencing anser att teknologin Pyrosequencingtm är unik väl lämpad för området molekylär diagnostik. Personal I slutet av året var det totala antalet anställda i Pyrosequencing AB, inklusive dotterbolag, 86 personer, vilket kan jämföras med motsvarande siffra den 31 december 1999, som var 38. Denna resultatrapport har inte granskats av företagets revisorer. Nästa rapport och bolagsstämman Bokslutsrapporten för första kvartalet 2001 kommer att publiceras den 2 maj 2001, vilket är samma dag som bolaget genomför sin bolagsstämma i Uppsala. Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att publiceras och finnas tillgänglig vid företagets anläggning i Uppsala i början av april 2001. Pyrosequencing AB (publ) Erik Walldén, President och CEO Om Pyrosequencing AB Pyrosequencing AB utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta system för tillämpad genetisk analys, vilka baseras på bolagets teknologi Pyrosequencingtm, en ny teknologi för sekvensering av DNA som är enkel att använda, noggrann och reproducerbar. Pyrosequencings teknologi tillmötesgår den växande efterfrågan på tillämpad genetisk analys inom en rad olika områden, bland annat rutinanalyser för forskning och kliniskt bruk, samt storskaliga, skräddarsydda, industriella tillämpningar för exempelvis läkemedelsutveckling. Bolagets växande lista på kunder inkluderar AstraZeneca, GlaxoSmithKline, National Institutes of Health och DuPont Agriculture. Bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala och dotterbolaget i USA är baserat i Bostonområdet. Pyrosequencing AB har också försäljningskontor och distributionspartners i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Portugal, Italien, BeNelux, Schweiz, Skandinavien, Östeuropa och Japan. Pyrosequencing AB är noterat på OM Stockholmsbörsens Attract40-lista. Företagets webbadress är www.pyrosequencing.com. Pyrosequencing AB Erik Wallden President and CEO 070 326 98 70 Harry W. Wilcox Executive Vice President Chief of Finance and Corporate Development +1 508 369 1056 Theresa McNeely Sr. Director of Investor/Public Relations +1 508 685 1010 Media Sören Densjö Densjö Kommunikation AB 070 585 0525 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT01230/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT01230/bit0001.pdf Hela bokslutskommunikén

Dokument & länkar